Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor centrálních informačních systémů

 • Činnost odboru
 • Oddělení centrálního výpočetního střediska
 • Oddělení provozního dohledu
 • Oddělení vývoje informačních systémů
 • Oddělení provozu projektů eGovernment
 • Oddělení certifikační autority
 • Formuláře
 • Informace pro obce s rozšířenou působností

Činnost odboru

Ředitel: Ing. František Varmuža
Adresa: Ministerstvo vnitra, Olšanská 4, 130 27 Praha 3
Telefon: 974 841 676
Fax: 974 841 064

Odbor centrálních informačních systémů plní úkoly související se zajišťováním provozu centrálních informačních systémů správních evidencí /evidence obyvatel, evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů/ v souladu se zněním zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 328/1999 Sb., zákona č. 329/21999 Sb. Pro zabezpečení funkčnosti těchto evidencí spolupracuje s pověřenými obcemi.

V souladu se zněním zákona č. 342/2006 Sb., odpovídá za funkčnost dálkového elektronického přístupu oprávněných subjektů k centrálnímu informačnímu systému evidence obyvatel.

V rámci vnitřní správy Ministerstva vnitra zajišťuje provoz informačních systémů - Externí informační zdroje pro MV, Euroagenda, ARIADNA, Extranet EU a provádí administraci a technickou správu informačního systému centrální výroby dokladů.

Odbor centrálních informačních systémů je organizačně členěn na:

 • oddělení centrálního výpočetního střediska
 • oddělení provozního dohledu
 • oddělení vývoje informačních systémů
 • oddělení provozu projektů eGovernment
 • oddělení certifikační autority

Oddělení centrálního výpočetního střediska

Oddělení centrálního výpočetního střediska

Oddělení centrálního výpočetního střediska zabezpečuje provoz informačního systému celostátních správních evidencí (dále jen IS CSE), informačního systému CDBP, provoz sítě CVS, provoz ostatních celostátních evidencí předaných do rutinního provozu, provoz externích zdrojů, zálohování IS EKIS a provoz evidencí jejichž HW je umístěn na sále centrálního výpočetního střediska.

 Oddělení centrálního výpočetního střediska zajišťuje dálkovou administraci a správu IS centrální výroby dokladů oddělení digitalizace dat OSČ, odd. PD zajišťuje technickou podporu IS na sále CVS, v území a oddělení digitalizace dat OSČ.

Oddělení je pracovně členěno:

 • skupina administrátorů výpočetního systému centra
 • skupina administrátorů výpočetního systému v území
 • skupina nepřetržitého provozu CVS (operátoři)

Oddělení provozního dohledu

Oddělení provozního dohledu

Oddělení provozního dohledu zabezpečují provoz informačního systému celostátních správních (dále jen IS CSE), informačního systému CDBP, provoz sítě CVS, provoz ostatních celostátních evidencí předaných do rutinního provozu, provoz externích zdrojů, zálohování IS EKIS a provoz evidencí jejichž HW je umístěn na sále centrálního výpočetního střediska.

Oddělení provozního dohledu je pracovně členěno na:

 • skupinu administrátorů datové sítě centrálního výpočetního střediska a externích informačních zdrojů 
 • skupinu zajišťující technický servis správních evidencí v území
 • skupinu výdeje údajů

Oddělení provozního dohledu pracovně zajišťuje:

 • administraci centrálního systému elektronické spisové služby GINIS
 • provoz centrálních informačních systémů malého rozsahu (Monitor, Magnus, Euroagenda - dokumenty Rady EU, On-line zpravodajství ČTK a tisku, internetové portály) pro potřeby MV a Policie ČR  

Oddělení vývoje informačních systémů

Oddělení vývoje informačních systémů

Oddělení vývoje informačních systémů provádí analýzu a vývoj nového aplikačního programového vybavení nebo zásadních úprav stávajících systémů výpočetní techniky, například informačních systémů, systému pro řízení báze dat, technických, kancelářských a jiných aplikací pro koncové uživatele. Navrhuje nové nástroje a prostředky realizace těchto systémů.

Zajišťuje řízení a koordinaci plánování, analytické činnosti, rozvoj projekce a programování v plném rozsahu informačních systémů správních evidencí pro obce s rozšířenou působností i centrum. Zabezpečuje zpracování projektů, spojených s problematikou těchto evidencí.

