Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Několik poznámek k normotvorbě obcí ve Spolkové republice Německo

Marie Pechancová 

Několik poznámek k normotvorbě obcí ve Spolkové republice Německo
 
Shrnutí:
 
V článku je věnována pozornost právu na samosprávu obcí ve Spolkové repub­lice Německo, z práv, které z něj vyplývají, je podrobněji popsáno právo normo­tvorby obcí. Jsou vypočteny ústavní základy práva na samosprávu na spolkové úrovni. Zakotvení práva na vlastní normotvorbu je demonstrováno na příkla­dech zemských ústav spolkových zemí Bavorska, Severnýho Porýní – Vestfálska a Saska. Představen je institut vyhlášek obcí (Satzungen) a systém jejich přezkumu správními soudy dle § 47 soudního řádu správního. Jsou nastíněna také rozhod­nutí soudů ve věci zákazu konzumace alkoholu právním předpisem obce. Cílem článku je obecně představit zakotvení práva na normotvorbu obcí v Německu a nastínění některých aktuálních problémů, se kterými se tamní systém potýká.
 
Einige Anmerkungen zur Rechtsetzung durch die Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland – Resümee:
 
Der Artikel befasst sich mit dem Recht auf kommunale Selbstverwaltung in der Bundesrepublik Deutschland und mit den Hoheiten einer Gemeinde, wobei die Rechtssatzungshoheit breiter beschrieben wird. Auf einer Seite sind die verfas­sungsrechtlichen Grundlagen auf Bundesebene genannt, auf der anderen Seite wird die Rechtssatzungshoheit an den Beispielen der Verfassungen der Bundesländer Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen demonstriert. Die öffentlich-rechtliche Satzung und die Normenkontrollklage gemäß § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung sind ebenfalls erfasst. Es sind auch einige Gerichtsentscheidungen aufgeführt, die sich mit dem Alkoholverbot beschäftigen. Der Artikel deutet allgemein auf das Recht der Selbstverwaltung und der Rechtssatzungshoheit hin und zeigt gleich­zeitig auch die aktuellen Probleme des ganzen Systems.

vytisknout  e-mailem