Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti

Ministerstvo vnitra právě v těchto dnech dokončuje práce na novém zákoně upracujícím oblast soukromých bezpečnostních služeb. 

 • Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti
 • Kategorie bezpečnostních služeb
 • Nezbytnost licence provozovatele
 • Odpovědný zástupce
 • Vlastní ochrana
 • Zaměstnanci provozovatele
 • Odborná způsobilost
 • Oprávnění a povinnosti provozovatele a zaměstnance
 • Odpovědnost provozovatele za škodu
 • Ochrana osobních údajů
 • Dohled a dozor
 • Správní delikty, přestupky a sankce

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti

Ministerstvo vnitra právě v těchto dnech dokončuje práce na novém zákoně upracujícím oblast soukromých bezpečnostních služeb. Záměr podřídit soukromé bezpečnostní služby samostatné právní úpravě byl poprvé veřejně deklarován v Koaliční smlouvě přijaté koaličními stranami ODS, TOP 09 a VV. Následně byl úkol zpracovat přímo paragrafované znění zákona uložen Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) Programovým prohlášením vlády a odrazil se tak i v Plánu legislativních prací vlády na rok 2011. Konkrétní obsahové zadání nového zákona vzešlo z usnesení Podvýboru pro obecní policie a soukromé bezpečnostní služby přijatého v březnu tohoto roku. Toto usnesení mimo jiné doporučuje ministerstvu zpracovat na základě zmíněným podvýborem schválených věcných východisek návrh paragrafovaného znění zákona.

Samotné přípravě zákona byla věnována velká pozornost a při jeho přípravě bylo využito zkušeností z aplikace řady zahraničních modelů, z poznatků z praxe, ze znalostí mnohaletých snach o speciální právní úpravu, z pokusů o novelizaci těch částí živnostenského zákona řešících problematiku SBS, z činnosti ministerstva vykonávané dle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, i ze zkušenostní odborníků z řad bezpečnostních agentur.

Ministerstvo hodlá předložit návrh nové právní úpravy vládě České republiky nejpozději do konce září tohoto roku. Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu zcela novou, jež doposud nemá v České republice obdoby, domníváme se, že je třeba danou problematiku zpřístupnit široké veřejnosti. Tento text, jenž je souhrnem obsahu a základních principů zákona, je nyní uveřejňován s cílem přispět do v poslední době velmi široké debaty pohledem předkladatele zákona.

Kategorie bezpečnostních služeb

Kategorie bezpečnostních služeb

Je provedeno rozdělení do pěti kategorií 

 • ostraha majetku a osob;
 • činnost soukromých detektivů;
 • převoz hotovosti a cenin;
 • technická služba k ochraně osob a majetku;
 • bezpečnostní poradenství.

Každá z těchto kategorií má svůj specifický obsah uvedený dále.

Ostraha majetku a osob

 • ochrana movitého a nemovitého majetku, osob a právních zájmů,
 • zajišťování pořádku v místech veřejných akcí,
 • provoz a obsluha dohledových center, které například přijímají informace o narušení konkrétního střeženého místa,
 • převoz hotovosti a cenin do hodnoty 5 000 000 Kč (rozdíl od speciální kategorie převoz hotovosti a cenin, kde se vyžaduje překročení této hodnoty).

Činnost soukromých detektivů

 • hledání určité osoby,
 • zjišťování skutečností, které bude možné uplatnit u orgánu státu (soud, správní orgán),
 • získávání informací o konkrétní osobě (samozřejmě za splnění podmínek zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů),
 • dále se bude jednat o získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávky a při vyhledávání protiprávního jednání ohrožujícího obchodní tajemství apod.

Převoz hotovosti a cenin

Převozem hotovostí a cenin se rozumí přeprava takových hotovostí a cenin, popřípadě jiného majetku vyžadujícího ostrahu, které přesahují hodnotu 5 000 000 Kč za současného poskytování doprovodných služeb (počítání, ověřování a zpracování, výměna a směna nominálu, správa depozita apod.).