Oddělení plní zejména tyto úkoly:

 • zpracovává detailní analýzy a návrhy pro potřeby programování vnitřních informačních systémů
 • zabezpečuje vývoj a údržbu vnitřních informačních systémů
 • realizuje schválené návrhy projektů vnitřních informačních systémů
 • zabezpečuje testování vnitřních informačních systémů, vytvořených zaměstnanci odboru
 • zpracovává programovou a uživatelskou dokumentaci a metodické pokyny pro užívání vnitřních informačních systémů pořizovaných v rámci předmětu činnosti odboru
 • podílí se na řízení projektů informačních systémů v působnosti ministerstva a zajišťuje koordinaci s ostatními navazujícími projekty (interními i externími)
 • podílí se na přípravě metodiky v oblasti vývoje vnitřních informačních systémů, v oblasti řízení projektů, řízení změn a řízení kvality v podmínkách odboru
 • spolupracuje na analýzách procesů a činností v rámci řešených projektů
 • zabezpečuje konsolidaci, zpracování a předávání dat, poskytuje podporu pro zpracování analýz a statistik pro příslušné resortní a mimoresortní subjekty, z informačních systémů, u kterých se odbor podílí na zabezpečování provozu; na základě požadavku provádí jednorázová šetření z těchto dat
 • podílí na implementaci a nastavování programového vybavení zabezpečovaného dodavatelsky (softwarových balíků) pro vnitřní informační systémy dané části systému
 • zabezpečuje správu a technickou podporu pro informační systémy vytvořené externími dodavateli v rámci předmětu činnosti odboru 
 • analyzuje stav a potřeby rozvoje informačních systémů správních evidencí, s přihlédnutím k požadavkům a potřebám rozvoje informačních systémů veřejné správy
 • podílí se na realizaci cílů státní informační politiky v oblasti, která se týká informačních systémů správních evidencí
 • podílí se na tvorbě celostátních koncepcí a strategie informační a komunikační politiky státu a informatizace veřejné správy z hlediska informačních systémů správních evidencí
 • podílí se na přípravě metodiky v oblasti vývoje  informačních systémů správních evidencí
 •  připomínkuje právní předpisy s celostátní působností a materiály pro jednání vlády, upravující oblast informačních systémů správních evidencí  nebo s ní úzce související
 • realizuje schválené návrhy projektů informačních systémů správních evidencí  v oblasti analýzy a programování
 • zabezpečuje projekci, vývoj a údržbu aplikačního programového vybavení informačních systémů správních evidencí 
 •  spolupracuje při přípravě, realizaci a implementaci projektů informačních systémů správních evidencí 
 • průběžně vykonává projektový dozor nad informačními systémy správních evidencí  a zajišťuje koordinaci s ostatními navazujícími a souvisejícími projekty
 •  zabezpečuje testování programového vybavení a zpracovává provozní a uživatelskou dokumentaci  informačních systémů správních evidencí
 • spolupracuje s příslušnými útvary ministerstva při zajišťování všech informačních systémů veřejné správy v oblasti vazeb na informační systémy správních evidencí 
 • vytváří aplikační programové vybavení, jehož výstupy  jsou zveřejňovány na internetu 
  1. Četnost jmen a příjmení
  2. Počty obyvatel v obcích, počty obyvatel s platným pobytem na území České republiky podle roku narození
  3. Adresy v České republice
  4. Neplatné občanské průkazy a cestovní doklady

Oddělení provozu projektů eGovernment

Oddělení provozu projektů eGovernment

Zajišťuje úkoly, související s tvorbou koncepcí a programů, jejichž cílem je využití informačních a komunikačních technologií ve výkonu veřejné správy především v oblasti veřejných informačních služeb

Plní zejména tyto úkoly:

 • zajišťuje vytváření metodik a standardů pro zabezpečení provozu informačních systémů správních evidencí
 • provádí kontrolu věcné správnosti a opravy dat v informačních systémech správních evidencí  na základě rozhodnutí věcného správce
 • zajišťuje službu HOT-LINE pro informační systémy správních evidencí na základě požadavků koncových uživatelů
 • uplatňuje návrhy na změny a další rozvoj informačních systémů správních evidencí
 • zabezpečuje koordinaci s interními i externími projekty s vazbou na informační systémy správních evidencí  
 • zajišťuje aktualizaci celostátně platných číselníků pro informační systémy správních evidencí
 • spravuje uživatelská konta
 • zajišťuje koordinaci činností spojených s provozem statistické jednotky Ministerstva vnitra. 

