Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Návrh systémového přístupu k péči o dětské a mladistvé delikventy - Východiska a navrhovaná opatření

Východiska:

   

 1. Nepříznivý vývoj kriminálně rizikových jevů mezi mládeží je možné zvrátit jen za předpokladu koncipování vyvážené kriminální politiky, která vedle širšího rejstříku trestů, včetně alternativních opatření, bude zahrnovat co nejširší škálu sociálně preventivních a intervenčních opatření.
   
   
 2. Ochranná opatření a sankce hrají v systému péče o predelikventní a delikventní mládež významnou roli. Jejich cílem je náprava pachatele, restituce poškozeného a zajištění bezpečnosti komunity. Aplikace a výkon sankcí musí být diferencovány s ohledem na zvláštnosti konkrétního případu. Zároveň musí být vytvořen kontrolní mechanismus plnění sankcí i zařízení, v nichž jsou sankce vykonávány.
   
   
 3. Při zacházení s delikventní mládeží je nutná vysoká odbornost, specializace, informovanost a kooperace. Dále je důležité vytvořit efektivní informační systém v této oblasti, který umožní na jedné straně kontinuálně a efektivně pracovat s klientem a na straně druhé zajistí ochranu informací o něm.
   
   
 4. V rámci sociálně nápravné péče o delikventní mládež je třeba upřednostňovat činnosti, které vedou k nápravě pachatele i jeho nejbližšího sociálního prostředí. Dítě či mladistvý musí být v této činnosti vždy subjektem - aktivním činitelem nápravného procesu.
   
   
 5. Nápravný proces je třeba realizovat v nejbližším sociálním prostředí a ve spolupráci s rodinou dítěte. Musí být zahájen při prvních signálech delikventního chování.
   
   
 6. Těžiště nabídky služeb sociální intervence by měla převzít samosprávná obec, jako nejbližší kompetentní instituce. Nabídka služeb sociální intervence musí být dostupná a veřejnosti známá.
   
   
 7. Příslušná opatření je nutné podpořit institucionálně, odborně a personálně.
   
Navrhovaná konkrétní opatření
 
I. Resort vnitra

   

 1. V rámci zpracování nového zákona o Policii ČR uvést preventivní činnost policie jako jednu ze základních povinností policie.
   
   
 2. Systémově specifikovat specializace pracovníků na úseku odhalování a vyšetřování trestné činnosti mládeže a páchané na mládeži.
   
   
 3. Vytvářet organizační podmínky pro vyhledávací a preventivní činnost v oblasti kriminality mládeže.
   
   
 4. U pachatelů drogových deliktů osob mladších osmnácti let stanovit pro Policii ČR povinnost informovat o události příslušný orgán sociálně - právní ochrany dětí.
   
   
 5. Ze strany vedení Policejního prezidia České republiky vyžadovat v pravidelných intervalech informace o činnosti Policie ČR na úseku odhalování trestné činnosti mládeže a páchané na mládeži.
   
   
 6. Problematice informování o vývoji trestné činnosti dětí a mladistvých a opatřeních přijatých ze strany resortu vnitra věnovat zvýšenou pozornost ve zprávách o bezpečnostní situaci, které jsou každoročně vládě České republiky předkládány.
   
   
 7. Pro Policii ČR vytvořit vzdělávací program zaměřený na oblast prevence kriminality se zvláštním zřetelem na preventivní působení mezi mládeží.
   

II. Resort spravedlnosti

1. Prostřednictvím nejvyššího státního zástupce zajistit:

   

 • specializaci státních zástupců na úseku trestné činnosti páchané mládeží, na mládeži a drogové kriminalitě;
   
   
 • důsledné využívání návrhů alternativních způsobů trestního řízení a alternativních trestů při současném posílení individuálního přístupu k obviněnému;
   
   
 • podávání návrhů trestu odnětí svobody mladistvých pachatelů jen v případech zvlášť zavrženíhodných trestných činů a nebezpečným pachatelům trestných činů;
   
   
 • využití všech zákonných prostředků vůči rodičům, které zanedbávají a ohrožují výchovu svých dětí,
   
   
 • postih rodičů, kteří zneužívají své trestně neodpovědné děti k páchání trestné činnosti;
   

   

 1. Vytvořit personální a institucionální předpoklady pro kvalifikovaný výkon probační a mediační služby zaměřené na mladistvé pachatele.
   
   
 2. V rámci věznic pro mladistvé zajišťovat vzdělávání a výchovu vedoucí k soběstačnosti a odpovědnosti, prosazovat vytváření bezdrogových zón, oddělení pro léčbu drogových a jiných závislostí a speciálního zařízení pro práci s mladistvými s poruchami chování a osobnosti a sexuálními devianty;
   

III. Resort práce a sociálních věcí
IV. Resort školství, mládeže a tělovýchovy
VI. Republikový výbor pro prevenci kriminality

 

 • Průběžně vyhodnocovat meziresortní systémový přístup k péči o delikventní mládež.
   
   
 • Vytvářet podmínky pro vznik integrovaného systému péče o dětské a mladistvé delikventy, včetně systému předávání informací.
   