Technická služba k ochraně osob a majetku

Tato služba je úzce spojena se zabezpečovacími systémy a dohledovými, poplachovými a přijímacími centry. V podstatě se bude jednat o bezpečnostní službu, která opravňuje jejího držitele k projektování, kontrole, montáži, údržbě a opravě zabezpečovacích systémů a montáží, údržbě, servisu a revizi dohledového, poplachového a přijímacího centra.

Bezpečnostní poradenství

Jedná se o speciální možnost provozovatele poskytovat vzdělávací činnost v oboru bezpečnostních činností a poradenskou, analytickou, auditorskou, projekční apod. činnost související s jednotlivými bezpečnostními činnostmi ve smyslu nového zákona. Samotné bezpečnostní činnosti uvedené v předchozích bodech nicméně vykonávat nemohou.

Nezbytnost licence provozovatele

Nezbytnost licence provozovatele

Stávající model povolovacího řízení k provozování příslušné koncesované živnosti na úseku soukromé bezpečnostní služby vychází z nárokové formy. Jinými slovy, pokud žadatel o vydání koncesní listiny splňuje podmínky definované živnostenským zákonem, vydá příslušný živnostenský úřad bez dalšího předmětné živnostenské oprávnění. Jedná se tedy o režim, který je stejný jako v případě ostatních koncesovaných živností, kterými jsou např. výroba a úprava lihovin, výzkum vývoj, výroba zbraní, výroba tepelné energie apod. Samozřejmě doposud vydané koncesní listiny zůstanou po určitou dobu v platnosti a rovněž ten, kdo v době účinnosti nové právní úpravy bude jejich držitelem bude mít nárok na snížení správního poplatku za vydání licence.

Důvodem pro vynětí této oblasti ze živnostenského zákona je skutečnost, že jde o specifické formy podnikatelských činností, zasahující do oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, čímž se liší od všech ostatních podnikatelských aktivit. Živnostenský zákon k těmto specifikům nepřihlíží a prakticky se nezabývá profesionální úrovní poskytování těchto činností v oblasti ochrany osob a majetku a nestanoví nebo neumožňuje stanovit podmínky jejich provozování na úrovni odpovídající povaze těchto činností. Politické rozhodnutí vypracovat speciální zákon je obsaženo v Programovém prohlášení vlády ČR.

Zákon stanoví možnost provozování bezpečnostní služby na základě licence vydávané ministerstvem. Licence bude vydávaná na dobu 10ti let nebo na dobu kratší, je-li o to požádáno. Zákon upravuje podmínky, které musí být splněny a to pro fyzické a právnické osoby zvlášť. Jmenovitě dosažení věku 21 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, spolehlivost, negativní lustrační osvědčení, odborná způsobilost. U právnické osoby se k těmto podmínkám přidávají nezbytnost transparentnosti vlastnické struktury a podmínka, že její obchodní firma nemůže vzbudit dojem, že jde o instituci, která plní úkoly veřejné správy. Počítá se zapojení zpravodajských služeb České republiky spočívající ve vyjádření k vydání licence. Vydání licence se zamítne tehdy, jestliže:

 • žadatel nesplňuje podmínky pro vydání licence;
 • vydáním licence by došlo k ohrožení zahraničně politických anebo obchodních zájmů České republiky, veřejného pořádku nebo bezpečnosti osob anebo majetku;
 • v posledních 5 letech bylo pravomocně rozhodnuto o úpadku žadatele.

Proti zamítavému rozhodnutí bude možné bránit se soudní cestou. Zákon taktéž počítá s možností ministerstva za určitých podmínek odejmout licenci. Licencování navazuje na trend, který v oblasti bezpečnostních služeb panuje ve většině evropských států.

