Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - na služební místo vedoucí oddělení plánování a řízení programového financování

Platné do 5. 5. 2017, 14. PT, č. j.: MV-50364-2/SST-2017 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Státní tajemník v Ministerstvu vnitra

vyhlašuje dne 19. dubna 2017 výběrové řízení na obsazení služebního místa
vedoucí oddělení plánování a řízení programového financování;
služební místo je zařazeno v odboru programového financování

Předpoklady a požadavky na služební místo vedoucí oddělení plánování a řízení programového financování podle § 24, 25 a 58 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“).

Služební poměr na služebním místě vedoucí oddělení plánování a řízení programového financování, ID 17003371, je stanoven jako služební poměr na dobu neurčitou ve 14. platové třídě, s následujícími obory služby:

 • 1.  Finance,

 • 47. Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy,,

 • 75. Ochrana utajovaných informací.

Výkon služby zahrnuje zejména tvorbu koncepce financování v působnosti Ministerstva vnitra, realizaci systému programového financování z centrálních zdrojů a jejich uplatňování za rozpočtovou kapitolu 314 - Ministerstva vnitra. Dále zpracovávání souhrnných podkladů pro tvorbu státního rozpočtu, zpracovávání rozpočtových opatření schvalovaných Ministerstvem financí a koordinace zpracovávání státního závěrečného účtu.

Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je červenec 2017.

Místem výkonu služby je Praha.

Posuzovány budou žádosti, které uchazeči zašlou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu státního tajemníka v Ministerstvu vnitra, Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, P. O. BOX 95, 170 34 Praha 7, nebo osobně podají do podatelny Ministerstva vnitra na výše uvedené adrese v termínu do 5. května 2017.
Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu (posta@mvcr.cz) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky: krk34e3).

Obálka obsahující přihlášku včetně požadovaných listin musí být označena slovy: "Neotvírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení plánování a řízení programového financování v odboru programového financování, ID 17003371"1.

Výběrového řízení na služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel/ka, který/á:

1) Splňuje základní předpoklady stanovené § 25 zákona o státní službě tj.:

 1. je státním občanem/kou České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru

 2. dosáhl/a věku 18 let

 3. je plně svéprávný/á

 4. je bezúhonný/á

 5. ve smyslu přílohy č. 1 k zákonu o státní službě dosáhl/a vzdělání v magisterském studijním programu požadovaném pro toto služební místo; splnění tohoto předpokladu se dokládá kopií vysokoškolského diplomu (případně v souladu s § 26 odst. 2 zákona o státní službě, písemným čestným prohlášením o dosaženém vzdělání) a následně předložením jeho originálu či úředně ověřené kopie před pohovorem v rámci výběrového řízení

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost (splnění tohoto předpokladu se dokládá při podání žádosti čestným prohlášením a následně, nejpozději však před konáním pohovoru, posudkem zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovně - lékařských služeb).

V prvním kole výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé uvedení v bodě 5, splňující profesní kvalifikační předpoklad uvedený v bodě 6 tohoto oznámení (viz níže).

Požadavky stanovené podle § 25 odst. 5 zákona o státní službě a služebním předpisem služebního orgánu:

2) V souladu s § 25 odst. 5 písm. b) zákona o státní službě a společným služebním předpisem náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 43/2016, kterým se stanoví požadavky na služební a pracovní místa na Ministerstvu vnitra, ve znění společného služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu a státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 50/2016, je stanoven na služebním místě vedoucí oddělení plánování a řízení programového financování požadavek přístupu k utajované informaci podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, na stupeň utajení „Vyhrazené“. Splnění tohoto požadavku se dokládá kopií příslušného dokladu přiloženého k žádosti.

V případě, že uchazeč/ka nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho/její žádost nebude vyřazena z jiných důvodů postupem podle § 27 odst. 2 zákona o státní službě, lze tento požadavek splnit dokladem o podání žádosti o vydání příslušného dokladu před vydáním rozhodnutí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo. K podání žádosti o vydání dokladu pak bude konkrétní žadatel/ka vyzván/a služebním orgánem poté, co o něm/ní bude jako o nejvhodnějším/nejvhodnější uchazeči/ce uzavřena dohoda mezi bezprostředně nadřízeným představeným a služebním orgánem, ale ještě předtím, než bude vydáno rozhodnutí o jmenování na služební místo.

Další předpoklady pro výběrová řízení na služební místa představených:

3) Uchazeč/ka předloží originál nebo ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl/a:

 1. příslušníkem/příslušnicí Sboru národní bezpečnosti zařazeným/zařazenou ve složce Státní bezpečnosti

 2. evidován/a v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti.

Splnění tohoto předpokladu lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že uchazeč/ka o vydání osvědčení požádal/a. Osvědčení o výše uvedených skutečnostech je uchazeč/ka povinen/na doložit nejpozději ke dni bezprostředně předcházejícímu jmenování na služební místo představeného.

4) Uchazeč/ka předloží písemné čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., o tom, že nebyl/a:

 1. tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969

 2. pracovníkem aparátu orgánů uvedených v § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 451/1991 Sb., na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti

 3. příslušníkem Lidových milicí

 4. členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968

 5. studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách.