 

Oddělení certifikační autority

Oddělení certifikační autority

Oddělení certifikační autority provozuje Národní certifikační autoritu, která zabezpečuje vydávání certifikátů pro ověření pravosti osobních identifikačních dokladů (e - pas, e - PKP a eOP) a pro přístup k biometrickým údajům (otiskům prstů) uloženým v bezkontaktním elektronickém čipu (e - pas a e - PKP). Také zajišťuje úkoly spojené s provozem systému CDBP.

Oddělení plní zejména tyto úkoly:

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku Národní certifikační autority dle zákona č.197/2009 Sb., (provoz CSCA, CVCA, SPOCCA, NIMS/SPOC) - jedná se o správu systémů zabezpečujících vydávání a distribuci certifikátů pro elektronické identifikační doklady s biometrickými údaji a registraci obdobných systémů cizích států
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku Národní certifikační autority dle zákona č. 197/2009 Sb. a Usnesení vlády č. 391/2010 ze dne 24. května 2010 - provoz NPKD (NIMS/SPOC) - jedná se o správu databáze certifikátů pravosti a seznamů zneplatněných certifikátů pro elektronické identifikační doklady s biometrickými údaji a jejich distribuci do i ze systému ICAO PKD
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku Národní certifikační autority dle zákona č. 197/2009 Sb. a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech (provoz CKA) - jedná se o správu systému zabezpečujících vydávání klíčů a tokenů pro správu kontaktního čipu občanského průkazu
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku stanovení ochranných prvků elektronických částí identifikačních dokladů v souladu s požadavky legislativy Evropské unie a Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
 • spolupracuje s orgány Evropské Komise a Mezinárodní organizace pro civilní letectví na přípravě rozhodnutí, specifikací a dalších dokumentů v oblasti vydávání elektronických identifikačních dokladů
 • spolupracuje s orgány jiných států zajišťujícími vydávání certifikátů pro elektronické identifikační doklady s biometrickými údaji
 • zajišťuje výkon státní správy dle zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech - kontrola funkčnosti elektronické časti dokladu, rozhodováni o oprávněnosti reklamací
 • zajišťuje správu mobilních pracovišť systému CDBP, servis některých komponent využívaných v systému CDBP, podílí se na úpravách a rozvoji systému CDBP

Formuláře

Formuláře

Žádosti o zřízení přístupu do Informačních systémů správních evidencí   

 • Žádost  krajského úřadu o zřízení uživatelského konta  pro vybraného uživatele pro přístup do centra informačních systémů správních evidencí ISSE (doc 55 kB, pdf 54 kB )
 • Žádost obecního  úřadu obce s rozšířenou působností (města, městské části) o zřízení uživatelského konta  pro vybraného uživatele pro přístup do centra informačních systémů správních evidencí (ISSE) (doc 61 kB,  pdf 56 kB)
 • Žádost zaměstnance ÚZSI o zřízení uživatelského konta a přidělení oprávnění pro přístup do centra informačního systému správních evidencí (ISSE) (doc 38 kB, pdf 41 kB)
 • Žádost pracovníka Ministerstva zahraničních věcí o zřízení uživatelského konta a přidělení oprávnění pro přístup do centra informačního systému správních evidencí (IS SE) (doc 41 kB)
 • Žádost příslušníka/zaměstnance MOVZ o zřízení uživatelského konta a přidělení oprávnění pro přístup do informačního systému správních evidencí (doc 39 kB, pdf 40 kB)
 • Žádost exekutorské komory (exekutora) o zřízení uživatelského konta a přidělení oprávnění pro přístup do centra informačního systému správních evidencí (IS SE) (doc 40 kB)
 • Žádost zaměstnance exekutorského úřadu o zřízení uživatelského konta a přidělení oprávnění pro přístup do centra informačního systému správních evidencí (IS SE) (doc 54 kB)
 • Žádost o zřízení uživatelského konta a přidělení oprávnění pro přístup do centrálního informačního systému správních evidencí (IS SE) (doc 57 kB)