Komora

V této souvislosti je třeba zmínit, že zvolená struktura zákona nepočítá s vytvořením speciální samosprávné Komory bezpečnostních služeb, která by svou povahou připomínala například Českou advokátní komoru, Českou lékařskou komoru apod. a která by zaštitovala tuto oblast (vydávání, odnímání licencí apod.). Zvolený model odpovídá právní úpravě drtivé většiny států Evropy, kdy licence k provozování soukromých bezpečnostních služeb jsou vydávány státními orgány, nikoliv samosprávnými Komorami. Tímto způsobem je do jisté míry zajištěna kontrola nad trhem bezpečnostních služeb, což je trend, kterým se bude ubírat i Česká republika.

Není nicméně snahou znemožnit zřizování a vznik sdružení v dané oblasti, které nicméně budou postaveny na nepovinném členství a dobrovolnosti vstupu a výstupu z něj. Členství nebude podmínkou výkonu činnosti soukromé bezpečnostní činnosti, jako je tomu u Komor zřizovaných zákonem (advokátní, lékařská apod.). V současné době již existuje celá řada asociací, které sdružují větší či menší počty provozovatelů soukromých bezpečnostních služeb (ASIS, ASBS, apod.) a zákon v žádném případě nebude tato nepovinná sdružení regulovat.

Odpovědný zástupce

Odpovědný zástupce

Existuje možnost provozovat soukromou bezpečnostní službu prostřednictvím ustanoveného odpovědného zástupce. Provozovatel jako fyzická osoba má absolutní volbu stanovit odpovědného zástupce, zatímco právnická osoba má za určitých podmínek i takovou povinnost. Jedná se o případy, kdy žádná z fyzických osob, která je statutárním orgánem, členem statutárního orgánu, prokuristou nebo vedoucím organizační složky podniku, nemá trvalý pobyt na území České republiky. Odpovědný zástupce musí být v pracovněprávním vztahu k provozovateli, kterého zastupuje, s výjimkou případů, kdy zastupovanou osobou je manžel či registrovaný partner zástupce.

Vlastní ochrana

Vlastní ochrana

 Fyzické a právnické osoby, jejichž předmětem činnosti není poskytování soukromé bezpečnostní služby, budou moci vykonávat tzv. vlastní ochranu. Ta je definována jako výkon bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu zaměstnavatele, pokud není (bezpečnostní činnost) předmětem jeho podnikatelské činnosti a je vykonávána alespoň buď jednou osobou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k zaměstnavateli, vybavenou za tím účelem zbraní podléhající registraci podle zákona o zbraních, nebo nejméně pěti osobami v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k zaměstnavateli. Za vlastní ochranu se nebudou považovat činnosti vrátných, recepčních, které nebudou určeny k ochraně majetku zaměstnavatele. Jinými slovy – bude se jednat o situace, kdy například společnost (která není provozovatelem soukromé bezpečnostní služby) vlastnící určitý areál bude k jeho ochraně používat vlastní personál. Nebude si tedy muset najímat externí soukromou bezpečnostní službu k provádění ostrahy majetku, ale zajistí si tuto činnost vlastními silami prostřednictvím osob, které jsou u ní v pracovněprávním vztahu.

Vlastní ochrana nebude podléhat licenčnímu řízení, nýbrž bude stačit registrace u ministerstva. Jedná se o volnější režim než licence.

Zaměstnanci provozovatele

Zaměstnanci provozovatele

Zákon upravuje podmínky, za kterých jsou osoby způsobilé k výkonu bezpečnostní činnosti. Jsou jimi 

 • dosažení věku 18 let;
 • plná způsobilost k právním úkonům;
 • spolehlivost;
 • zdravotní způsobilost;
 • odborná způsobilost k výkonu bezpečnostní činnosti;
 • v případě výkonu bezpečnostní činnosti k ochraně kritické infrastruktury musí splňovat předpoklady pro výkon citlivé činnosti.

