Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor interního auditu a kontroly

Ředitel: Mgr. Zdeněk Kunc

adresa: Ministerstvo vnitra České republiky
             PS 21/OIAS
             Nad Štolou 3
             170 34   Praha 7
telefon: 974 832 212
fax: 974 833 515
e-mail: audit@mvcr.cz

Odbor interního auditu a kontroly je funkčně nezávislý útvar ministerstva, podřízený ministru vnitra a organizačně oddělený od řídících výkonných struktur ministerstva.

Odbor interního auditu a kontroly se člení na

 1. oddělení metodiky, konzultací a organizace;

 2. oddělení interního auditu ministerstva;

 3. oddělení veřejnosprávní kontroly;

 4. oddělení výkonu supervize.
   

Předmětem činnosti odboru interního auditu a kontroly je zejména:

 1. výkon interního auditu v organizační složce ministerstvo;

 2. metodická a konzultační činnost pro službu interního auditu v resortu;

 3. tvorba koncepce, koordinace a metodická a konzultační činnost v oblasti výkonu veřejnosprávní kontroly v resortu;

 4. tvorba koncepce, koordinace a metodická a konzultační činnost v oblasti výkonu vnitřní kontroly v resortu;

 5. zpracování stanovisek k materiálům předkládaným pro jednání vlády v oblasti interního auditu a kontrolní činnosti;

 6. výkon veřejnosprávní kontroly u organizačních složek státu zřízených ministerstvem nebo organizačních složek státu zřízených zákonem a příspěvkových organizací, u kterých není zřízena služba interního auditu;

 7. výkon následné veřejnosprávní kontroly u

  1. organizačních složek zřízených ministerstvem, organizačních složek zřízených zákonem a příspěvkových organizací,

  2. příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté prostřednictvím rozpočtové kapitoly ministerstvo a z prostředků Evropské unie,

 8. výkon kontrolní a supervizní činnosti v resortu na základě ročního plánu nebo na základě požadavku ministra vnitra;

 9. poskytování součinnosti při kontrolách vykonávaných v resortu orgány vnější kontroly;

 10. zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol v resortu a předkládání schválené zprávy Ministerstvu financí;

 11. zpracování samostatné pasáže s názvem "Výsledky vnitřních a vnějších kontrol" do Průvodní zprávy k návrhu státního závěrečného účtu rozpočtové kapitoly ministerstvo;

 12. metodika v oblasti řízení rizik včetně vedení evidence rizik identifikovaných v rámci ministerstva, zabezpečení pravidelné aktualizace evidence rizik a předkládání informace ministru vnitra o komplexním vyhodnocení rizik;

 13. zpracování podkladů pro schvalování účetních závěrek z výsledků interních a externích auditů, veřejnosprávních kontrol a vnitřních a vnějších kontrol hospodaření s veřejnými prostředky.

  

vytisknout  e-mailem