Osvědčení dle bodu 3 ani čestné prohlášení dle bodu 4 nepředkládají fyzické osoby narozené po 1. prosinci 19712.

5) Je podle § 58 odst. 3 zákona o státní službě:

 1. státním/státní zaměstnancem/zaměstnankyní vykonávajícím službu ve služebním poměru na dobu neurčitou

 2. úředníkem/úřednicí územního samosprávného celku

 3. zaměstnanec/zaměstnankyní regionální rady zařazený/zařazenou v úřadu regionální rady

 4. příslušníkem/příslušnicí bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti komisař

 5. vojákem/kyní z povolání v důstojnické hodnosti

 6. akademickým/kou pracovníkem/cí nebo

 7. osobou, od doby jejíhož skončení výkonu funkce uvolněného člena/členy zastupitelstva kraje nebo obce s pověřeným obecním úřadem neuplynuly více než 3 roky.

6) Splňuje profesní kvalifikační předpoklad podle § 58 odst. 3 zákona o státní službě, a současně v uplynulých 4 letech vykonával/a nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti obdobné tj.:

 • přípravu návrhů právních předpisů3 a zajišťování právní činnosti4

 • přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace

 • přípravu návrhů koncepcí, strategií a programů

 • řízení a usměrňování činnosti jiných správních úřadů, organizačních složek státu, které nejsou správními úřady, nebo orgánů veřejné moci, které nejsou správními úřady

 • vytváření a správu informačních systémů veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou provozních informačních systémů

 • státní statistickou službu

 • správu kapitoly státního rozpočtu vůči organizačním složkám státu a právnickým osobám s výjimkou služebního úřadu, ve kterém je služba vykonávána

 • ochranu utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

 • zabezpečování obrany státu

 • zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti

 • obhajobu zahraničních zájmů České republiky a zájmů České republiky vyplývajících z jejího členství v Evropské unii nebo v jiné mezinárodní organizaci

 • přípravu nebo realizaci dotační politiky

 • přípravu nebo realizaci politiky výzkumu a vývoje

 • přípravu a provádění správních úkonů5 včetně kontroly

 • ochranu obyvatelstva, krizové řízení a integrovaný záchranný systém

 • zadávání veřejných zakázek

 • audit

 • zajišťování organizačních věcí služby a správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců6

 • řízení (činností výše uvedených)

 • přípravu a vypracování odborných věcných podkladů (k činnostem výše uvedeným).

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona o státní službě dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dosaženou délku praxe výkonu činností podle § 5 odst. 1 zákona o státní službě.

K žádosti uchazeč/ka přiloží:

 1. listiny prokazující, že je osobou podle § 58 odst. 3 zákona o státní službě, která v uplynulých 4 letech vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 odst. 1 zákona o státní službě nebo činnosti obdobné

 2. písemné čestné prohlášení o státním občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 26 zákona o státní službě7]

 3. písemné čestné prohlášení o svéprávnosti [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě]

 4. výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]; v případě, že žadatel/ka bude chtít, aby výpis z evidence Rejstříku trestů obstaral služební úřad z vlastní evidence, je nutné, aby ke své žádosti doložil údaje k tomuto potřebné: kromě jména, příjmení, data narození, pohlaví, státního občanství a místa trvalého pobytu (údaje zřejmé z žádosti, popř. z příloh k žádosti) ještě dále rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození

 5. doklad o dosaženém vzdělání - písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání nebo úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu v magisterském studijním programu [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě]8

 6. písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k výkonu služby [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě] nebo posudek zdravotní způsobilosti vydaný poskytovatelem pracovně - lékařských služeb9

 7. osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., nebo doklad, že uchazeč o vydání osvědčení požádal

 8. čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.

 9. platný doklad podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, alespoň na stupeň utajení "Vyhrazené", pokud je jeho držitelem/kou

 10. strukturovaný profesní životopis

 11. motivační dopis

 12. písemnou práci v maximálním rozsahu 3 normostran10 na téma: "Další směřování oddělení plánování a řízení programového financování v odboru programového financování".

Bližší informace poskytne:

Bc. Martin Procházka
kancelář státního tajemníka v Ministerstvu vnitra
Tel.: +420 974 833 349
e-mail: martin.prochazka@mvcr.cz

Mgr. Jiří Kaucký
státní tajemník v Ministerstvu vnitra

1)
Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu nebo do datové schránky.

2)
§ 20 zákona č. 451/1991 Sb.

3)
Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce Mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4)
Např. § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002, soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

5)
Např. § 15 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

6)
Mezi obdobné těmto činnostem lze zařadit činnost v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů.

7)
Čestné prohlášení lze též nahradit zasláním kopie občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti, z něhož je zřejmé státní občanství žadatele. Toto se týká i prokazování občanství ostatních členských států Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Nejpozději před konáním pohovoru je třeba doložit příslušnou listinu, kterou bude státní občanství žadatele prokázáno (originál občanského průkazu nebo jiného průkazu, popř. osvědčení o státním občanství).

8)
Originál případně úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání je třeba doložit nejpozději před konáním pohovoru.

9)
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydaný poskytovatelem pracovně-lékařských služeb je třeba doložit nejpozději před konáním pohovoru.

10)
Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) na normostranu podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

vytisknout  e-mailem