Zdravotní způsobilost se tak vyžaduje pouze u zaměstnance bezpečnostní služby, nikoliv u jejího provozovatele, a to z toho důvodu, že není důvod bránit osobě, která nesplní požadavky zdravotní způsobilosti „mít“ bezpečnostní službu, přičemž přímý výkon budou provádět zaměstnanci zdravotní způsobilost splňující. Předpokládá se, že na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem vnitra bude stanoven seznam tělesných a duševních vad, nemocí nebo stavů, které vylučují zdravotní způsobilost fyzické osoby. Zdravotní způsobilost bude posuzovat lékař závodní preventivní péče, nebo praktický lékař, u kterého je fyzická osoba registrována. S psychologickým vyšetřením se počítá pouze tehdy, budou-li existovat určité pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby.

Zdravotní způsobilost bude zajišťována lékařským vyšetřením provedeným speciálně k posouzení zdravotní způsobilosti. Lékařská prohlídka se provede:

 1. při vstupu do zaměstnání;
 2. v průběhu zaměstnání (periodická prohlídka);
 3. mimořádná prohlídka tehdy, vyžadují-li to okolnosti.

Při lékařské prohlídce se bude zjišťovat zdravotní stav posuzované osoby. Při vstupní nebo periodické prohlídce se bude dále vycházet z informací obsažených ve výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené lékařem, u něhož je uchazeč o zaměstnání/zaměstnanec registrován. Zároveň bude nezbytné sdělit údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, druhu práce, režimu práce a zdravotních a bezpečnostních rizicích, za kterých je práce vykonávána, a o míře těchto rizik.
 

Odborná způsobilost

Odborná způsobilost

Podmínka odborné způsobilosti je stanovena jak pro samotné provozovatele bezpečnostní činnosti, tak i pro jejich zaměstnance. Spočívá ve stanovení předpokladů, které musí tyto osoby splňovat.

Provozovatel

U provozovatele je rozdělena podle toho, o jakou skupinu bezpečnostní činnosti se bude jednat s tím, že půjde o kombinaci vzdělání (vysokoškolské, střední) a odpovídající délky praxe nebo získání dílčí kvalifikace odpovídajícího zaměření podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).

Zaměstnanec

U zaměstnance je odborná způsobilost stanovena obdobným způsobem s tím rozdílem, že u bezpečnostní činnosti ostraha majetku a osob, převoz hotovosti a cenin, činnost soukromých detektivů nebo technické služby se jako minimální vzdělání požaduje vzdělání základní s podmínkou, že bude získána dílčí kvalifikace odpovídajícího zaměření podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. U bezpečnostní činnosti bezpečnostní poradenství je vyžadováno minimálně střední vzdělání s odpovídající délkou praxe.

Praxí se rozumí pouze samotné poskytování bezpečnostní činnosti, výkon služby ve služebním poměru v Policii České republiky, Bezpečnostní informační službě, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství, Vězeňské službě České republiky nebo Celní správě České republiky, výkon služby ve služebním poměru vojáka z povolání v ozbrojených silách České republiky nebo činnost strážníka obecní policie.
 

Oprávnění a povinnosti provozovatele a zaměstnance

Oprávnění a povinnosti provozovatele a zaměstnance

Návrh zákona vychází z oprávnění podle stávající právní úpravy. Zákon v žádném případě nerozšíří oprávnění umožňující zásah do práv a svobod třetích osob (jako je tomu např. u příslušníka Policie ČR či strážníka obecní policie).

V praxi to znamená, že zákonnými limity osob, které vykonávají bezpečnostní službu, budou i nadále:

 • nutná obrana a krajní nouze ve smyslu přestupkovém: § 2 odst. 2 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • nutná obrana ve smyslu trestněprávním: čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem (§ 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů);
 • krajní nouze ve smyslu trestněprávním: čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem;
 • zadržení osoby podezřelé: osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. (§ 76 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů);
 • Občanský zákoník: §6, § 417 odst. 1 a § 418

Jinými slovy, soukromé bezpečnostní služby budou mít vůči třetím osobám stejné postavení (stejné limity svého jednání), jaké má každá další osoba.

