Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor legislativy a koordinace předpisů

Oddělení interních předpisů a organizace

Vedoucí oddělení: Mgr. Tereza Šubrtová
telefon: +420 974 817 303
fax: +420 974 816 866
e-mail: tereza.subrtova@mvcr.cz

Oddělení interních předpisů a organizace zabezpečuje legislativně technickou úpravu a posuzování návrhů nových interních aktů řízení schvalovaných ministrem vnitra a interních aktů řízení vydávaných představenými nebo vedoucími zaměstnanci, u nichž bude stanovena jejich závaznost i pro ostatní útvary ministerstva, a návrhů služebních předpisů státního tajemníka v Ministerstvu vnitra (dále jen "interní akty řízení"), a to i v případech jejich novelizace, popřípadě zrušení, a odpovídá za jejich soulad s právními předpisy a interními akty řízení, dále zabezpečuje vyhlašování interních aktů řízení ve Věstníku Ministerstva vnitra a jejich evidování a distribuci, zabezpečuje vyhlašování služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu ve Sbírce služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu, jejich evidování a distribuci a zpracovává návrh plánu legislativních úkolů Ministerstva vnitra a podklad pro legislativní plán prací vlády za Ministerstvo vnitra na příslušné období a vyhodnocuje plnění úkolů obsažených v těchto plánech.

Oddělení interních předpisů a organizace v oboru svého předmětu činnosti plní zejména tyto úkoly:

 • posuzuje návrhy interních aktů řízení z hlediska platných právních předpisů a interních aktů řízení,
 • koordinuje a metodicky usměrňuje činnost útvarů Ministerstva vnitra a Policie České republiky při přípravě interních aktů řízení,
 • odpovídá za legislativně-technickou úpravu návrhů interních aktů řízení,
 • provádí opravu gramatických a písařských chyb v podepsaném interním aktu řízení,
 • zpracovává návrhy interních aktů řízení schvalovaných ministrem vnitra, pokud byl jejich přípravou pověřen,
 • posuzuje a legislativně technicky upravuje připravované skladové tiskopisy vydávané v oboru působnosti Ministerstva vnitra a Policie České republiky,
 • poskytuje interní akty řízení uveřejněné ve Věstníku Ministerstva vnitra do automatizovaného systému právních informací PrivASPI,
 • zpracovává za odbor legislativy a koordinace předpisů svodná stanoviska legislativního i nelegislativního charakteru vyžádaná útvary Ministerstva vnitra a Policie České republiky,
 • posuzuje návrhy meziresortních smluv a dohod z hlediska jejich souladu s právním řádem a jejich legislativně-technické úpravy,
 • vede evidenci meziresortních dohod Ministerstva vnitra,
 • vyhlašuje interní akty řízení ve Věstníku Ministerstva vnitra a zajišťuje jejich distribuci,
 • vyhlašuje služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu ve Sbírce služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu a zajišťuje jejich distribuci,
 • vede evidenci a dokumentaci interních aktů řízení a služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu a poskytuje o nich informace útvarům Ministerstva vnitra a Policie České republiky,
 • poskytuje odbornou pomoc útvarům Ministerstva vnitra při vedení dokumentace interních aktů řízení vydávaných představenými nebo vedoucími zaměstnanci,
 • zpracovává přehledy platných interních aktů řízení a služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu,
 • vede knihovnu právnické literatury odboru legislativy a koordinace předpisů a odbornou knihovnu informatiky,
 • vydává bulletin obsahující přehled vydaných právních předpisů, interních aktů řízení, služebních předpisů a časopisů vztahujících se k činnosti Ministerstva vnitra,
 • zajišťuje využívání dokumentace útvary Ministerstva vnitra a Policie České republiky,
 • zabezpečuje provoz reprografického pracoviště a grafického studia pro potřeby útvarů Ministerstva vnitra,
 • kontroluje legalitu vyhlášených interních aktů řízení schvalovaných ministrem vnitra,
 • spolupracuje s pracovišti dokumentace dalších ministerstev, správních úřadů a Ministerstva vnitra Slovenské republiky,
 • odpovídá za zpracování stanovisek k materiálům nelegislativního charakteru určených pro vládu České republiky a správní úřady,
 • plní úlohu sekretariátu právní skupiny krizového štábu ministra vnitra, zajišťuje jeho činnost a dále činnost, připravenost a materiální vybavení právní skupiny, a odpovídá za koordinaci plnění úkolů právní skupiny za krizových stavů,
 • plní úkoly vyplývající pro odbor legislativy a koordinace předpisů z nařízení Ministerstva vnitra č. 63/2000 – vyžaduje od věcně příslušných útvarů podklady a podle nich zpracovává návrh plánu legislativních úkolů Ministerstva vnitra a podklad pro legislativní plán prací vlády za Ministerstvo vnitra na příslušné období,
 • sleduje a pravidelně vyhodnocuje plnění harmonogramů přípravy právních předpisů vyplývajících z legislativního plánu i připravovaných mimo plán,
 • zpracovává měsíční vyhodnocení plnění úkolů odboru legislativy a koordinace předpisů uložených usneseními vlády,
 • zpracovává návrhy na změny organizace odboru legislativy a koordinace předpisů a na změny systematizace služebních a pracovních míst,
 • zajišťuje chod odboru legislativy a koordinace předpisů zejména v oblasti organizační a hospodářské,
 • plní úkoly na úseku ochrany utajovaných informací.


Odbor legislativy a koordinace předpisů, 27. října 2015

vytisknout  e-mailem