Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor legislativy a koordinace předpisů

Oddělení civilně-správní legislativy

Vedoucí oddělení: JUDr. Bc. Jan Vévoda, Ph.D.
Telefon: +420 974 817 357
Fax: +420 974 816 866
E-mail: jan.vevoda@mvcr.cz
 

Oddělení civilně-správní legislativy dbá na soulad konkrétních ustanovení návrhů právních předpisů patřících do působnosti Ministerstva vnitra s právním řádem a zabezpečuje jejich legislativně technickou úpravu, zejména na úseku:

 • státního občanství České republiky,
 • státních symbolů České republiky a jejich užívání,
 • matrik, jména a příjmení,
 • evidence obyvatel a trvalého pobytu občanů,
 • rodných čísel,
 • občanských průkazů,
 • cestovních dokladů občanů,
 • politických stran a hnutí,
 • voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků, do Parlamentu České republiky a do Evropského parlamentu a voleb prezidenta republiky,
 • místního a celostátního referenda,
 • územního členění státu,
 • obecního a krajského zřízení a zákona o hlavním městě Praze,
 • reformy veřejné správy,
 • úředníků územních samosprávných celků,
 • veřejných sbírek,
 • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (vidimace a legalizace),

V rozsahu svěřeného předmětu činnosti plní zejména tyto úkoly:

 • posuzuje cíle a účelnost záměrů právní úpravy z hlediska souladu s právním řádem a dlouhodobé koncepce jeho rozvoje,
 • koordinuje a metodicky usměrňuje činnost věcně příslušných útvarů Ministerstva vnitra a Policie České republiky při přípravě právních předpisů v oblastech vymezených v předchozím odstavci,
 • organizuje a vede po schválení věcných záměrů právních předpisů ve vládě legislativní proces jejich tvorby,
 • zpracovává podklady k jednání pro vedení Ministerstva vnitra a účastní se za Ministerstvo vnitra projednávání návrhů právních předpisů v jeho gesci na meziresortní úrovni, na úrovni Legislativní rady vlády a pracovních komisí Legislativní rady vlády a v obou komorách Parlamentu České republiky; stanoví-li tak ministr vnitra, účastní se rovněž projednávání návrhů právních předpisů na úrovni vlády České republiky,
 • zpracovává stanoviska k návrhům právních předpisů připravovaných jinými ministerstvy a správními úřady v oblastech vymezených v předchozím odstavci,
 • podílí se spolu s věcně příslušnými útvary Ministerstva vnitra na posuzování veřejnoprávních smluv uzavíraných mezi obcemi a na zpracování stanovisek k dožádáním správních úřadů, územních samosprávných celků, právnických a fyzických osob týkajících se výkladu právních předpisů v oboru veřejné správy a všeobecné správy,
 • zpracovává v rámci činnosti právní skupiny krizového štábu ministra vnitra návrhy právních předpisů a jejich interpretace a podílí se na vytváření zásadních koncepčních materiálů právní povahy.


Odbor legislativy a koordinace předpisů, 27. října 2015

vytisknout  e-mailem