Z důležitých povinností lze jmenovat povinnost provozovatele neprodleně oznámit orgánům činným v trestním řízení, dozví-li se hodnověrným způsobem, že byl spáchán trestný čin, na který se vztahuje oznamovací povinnost podle jiného právního předpisu. Dále bude povinen neprodleně oznámit nejbližšímu útvaru Policie České republiky událost, při které došlo ke zranění anebo usmrcení osoby.

Provozovatel soukromé bezpečnostní služby poskytující činnost soukromých detektivů dále neuzavře smlouvu, jejímž předmětem je zjišťování sexuálních styků nebo sexuální orientace osoby s výjimkou případů, kdy objednatelem je její manžel nebo registrovaný partner, anebo jde o mravnostní trestné činy proti dětem a mládeži.
 

Odpovědnost provozovatele za škodu

Odpovědnost provozovatele za škodu

Odpovědnost za škodu způsobenou objednateli

Zásadním momentem z hlediska ochrany práv objednatele soukromé bezpečnostní služby bude stanovení odpovědnosti provozovatele soukromé bezpečnostní služby a jeho zaměstnance za škodu, kterou objednateli způsobil v souvislosti s výkonem soukromé bezpečnostní služby. S tím koresponduje i návrh na zavedení povinnosti provozovatele soukromé bezpečnostní služby být pojištěn právě pro případ odpovědnosti za škodu podle předchozí věty spolu se stanovením minimálních limitů pojistného plnění.

Odpovědnost za škodu a újmu

Tato odpovědnost řeší případy, ve kterých určitá třetí osoba utrpěla škodu nebo újmu jako následek jednání provozovatele, jeho zaměstnance nebo osoby, která jim poskytla pomoc. Stejně tak bude odpovídat za škodu nebo újmu provozovatel osobě, která poskytla pomoc s vědomím nebo na žádost jeho zaměstnance a v souvislosti s tím utrpěla škodu.
 

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

V první řadě je třeba říci, že ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) nebude v žádném případě dotčena. Totéž platí i pro ustanovení Občanského zákoníku týkající se ochrany osobnosti. Provozovatel bude v pozici zpracovatele osobních údajů pro objednatele bezpečnostní služby. Poté, co získá požadované osobní údaje, předá tyto v rozsahu smlouvy uzavřené mezi provozovatelem bezpečnostní služby a objednatelem objednateli s tím, že ostatní získané zlikviduje. Vzhledem k tomu, že provozovatel bezpečnostní služby bude v pozici zpracovatele osobních údajů, bude se na tuto situaci přímo aplikovat ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) zákona na ochranu osobních údajů upravující dozor Úřadu na ochranu osobních údajů nad plněním povinností vyplývajících z tohoto zákona. Současně se v této souvislosti uplatní ustanovení návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti, které předpokládá možnost ministerstva odejmout vydanou licenci za předpokladu, že poruší povinnost plynoucí mu ze zvláštních předpisů (kterým zákon na ochranu osobních údajů bezesporu je).
 

Dohled a dozor

Dohled a dozor

Je žádoucí, aby soukromé bezpečnostní služby byly podrobeny dozoru ze strany státu. Zákon bude rozlišovat dvojí typ kontroly, a to tzv. dohled a dozor.

Dohled

Příslušníci Policie ČR budou oprávněni vůči zaměstnancům provozovatele (i vlastní ochrana):

 • udílet na místě neodkladné pokyny k odstranění zjištěných nedostatků;
 • zjišťovat hrubé nedostatky v činnosti osoby vykonávající bezpečnostní činnost a tyto oznamovat orgánu dozoru (ministerstvu);
 • vstupovat do všech nemovitostí a prostorů, které jsou ve vlastnictví nebo užívání provozovatele soukromé bezpečnostní služby, pokud to souvisí s předmětem dohledu;
 • vstupovat do všech střežených míst, kde je vykonávána bezpečnostní činnost pro vlastní ochranu.

