Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nové právní předpisy

JUDr. Ludvík PAPÁK, Policie České republiky správa hl. m. Prahy 

Uvedeny jsou vybrané předpisy mající vztah k trestnímu právu, k činnosti Policie ČR a orgánů činných v trestním řízení a k souvisejícím otázkám.

únor - duben 2008

č. 42/2008 Sb. - Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
    
č. 55/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací (doplňují a mění se ustanovení upravující přepravu zásilek, které obsahují utajované informace)
  
č. 56/2008 Sb. - Úplné znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
  
č. 65/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 417/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb. (upravuje postup při elektronickém podávání žádostí o občanský průkaz a cestovní doklad, včetně uveřejnění vzorů jednotlivých žádostí)
  
č. 90/2008 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení § 400 odst. 1 a § 398 odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (Ústavní soud zrušil ustanovení § 398 odst. 6 větu první a § 400 odst. 1 trestního řádu, upravující postup při řízení o žádosti osoby o propuštění z vazby a její případné vydání do cizího státu)
  
č. 97/2008 Sb. - Vyhláška o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)
  
č. 103/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a o letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (uveřejňuje se popis a vyobrazení nového barevného provedení a označení služebních vozidel Policie České republiky)
  
č. 111/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů (seznam zemí se doplňuje o Tureckou republiku)
  
č. 117/2008 Sb. - Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě
     
č. 121/2008 Sb. - Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
   
č. 122/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (trestní zákon se rozšiřuje o nové skutkové podstaty související s finanční kriminalitou a legalizací výnosů z trestné činnosti)
   
č. 123/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (řeší problematiku elektronických podání soudům a vydávání elektronického platebního rozkazu)
      
č. 124/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (řeší problematiku elektronických žádostí o výpisy či opisy rejstříku trestů a v této souvislosti mění také dalších 63 zákonů)
 
č. 129/2008 Sb. - Zákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
   
č. 135/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 158e o použití agenta jako operativně pátracího prostředku se rozšiřuje o trestní řízení pro trestné činy přijímání úplatku, podplácení a nepřímého úplatkářství)
     
č. 151/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky, ve znění vyhlášky č. 474/2005 Sb. (uveřejňují se typově odlišné vzory služebních průkazů příslušníků Vězeňské služby České republiky - podle jejich postavení v této službě)
   
č. 153/2008 Sb. - Vyhláška o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin.

vytisknout  e-mailem