Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor legislativy a koordinace předpisů

 • Činnost odboru
 • Oddělení legislativy eGovernmentu a archivnictví
 • Oddělení civilně-správní legislativy
 • Oddělení správního řízení
 • Oddělení vnější legislativy
 • Oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv
 • Oddělení interních předpisů a organizace
 • Oddělení legislativy státní služby a legislativního procesu

Činnost odboru

Ředitel: JUDr. Vít Šťastný
Zástupce ředitele: Mgr. Michal Herudek
Adresa: náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
Telefon: +420 974 817 333
Fax: +420 974 816 866
E-mail: ol@mvcr.cz
 


Odbor legislativy a koordinace předpisů v rámci stanoveného předmětu činnosti:

 • zpracovává návrh plánu legislativních úkolů Ministerstva vnitra, navrhuje svodně za Ministerstvo vnitra náměty do Plánu legislativních prací vlády, plní organizátorskou, koordinační, metodickou a odborně konzultační funkci při tvorbě návrhů programů a koncepcí dlouhodobého vývoje právního řádu, právních předpisů a interních aktů řízení schvalovaných ministrem vnitra a interních aktů řízení vydávaných představenými nebo vedoucími zaměstnanci, u nichž bude stanovena jejich závaznost i pro ostatní útvary ministerstva, a služebních předpisů státního tajemníka v Ministerstvu vnitra včetně návrhů na jejich novelizaci,
   
 • připravuje a projednává věcné záměry návrhů zákonů a návrhy právních předpisů a meziresortních dohod v případech, kdy není věcně příslušný jiný útvar Ministerstva vnitra nebo Policie České republiky, nebo když tak rozhodne ministr vnitra,
   
 • spolupracuje s věcně příslušnými útvary na přípravě věcných záměrů zákonů a zpracovává paragrafové znění návrhů zákonů,
   
 • připravuje za Ministerstvo vnitra legislativní podklady pro činnost legislativních orgánů vlády České republiky, vlády České republiky a Parlamentu České republiky v souladu s dlouhodobou koncepcí vývoje právního řádu; zastupuje Ministerstvo vnitra při projednávání právních předpisů zpracovaných v gesci Ministerstva vnitra v těchto orgánech; posuzuje ve spolupráci s věcně příslušnými útvary věcné záměry návrhů zákonů a návrhy právních předpisů připravené jinými ministerstvy, správními úřady a kraji, popřípadě jinými subjekty zákonodárné iniciativy,
   
 • garantuje, že právní předpisy připravované v gesci Ministerstva vnitra jsou v souladu s platným právním řádem České republiky; stanovisko odboru legislativy a koordinace předpisů ve věcech souladu návrhů právních předpisů s Ústavou, s Legislativními pravidly vlády a Ministerstva vnitra a celým právním řádem České republiky je pro útvary Ministerstva vnitra a Policie České republiky závazné (v případě vzniklých rozporů útvar, který se závazným stanoviskem nesouhlasí, postupuje přiměřeně podle zvláštního předpisu),
   
 • připravuje návrhy právních předpisů souvisejících s reformou správního řízení a správního trestání,
   
 • zabezpečuje odbornou a legislativně-technickou činnost, zejména soustřeďuje a vede právní dokumentaci, poskytuje ve spolupráci s věcně příslušnými útvary výkladová stanoviska k právním předpisům, poskytuje informace o právních předpisech ve věcné působnosti Ministerstva vnitra, vydává a rozesílá Věstník Ministerstva vnitra,
   
 • provádí kontrolu legality vyhlášených interních aktů řízení schvalovaných ministrem vnitra,
   
 • zabezpečuje vydavatelskou činnost Ministerstva vnitra ve vztahu ke Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv.

Oddělení legislativy eGovernmentu a archivnictví

Oddělení legislativy eGovernmentu a archivnictví

Vedoucí oddělení: Mgr. Irena Kašparová
Telefon: +420 974 817 343
Fax: +420 974 816 866
E-mail: irena.kasparova@mvcr.cz

Oddělení legislativy eGovernmentu a archivnictví dbá na soulad konkrétních ustanovení návrhů právních předpisů patřících do působnosti Ministerstva vnitra s právním řádem a zabezpečuje jejich legislativně technickou úpravu, zejména na úseku:

 • archivnictví a spisové služby,
 • informačních systémů veřejné správy,
 • služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
 • elektronické identifikace,
 • otevřených dat,
 • komunikační infrastruktury veřejné správy,
 • evropské občanské iniciativy.