V rámci tohoto oprávnění budou příslušníci Policie ČR oprávněni kontrolovat, zda zaměstnanci postupují v rozsahu svěřeném jim tímto zákonem (omezení krajní nouze, nutná obrana atd.). Budou moci kontrolovat stejnokroje jednotlivých zaměstnanců, budou moci žádat předložení průkazu zaměstnance s tím, že každý takový zaměstnanec je povinen této výzvě vyhovět. Budou oprávněni kontrolovat, zda nejsou zaměstnanci pod vlivem návykové látky apod.

Pověření Policie České republiky výkonem dohledu je dáno rozsahem oprávnění a povinností příslušníka Policie České republiky a charakterem činnosti tohoto ozbrojeného bezpečnostního sboru. K tomu, aby dohled byl skutečně účinný, musí být orgán dohledu vybaven odpovídajícími pravomocemi, což Policie České republiky je.

Dozor

Dozor bude podle navrhovaného zákona vykonávat ministerstvo podle zvláštního zákona (zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů). Zaměstnanec ministerstva bude v rámci prováděného dozoru oprávněn:

 • udílet na místě neodkladné pokyny k odstranění zjištěných nedostatků;
 • zadržet průkaz zaměstnance provozovatele v případě:
  • že zjistí opakované nebo hrubé nedostatky v činnosti osoby vykonávající bezpečnostní činnost;
  • pokud je schopnost osoby vykonávající bezpečnostní činnost snížena požitím alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci;
  • pokud se osoba vykonávající bezpečnostní činnost odmítne podrobit vyšetření podle jiného právního předpisu, zda není pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky;
 • vstupovat do všech nemovitostí a prostorů, které jsou ve vlastnictví nebo užívání provozovatele soukromé bezpečnostní služby, pokud to souvisí s předmětem dozoru;
 • vstupovat do všech střežených míst, kde je vykonávána bezpečnostní činnost pro vlastní ochranu;
 • vyžadovat součinnost provozovatele soukromé bezpečnostní služby, jeho zaměstnance nebo zaměstnance fyzické osoby nebo právnické osoby zajišťující si bezpečnostní činnosti pro vlastní ochranu.

Ministerstvo bude poté oprávněno v návaznosti na činnost příslušníků Policie ČR a svých zaměstnanců vydávat závazné pokyny k odstranění závažných nedostatků. Toto oprávnění se vztahuje na veškeré nedostatky, které se v rámci dozorovací činnosti vyskytnou.
 

Správní delikty, přestupky a sankce

Správní delikty, přestupky a sankce

Ministerstvo navrhuje vytvořit speciální úpravu přestupků a správních deliktů subjektů poskytujících soukromou bezpečnostní službu a osob stojících i mimo tuto oblast. Tato úprava se bude dotýkat jak fyzických a právnických osob, tak i provozovatelů soukromé bezpečnostní služby )fyzických a právnických osob), tak i zaměstnanců těchto provozovatelů, jakož i fyzických a právnických osob, které si zajišťují vlastní ochranu a jejich zaměstnanců.

Ministerstvo bude rovněž mimo jiné oprávněno odejmout licenci provozovateli soukromé bezpečnostní služby za předpokladu, že tento přestane splňovat podmínky nezbytné pro její získání, závažným způsobem poruší povinnost vyplývající z právních předpisů, závažným způsobem poruší povinnost vyplývající mu z rozhodnutí ministerstva nebo orgánu dohledu (což je nejsilnější pravomoc ministerstva vůči provozovatelům bezpečnostní služby, bude vykonávat citlivé činnosti (např. ostraha Kritické infrastruktury) bez platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti nebo závažným způsobem ohrozí zahraničně politické nebo obchodní zájmy České republiky, veřejný pořádek nebo bezpečnost osob a majetku. Rovněž tak dojde k odejmutí licence za situace, kdy její držitel nedoručí ministerstvu ve stanovené lhůtě doklad o povinném pojištění provozovatele za škodu.

vytisknout  e-mailem