Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ochrana osobních údajů

Pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel (tímto může být např. krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

  1. požádat Ministerstvo vnitra nebo zpracovatele o vysvětlení,

  2. požadovat, aby Ministerstvo vnitra nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

V případě nevyhovění této žádosti má fyzická osoba právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Podání žádosti postupem podle bodu a) a b) nevylučuje, aby se fyzická osoba obrátila se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud fyzické osobě vznikne v důsledku zpracování jejích osobních údajů jiná než majetková újma, může při uplatňování nároku postupovat podle zvláštního předpisu (§ 13 občanského zákoníku).

Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u Ministerstva vnitra nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

Za Ministerstvo vnitra plní úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů ředitel odboru bezpečnostní politiky a v rámci této činnosti zpřístupňuje informace o jednotlivých zpracováních osobních údajů v rozsahu stanoveném pro plnění povinnosti stanovených v článcích 12 až 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též ("GDPR"). K získání informací lze užít spojení pomocí faxového čísla 974 833 509, telefonního čísla 974 832 282, dále poštovní adresy MV, případně e-mailové adresy poverenec@mvcr.cz. Každý požadavek bude posouzen z hlediska požadovaných informací a zodpovězen požadovanou formou.

  

vytisknout  e-mailem