V rozsahu svěřeného předmětu činnosti plní oddělení legislativy eGovernmentu a archivnictví zejména tyto úkoly:

 • posuzuje cíle a účelnost záměrů právní úpravy z hlediska souladu s právním řádem a dlouhodobé koncepce jeho rozvoje,
 • koordinuje a z právního a legislativního hlediska metodicky usměrňuje činnost věcně příslušných útvarů Ministerstva vnitra a Policie České republiky při přípravě právních předpisů,
 • organizuje a po schválení věcných záměrů právních předpisů ve vládě zabezpečuje legislativní proces tvorby návrhů právních předpisů,
 • zabezpečuje z hlediska své působnosti legislativně-technickou úpravu právních předpisů zpracovaných v gesci Ministerstva vnitra,
 • zpracovává podklady k jednání pro vedení Ministerstva vnitra a účastní se za Ministerstvo vnitra projednávání návrhů právních předpisů v jeho gesci na meziresortní úrovni, na úrovni Legislativní rady vlády a pracovních komisí Legislativní rady vlády a v obou komorách Parlamentu České republiky; stanoví-li tak ministr vnitra, účastní se rovněž projednávání návrhů právních předpisů na úrovni vlády České republiky,
 • zpracovává stanoviska k návrhům věcných záměrů zákonů a návrhům právních předpisů připravovaným jinými subjekty, zejména z hledisek dlouhodobé koncepce vývoje právního řádu, platných právních předpisů a dodržování legislativních pravidel,
 • účastní se za Ministerstvo vnitra z hlediska své působnosti jednání meziresortních komisí o právních otázkách a vývoji právního řádu,
 • podílí se spolu s věcně příslušnými útvary Ministerstva vnitra na zpracování stanovisek k dožádáním správních úřadů a jiných státních orgánů, územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob týkajících se výkladu právních předpisů,
 • zpracovává v rámci činnosti právní skupiny krizového štábu ministra vnitra návrhy právních předpisů a jejich interpretace a podílí se na vytváření zásadních koncepčních materiálů právní povahy.

Oddělení civilně-správní legislativy

Oddělení civilně-správní legislativy

Vedoucí oddělení: JUDr. Bc. Jan Vévoda, Ph.D.
Telefon: +420 974 817 357
Fax: +420 974 816 866
E-mail: jan.vevoda@mvcr.cz
 

Oddělení civilně-správní legislativy dbá na soulad konkrétních ustanovení návrhů právních předpisů patřících do působnosti Ministerstva vnitra s právním řádem a zabezpečuje jejich legislativně technickou úpravu, zejména na úseku:

 • státního občanství České republiky,
 • státních symbolů České republiky a jejich užívání,
 • matrik, jména a příjmení,
 • evidence obyvatel a trvalého pobytu občanů,
 • rodných čísel,
 • občanských průkazů,
 • cestovních dokladů občanů,
 • politických stran a hnutí,
 • voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků, do Parlamentu České republiky a do Evropského parlamentu a voleb prezidenta republiky,
 • místního a celostátního referenda,
 • územního členění státu,
 • obecního a krajského zřízení a zákona o hlavním městě Praze,
 • reformy veřejné správy,
 • úředníků územních samosprávných celků,
 • veřejných sbírek,
 • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (vidimace a legalizace),

V rozsahu svěřeného předmětu činnosti plní zejména tyto úkoly:

 • posuzuje cíle a účelnost záměrů právní úpravy z hlediska souladu s právním řádem a dlouhodobé koncepce jeho rozvoje,
 • koordinuje a metodicky usměrňuje činnost věcně příslušných útvarů Ministerstva vnitra a Policie České republiky při přípravě právních předpisů v oblastech vymezených v předchozím odstavci,
 • organizuje a vede po schválení věcných záměrů právních předpisů ve vládě legislativní proces jejich tvorby,
 • zpracovává podklady k jednání pro vedení Ministerstva vnitra a účastní se za Ministerstvo vnitra projednávání návrhů právních předpisů v jeho gesci na meziresortní úrovni, na úrovni Legislativní rady vlády a pracovních komisí Legislativní rady vlády a v obou komorách Parlamentu České republiky; stanoví-li tak ministr vnitra, účastní se rovněž projednávání návrhů právních předpisů na úrovni vlády České republiky,
 • zpracovává stanoviska k návrhům právních předpisů připravovaných jinými ministerstvy a správními úřady v oblastech vymezených v předchozím odstavci,
 • podílí se spolu s věcně příslušnými útvary Ministerstva vnitra na posuzování veřejnoprávních smluv uzavíraných mezi obcemi a na zpracování stanovisek k dožádáním správních úřadů, územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob týkajících se výkladu právních předpisů v oboru veřejné správy a všeobecné správy,
 • zpracovává v rámci činnosti právní skupiny krizového štábu ministra vnitra návrhy právních předpisů a jejich interpretace a podílí se na vytváření zásadních koncepčních materiálů právní povahy.

