Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti

Ministerstvo vnitra právě v těchto dnech dokončuje práce na novém zákoně upracujícím oblast soukromých bezpečnostních služeb. 

Nezbytnost licence provozovatele

Stávající model povolovacího řízení k provozování příslušné koncesované živnosti na úseku soukromé bezpečnostní služby vychází z nárokové formy. Jinými slovy, pokud žadatel o vydání koncesní listiny splňuje podmínky definované živnostenským zákonem, vydá příslušný živnostenský úřad bez dalšího předmětné živnostenské oprávnění. Jedná se tedy o režim, který je stejný jako v případě ostatních koncesovaných živností, kterými jsou např. výroba a úprava lihovin, výzkum vývoj, výroba zbraní, výroba tepelné energie apod. Samozřejmě doposud vydané koncesní listiny zůstanou po určitou dobu v platnosti a rovněž ten, kdo v době účinnosti nové právní úpravy bude jejich držitelem bude mít nárok na snížení správního poplatku za vydání licence.

Důvodem pro vynětí této oblasti ze živnostenského zákona je skutečnost, že jde o specifické formy podnikatelských činností, zasahující do oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, čímž se liší od všech ostatních podnikatelských aktivit. Živnostenský zákon k těmto specifikům nepřihlíží a prakticky se nezabývá profesionální úrovní poskytování těchto činností v oblasti ochrany osob a majetku a nestanoví nebo neumožňuje stanovit podmínky jejich provozování na úrovni odpovídající povaze těchto činností. Politické rozhodnutí vypracovat speciální zákon je obsaženo v Programovém prohlášení vlády ČR.

Zákon stanoví možnost provozování bezpečnostní služby na základě licence vydávané ministerstvem. Licence bude vydávaná na dobu 10ti let nebo na dobu kratší, je-li o to požádáno. Zákon upravuje podmínky, které musí být splněny a to pro fyzické a právnické osoby zvlášť. Jmenovitě dosažení věku 21 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, spolehlivost, negativní lustrační osvědčení, odborná způsobilost. U právnické osoby se k těmto podmínkám přidávají nezbytnost transparentnosti vlastnické struktury a podmínka, že její obchodní firma nemůže vzbudit dojem, že jde o instituci, která plní úkoly veřejné správy. Počítá se zapojení zpravodajských služeb České republiky spočívající ve vyjádření k vydání licence. Vydání licence se zamítne tehdy, jestliže:

  • žadatel nesplňuje podmínky pro vydání licence;
  • vydáním licence by došlo k ohrožení zahraničně politických anebo obchodních zájmů České republiky, veřejného pořádku nebo bezpečnosti osob anebo majetku;
  • v posledních 5 letech bylo pravomocně rozhodnuto o úpadku žadatele.

Proti zamítavému rozhodnutí bude možné bránit se soudní cestou. Zákon taktéž počítá s možností ministerstva za určitých podmínek odejmout licenci. Licencování navazuje na trend, který v oblasti bezpečnostních služeb panuje ve většině evropských států.

Komora

V této souvislosti je třeba zmínit, že zvolená struktura zákona nepočítá s vytvořením speciální samosprávné Komory bezpečnostních služeb, která by svou povahou připomínala například Českou advokátní komoru, Českou lékařskou komoru apod. a která by zaštitovala tuto oblast (vydávání, odnímání licencí apod.). Zvolený model odpovídá právní úpravě drtivé většiny států Evropy, kdy licence k provozování soukromých bezpečnostních služeb jsou vydávány státními orgány, nikoliv samosprávnými Komorami. Tímto způsobem je do jisté míry zajištěna kontrola nad trhem bezpečnostních služeb, což je trend, kterým se bude ubírat i Česká republika.

Není nicméně snahou znemožnit zřizování a vznik sdružení v dané oblasti, které nicméně budou postaveny na nepovinném členství a dobrovolnosti vstupu a výstupu z něj. Členství nebude podmínkou výkonu činnosti soukromé bezpečnostní činnosti, jako je tomu u Komor zřizovaných zákonem (advokátní, lékařská apod.). V současné době již existuje celá řada asociací, které sdružují větší či menší počty provozovatelů soukromých bezpečnostních služeb (ASIS, ASBS, apod.) a zákon v žádném případě nebude tato nepovinná sdružení regulovat.


Publikováno dne: 19. 8. 2011

vytisknout  e-mailem