Žádosti týkající se přístupových hesel a zásady používání Informačních systémů správních evidencí

 • Žádost o zablokování login-přístupu do Informačního systému správních evidencí (ISSE) (doc 78 kB , pdf 88 kB)
 • Zásady pro uživatele centra informačního systému správních evidencí (ISSE) MV (doc 41 kB, pdf 29 kB


Formuláře - systém CDPB (Cestovní doklady s biometrickými prvky):

 • Návrh na vložení nebo změnu navrhovatele systému CDBP (xls, 29 kB)
 • Návrh na vložení uživatele systému CDBP (xls, 31 kB)
 • Návrh na zneplatnění přístupu uživatele systému CDBP (xls, 34 kB)

 

Informace pro obce s rozšířenou působností

Pro zlepšení informovanosti pracovníků evidence obyvatel, evidence občanských průkazů, evidence cestovních dokladů zveřejňujeme informace zasílané na příslušná pracoviště obcí od června 2005. Připojujeme i aktuální verze uživatelských příruček.

Pro přehlednost a lepší dostupnost budou tyto odkazy doplňovány

2020
Videonávody

2019
Informace č. 259 (pdf, 117 kB)

2016
Informace č. 257 (pdf, 539 kB)

2014
Informace č. 256 (pdf, 241 kB, k 9.7.2014) + příloha (pdf, 154 kB)

2013
Informace č. 255 (pdf, 44 kB, k 31.5.2013)  + příloha (pdf, 113 kB)
Informace č. 254 (pdf, 44 kB, k 8.3.2013)
Informace č. 253 (pdf, 46 kB, k 21.2.2013)

2012
Informace č. 252 (pdf, 45 kB, k 26.9.2012)
Informace č. 251 (pdf, 83 kB, k 24.7.2012)
Informace č. 250 (pdf, 232 kB, k 20.6.2012)  

Uživatelská příručka k reklamacím s videosekvencemi (pdf,  88 kB, k 10.4.2012)

2011
Informace č.248  (pdf, 54 kB, k 11.11.2011)
Informace č. 247 (pdf, 64 kB, k 8.7.2011)
Informace č. 7 (pdf, 22 kB, k 14.2.2011)
 

2010
Informace č. 6   (pdf, 40 kB, k 5.1.2011)
Informace č. 5   (pdf, 27,4 kB, k 5.11.2010)
Informace č. 4  (pdf, 27,4 kB, k 19.8.2010)
Informace č. 3  (pdf, 24,2 kB, k 20.7.2010)
Informace č. 2  (pdf, 24,2 kB, k 8.7.2010)
Informace č. 242  (pdf, 28 kB, k 25.6.2010 -  v roce 2010 první v pořadí)

Uživatelské dokumentace:
Zápis údaje o doručovací adrese do informačního systému evidence obyvatel (zip, 9162 kB)

Příručky:
Reklamace - pro obce s rozšířenou působností (pdf, 395 kB)
Zápis státního občanství - nabytí  státního občanství České republiky,  přidání dalšího občanství, pozbytí státního občanství České republiky, stanovení pořadí státních občanství, oprava údajů zavedených ke státnímu občanství , dotazy (pdf, 506 kB)

2008
Informace č. 236 z 14.8.2008 (pdf, 501 kB)
Informace č. 235 z 26.5.2008 (pdf, 24 kB)
Informace č. 234 z 9.4.2008 (pdf, 32 kB)
Informace č. 228 z 27.2.2008 (pdf, 46 kB)
Informace č. 226 z 29.1.2008 (pdf, 217 kB)
 

Příručky
Uživatelská příručka pro doručovací adresu   (září 2009,  pdf, 251 kB)
(tento popis platí pouze pro stávající systém)
Uživatelská dokumentace správních evidencí (základní informace, evidence obyvatel, evidence OP, evidence CD) ( pdf, 610 kB - k 1.12.2008)
Cestovní doklady  (pdf, 163 kB - k 1.12.2008)

 
 
Odbor centrálních informačních systémů, 2016

vytisknout  e-mailem