   
 • Ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy realizovat pilotní projekt “Centrum včasné intervence” (dále CVI) - Příloha č. 2, který bude koordinovat včasný interdisciplinární sociálně nápravný program v případech delikventního chování mládeže.
   
  V rámci realizace projektu Centra včasné intervence vytvořit ucelený systém efektivní péče o delikventní mládež, který bude zaměřen na:

    

  • včasnou sociální pomoc mládeži s delikventním chováním a odklon jedince od případné kriminální kariéry, jehož podmínkou je aktivní zapojení dětského a mladistvého delikventa a jeho rodiny do tvorby sociálně nápravného programu, který povede k pozitivním změnám v jejich životě;
    
    
  • objasnění důvodů, které vedly k závadovému jednání klienta, řešení konfliktních stavů způsobených delikventním chováním dětí a mladistvých a satisfakce oběti takového jednání;
    
    
  • vytváření podmínek pro efektivní naplňování sociálně nápravného programu, tj. koordinace a propojení subjektů pracujících s rizikovou mládeží;
    
    
  • zvýšení profesních znalostí a dovedností pracovníků v oblasti péče o rizikovou mládež, přípravu hodnotných podkladů pro rozhodnutí soudů a orgánů sociálně právní ochrany dětí;
    
    
  • soustředění komplexních informací o formách, četnosti a místě výskytu delikventního chování pro plánování preventivních aktivit a potřebných sociálních služeb na lokální úrovni;
    
    
  • zvýšení efektivity personálních, materiálních a finančních zdrojů.
    
   
 • V první polovině roku 2001 zpracovat a předložit vládě České republiky vyhodnocení účinnosti přijaté legislativy související se systémovým přístupem k péči o delikventní mládež a vyhodnocení činnosti a efektivity experimentálního projektu CVI, včetně návrhu opatření v oblasti legislativní, institucionální a metodické.
   
   
 • V rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni podporovat vznik projektů zaměřených na rizikovou mládež a na podporu sociálně deprivovaných skupin obyvatelstva a etnických komunit.
 • V rámci metodické činnosti a ve spolupráci s referáty zdravotnictví okresních úřadů zvyšovat právní povědomí odborné veřejnosti o dodržování povinnosti ohlašovat případy zdravotního poškození nebo jinou újmu dítěte druhou osobou, stejně tak zvyšovat povědomí o nutnosti provádění preventivních prohlídek u dětí a mladistvých. Za tímto účelem aktivně využívat výsledky preventivních prohlídek.
   
   
 • Připravit právní rámec pro podmínky k vytvoření sítě zdravotnických zařízení určené k poskytování ochranné léčby, poradenské a léčebné činnosti alkoholismu a ostatních závislostí.
   
 • Urychleně předložit vládě zákon o ústavní a ochranné výchově.
   
   
 • Zpracovat a vydat pokyn k postihu záškoláctví, a to zejména v oblastech vedení evidencí a jednotného přístupu k realizaci účinných opatření.
   
   
 • V rámci výchovných ústavů pro mládež budovat specializovaná pracoviště (např. výchovně léčebná zařízení se zvýšenou výchovnou a ochrannou péčí).
   
   
 • Dopracovat síť ambulantních a lůžkových pracovišť - Středisek výchovné péče tam, kde dochází ke kumulaci sociálně patologických jevů mezi mládeží.
   
   
 • Podporovat systémovou prevenci sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízení. V této souvislosti vytvářet podmínky pro práci poradenských pracovníků, včetně jejich dalšího profesního vzdělávání.
   
   
 • Pro pracovníky školských a výchovných zařízení veřejné správy stanovit podmínky udělování licencí pro sociální a výchovnou práci s mládeží, jejíž vývoj je ohrožen nebo narušen.
   
   
 • Zpracovat metodický pokyn, který by systémovým způsobem (ve spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí a Policie ČR) řešil problematiku útěků, podmíněného propuštění, vycházek a návštěv rodiny  ze školských zařízení pro výkon ústavní výchovy.
   

 

 

 •  

 • V součinnosti s ministerstvem spravedlnosti vypracovat standardizované modely spolupráce kurátorů pro mládež s úředníky probační a mediační služby.
   
   
 • V rámci reformy systému sociálních služeb na úrovni veřejné správy věnovat speciální pozornost možnosti udělování licencí pro výkon sociálně - právní ochrany dětí a mládeže.
   
   
 • Podílet se na vytváření systémového přístupu k rizikovým skupinám dětí a mládeže prostřednictvím metodického vedení pilotního projektu Centra včasné intervence a zvážit tento model jako součást metodického vedení, průběžného vzdělávání a supervizí ze strany resortu v této oblasti.
   
   
 • V rámci reformy systému sociálních služeb upravit role kurátora pro mládež, sociálního pracovníka OPD a sociálního asistenta a jejich postavení v systému zabezpečení sociálních služeb a provádění sociálně - právní ochrany.
   
   
 • V rámci metodické činnosti působit na orgány sociálně-právní ochrany dětí, aby při přípravě podkladů pro rozhodnutí soudů o uložení předběžného opatření a ústavní výchovy dbaly na soulad mezi zájmy dítěte a podmínkami zařízení, v němž má být umístěno.
   

vytisknout  e-mailem