Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti

Ministerstvo vnitra právě v těchto dnech dokončuje práce na novém zákoně upracujícím oblast soukromých bezpečnostních služeb. 

Oprávnění a povinnosti provozovatele a zaměstnance

Návrh zákona vychází z oprávnění podle stávající právní úpravy. Zákon v žádném případě nerozšíří oprávnění umožňující zásah do práv a svobod třetích osob (jako je tomu např. u příslušníka Policie ČR či strážníka obecní policie).

V praxi to znamená, že zákonnými limity osob, které vykonávají bezpečnostní službu, budou i nadále:

  • nutná obrana a krajní nouze ve smyslu přestupkovém: § 2 odst. 2 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů;
  • nutná obrana ve smyslu trestněprávním: čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem (§ 29 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů);
  • krajní nouze ve smyslu trestněprávním: čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem;
  • zadržení osoby podezřelé: osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. (§ 76 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů);
  • Občanský zákoník: §6, § 417 odst. 1 a § 418

Jinými slovy, soukromé bezpečnostní služby budou mít vůči třetím osobám stejné postavení (stejné limity svého jednání), jaké má každá další osoba.

Z důležitých povinností lze jmenovat povinnost provozovatele neprodleně oznámit orgánům činným v trestním řízení, dozví-li se hodnověrným způsobem, že byl spáchán trestný čin, na který se vztahuje oznamovací povinnost podle jiného právního předpisu. Dále bude povinen neprodleně oznámit nejbližšímu útvaru Policie České republiky událost, při které došlo ke zranění anebo usmrcení osoby.

Provozovatel soukromé bezpečnostní služby poskytující činnost soukromých detektivů dále neuzavře smlouvu, jejímž předmětem je zjišťování sexuálních styků nebo sexuální orientace osoby s výjimkou případů, kdy objednatelem je její manžel nebo registrovaný partner, anebo jde o mravnostní trestné činy proti dětem a mládeži.
 


Publikováno dne: 19. 8. 2011

vytisknout  e-mailem