Oddělení správního řízení

Oddělení správního řízení

Vedoucí oddělení: Mgr. Věra Ondračková
Telefon: +420 974 817 310
Fax: +420 974 816 866
E-mail: vera.ondrackova@mvcr.cz

Oddělení správního řízení připravuje návrhy právních předpisů a plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení a správního trestání.

Oddělení správního řízení při realizaci svěřeného předmětu činnosti plní zejména následující úkoly:

 • rozpracovává koncepci dlouhodobého rozvoje oblasti správního řízení a správního trestání,
 • zpracovává věcné záměry návrhů zákonů a návrhy právních předpisů v oblastech týkajících se správního řízení a správního trestání,
 • zpracovává podklady k jednání pro vedení Ministerstva vnitra a účastní se za Ministerstvo vnitra projednávání návrhů právních předpisů v jeho gesci na meziresortní úrovni, na úrovni Legislativní rady vlády a pracovních komisí Legislativní rady vlády a v obou komorách Parlamentu České republiky; stanoví-li tak ministr vnitra, účastní se rovněž projednávání návrhů právních předpisů na úrovni vlády České republiky,
 • zpracovává stanoviska k návrhům právních předpisů a k věcným záměrům z hlediska požadavků kladených na úpravu správního řízení a správního trestání a zabezpečuje jejich legislativně-technickou úpravu,
 • vyjadřuje a sjednocuje právní názor Ministerstva vnitra v oblasti správního řízení a správního trestání; poskytuje konzultace a metodickou pomoc správním úřadům a jiným státním orgánům, územním samosprávným celkům, právnickým a fyzickým osobám a k dotazům zpracovává stanoviska nebo vyjádření,
 • zabezpečuje činnost poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a Komise pro reformu správního řízení a správního trestání,
 • zpracovává v rámci činnosti právní skupiny krizového štábu ministra vnitra návrhy právních předpisů a zpracovává stanoviska k interpretaci právních předpisů a podílí se na vytváření zásadních koncepčních materiálů právní povahy.

Oddělení vnější legislativy

Oddělení vnější legislativy

Vedoucí oddělení: Mgr. Klára Štěpánková
Telefon: +420 974 817 330
Fax: +420 974 816 866
E-mail: klara.stepankova@mvcr.cz

Oddělení vnější legislativy zabezpečuje zpracovávání souhrnných stanovisek Ministerstva vnitra k návrhům právních předpisů a dalším materiálům legislativní povahy.

Oddělení vnější legislativy tedy plní v oboru svého předmětu činnosti zejména tyto úkoly:

 • posuzuje věcné záměry zákonů, návrhy zákonů a prováděcích právních předpisů a materiály legislativního charakteru připravované jinými ministerstvy, ústředními orgány státní správy, poslanci (poslancem), Senátem a zastupitelstvy vyšších územně samosprávných celků, provádí analýzu právního a skutkového stavu, provádí zhodnocení nezbytnosti změny právního stavu a změny rozsahu právní regulace;
 • posuzuje návrhy mezinárodních smluv a směrnic pro jednání k mezinárodním smlouvám;
 • zpracovává souhrnná stanoviska a informace k posuzovaným právním předpisům;
 • jeho zástupci se účastní porad k vypořádání připomínek uplatněných k posuzovaným právním předpisům;
 • posuzuje i jiné materiály legislativního charakteru určené na jednání Legislativní rady vlády, vlády České republiky nebo Parlamentu a zpracovává k nim souhrnná stanoviska a informace.

Oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv

Oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv

Vedoucí oddělení: Mgr. Aleš Gola
Telefon: +420 974 817 323
Fax: +420 974 816 871
        +420 974 816 866
E-mail: ales.gola@mvcr.cz

Oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv zabezpečuje vydavatelskou činnost Ministerstva vnitra ve vztahu ke Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv.

Oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv plní v oboru své působnosti zejména tyto úkoly:

 • provádí komplexní redakční úpravu rukopisů určených k vyhlášení ve Sbírce zákonů a ve Sbírce mezinárodních smluv,
 • spolupracuje s legislativními útvary Parlamentu ČR, Ústavního soudu, vlády, ostatních ministerstev, případně se správními úřady při redakční úpravě rukopisů doručených uvedenými subjekty k vyhlášení ve Sbírce zákonů a ve Sbírce mezinárodních smluv,
 • zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup,
 • připravuje právní předpisy na úseku publikace právních předpisů,
 • zajišťuje tvorbu komplexního systému indexačních slovníků právní terminologie pro oblast práva České republiky,
 • koordinuje projekt elektronické sbírky zákonů (e-Sbírky) a elektronického legislativního procesu (e-Legislativy),
 • zajišťuje mezinárodní spolupráci a spolupráci s orgány Evropské unie pro oblast přístupu k právním informacím a právní informatiky.

Oddělení interních předpisů a organizace

Oddělení interních předpisů a organizace

Vedoucí oddělení: Mgr. Tereza Šubrtová
telefon: +420 974 817 303
fax: +420 974 816 866
e-mail: tereza.subrtova@mvcr.cz

Oddělení interních předpisů a organizace zabezpečuje legislativně technickou úpravu a posuzování návrhů nových interních aktů řízení schvalovaných ministrem vnitra a interních aktů řízení vydávaných představenými nebo vedoucími zaměstnanci, u nichž bude stanovena jejich závaznost i pro ostatní útvary ministerstva, a návrhů služebních předpisů státního tajemníka v Ministerstvu vnitra (dále jen "interní akty řízení"), a to i v případech jejich novelizace, popřípadě zrušení, a odpovídá za jejich soulad s právními předpisy a interními akty řízení, dále zabezpečuje vyhlašování interních aktů řízení ve Věstníku Ministerstva vnitra a jejich evidování a distribuci, zabezpečuje vyhlašování služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu ve Sbírce služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu, jejich evidování a distribuci a zpracovává návrh plánu legislativních úkolů Ministerstva vnitra a podklad pro legislativní plán prací vlády za Ministerstvo vnitra na příslušné období a vyhodnocuje plnění úkolů obsažených v těchto plánech.

Oddělení interních předpisů a organizace v oboru svého předmětu činnosti plní zejména tyto úkoly:

 • posuzuje návrhy interních aktů řízení z hlediska platných právních předpisů a interních aktů řízení,
 • koordinuje a metodicky usměrňuje činnost útvarů Ministerstva vnitra a Policie České republiky při přípravě interních aktů řízení,
 • odpovídá za legislativně-technickou úpravu návrhů interních aktů řízení,
 • provádí opravu gramatických a písařských chyb v podepsaném interním aktu řízení,
 • zpracovává návrhy interních aktů řízení schvalovaných ministrem vnitra, pokud byl jejich přípravou pověřen,
 • posuzuje a legislativně technicky upravuje připravované skladové tiskopisy vydávané v oboru působnosti Ministerstva vnitra a Policie České republiky,
 • poskytuje interní akty řízení uveřejněné ve Věstníku Ministerstva vnitra do automatizovaného systému právních informací PrivASPI,
 • zpracovává za odbor legislativy a koordinace předpisů svodná stanoviska legislativního i nelegislativního charakteru vyžádaná útvary Ministerstva vnitra a Policie České republiky,
 • posuzuje návrhy meziresortních smluv a dohod z hlediska jejich souladu s právním řádem a jejich legislativně-technické úpravy,
 • vede evidenci meziresortních dohod Ministerstva vnitra,
 • vyhlašuje interní akty řízení ve Věstníku Ministerstva vnitra a zajišťuje jejich distribuci,
 • vyhlašuje služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu ve Sbírce služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu a zajišťuje jejich distribuci,
 • vede evidenci a dokumentaci interních aktů řízení a služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu a poskytuje o nich informace útvarům Ministerstva vnitra a Policie České republiky,
 • poskytuje odbornou pomoc útvarům Ministerstva vnitra při vedení dokumentace interních aktů řízení vydávaných představenými nebo vedoucími zaměstnanci,
 • zpracovává přehledy platných interních aktů řízení a služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu,
 • vede knihovnu právnické literatury odboru legislativy a koordinace předpisů a odbornou knihovnu informatiky,
 • vydává bulletin obsahující přehled vydaných právních předpisů, interních aktů řízení, služebních předpisů a časopisů vztahujících se k činnosti Ministerstva vnitra,
 • zajišťuje využívání dokumentace útvary Ministerstva vnitra a Policie České republiky,
 • zabezpečuje provoz reprografického pracoviště a grafického studia pro potřeby útvarů Ministerstva vnitra,
 • kontroluje legalitu vyhlášených interních aktů řízení schvalovaných ministrem vnitra,
 • spolupracuje s pracovišti dokumentace dalších ministerstev, správních úřadů a Ministerstva vnitra Slovenské republiky,
 • odpovídá za zpracování stanovisek k materiálům nelegislativního charakteru určených pro vládu České republiky a správní úřady,
 • plní úlohu sekretariátu právní skupiny krizového štábu ministra vnitra, zajišťuje jeho činnost a dále činnost, připravenost a materiální vybavení právní skupiny, a odpovídá za koordinaci plnění úkolů právní skupiny za krizových stavů,
 • plní úkoly vyplývající pro odbor legislativy a koordinace předpisů z nařízení Ministerstva vnitra č. 63/2000 – vyžaduje od věcně příslušných útvarů podklady a podle nich zpracovává návrh plánu legislativních úkolů Ministerstva vnitra a podklad pro legislativní plán prací vlády za Ministerstvo vnitra na příslušné období,
 • sleduje a pravidelně vyhodnocuje plnění harmonogramů přípravy právních předpisů vyplývajících z legislativního plánu i připravovaných mimo plán,
 • zpracovává měsíční vyhodnocení plnění úkolů odboru legislativy a koordinace předpisů uložených usneseními vlády,
 • zpracovává návrhy na změny organizace odboru legislativy a koordinace předpisů a na změny systematizace služebních a pracovních míst,
 • zajišťuje chod odboru legislativy a koordinace předpisů zejména v oblasti organizační a hospodářské,
 • plní úkoly na úseku ochrany utajovaných informací.

Oddělení legislativy státní služby a legislativního procesu

Oddělení legislativy státní služby a legislativního procesu

Vedoucí oddělení: Mgr. Eliška Vlčková
Telefon: +420 974 817 355
Fax: +420 974 816 866
E-mail: eliska.vlckova@mvcr.cz

Oddělení legislativy státní služby dbá na soulad konkrétních ustanovení návrhů právních předpisů patřících do působnosti Ministerstva vnitra s právním řádem a zabezpečuje jejich legislativně technickou úpravu na úseku státní služby a publikace právních předpisů.

V rozsahu svěřeného předmětu činnosti plní oddělení legislativy státní služby zejména tyto úkoly:

 • posuzuje cíle a účelnost záměrů právní úpravy z hlediska souladu s právním řádem a dlouhodobé koncepce jeho rozvoje,
 • koordinuje a z právního a legislativního hlediska metodicky usměrňuje činnost věcně příslušných útvarů Ministerstva vnitra při přípravě právních předpisů,
 • organizuje a po schválení věcných záměrů právních předpisů ve vládě zabezpečuje legislativní proces tvorby návrhů právních předpisů,
 • zabezpečuje z hlediska své působnosti legislativně-technickou úpravu právních předpisů zpracovaných v gesci Ministerstva vnitra,
 • zpracovává podklady k jednání pro vedení Ministerstva vnitra a účastní se za Ministerstvo vnitra projednávání návrhů právních předpisů v jeho gesci na meziresortní úrovni, na úrovni Legislativní rady vlády a pracovních komisí Legislativní rady vlády a v obou komorách Parlamentu České republiky; stanoví-li tak ministr vnitra, účastní se rovněž projednávání návrhů právních předpisů na úrovni vlády České republiky,
 • zpracovává stanoviska k návrhům věcných záměrů zákonů a návrhům právních předpisů připravovaným jinými subjekty, zejména z hledisek dlouhodobé koncepce vývoje právního řádu, platných právních předpisů a dodržování legislativních pravidel,
 • účastní se za Ministerstvo vnitra z hlediska své působnosti jednání meziresortních komisí o právních otázkách a vývoji právního řádu,
 • podílí se spolu s věcně příslušnými útvary Ministerstva vnitra na zpracování stanovisek k dožádáním správních úřadů a jiných státních orgánů, územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob týkajících se výkladu právních předpisů,
 • zpracovává v rámci činnosti právní skupiny krizového štábu ministra vnitra návrhy právních předpisů a jejich interpretace a podílí se na vytváření zásadních koncepčních materiálů právní povahy.

vytisknout  e-mailem