Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - prevence kriminality

Program prevence sociálně patologických jevů

Téma Prevence kriminality

Název dotačního titulu

Program prevence sociálně patologických jevů

Aktuální informace a výzvy

-

Územní zaměření

celé území ČR

Termín příjmu žádostí

31. října pro následující rok

Výše alokace

2 000 000,- Kč

Oprávnění žadatelé

Žádost o dotaci na rok 2019 si mohou podat spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb.), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb.) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb.). Uvedené subjekty musí prokazatelně, nejméně jeden rok, vykonávat činnost v oblasti prevence a eliminace domácího násilí.

Míra dotace

až do 70 % rozpočtových nákladů

Typy podporovaných aktivit

Dotace se prioritně poskytne na projekty zaměřené na:

  1. prevenci a eliminaci domácího násilí spočívající v realizaci nově vznikajících a podporu již existujících terapeutických či resocializačních programů pro násilné osoby a osoby, které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích,

  2. přípravu systémového rámce programů pro práci s násilnými osobami a osobami, které nezvládají svoji agresi v mezilidských vztazích.

Dotaci lze také poskytnout na projekty zaměřené na:

  1. vzdělávací aktivity pro pracovníky státních orgánů a samosprávy (tzn. příslušníky Policie České republiky, obecní policie, pracovníky Probační a mediační služby, justice apod.), kteří se mohou v rámci své pracovní činnosti dostávat do kontaktu s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi v mezilidských vztazích,

  2. vzdělávací a výcvikové programy pro odborníky pomáhajících profesí, kteří se profesionálně a systematicky věnují práci s násilnými osobami a osobami nezvládajícími svou agresi v mezilidských vztazích,

  3. na propagační a osvětové aktivity pro odbornou a širokou veřejnost se zaměřením na medializaci programů a aktivit uvedených výše.

Podmínky přijatelnosti

Součástí žádosti k datu podání je i prohlášení o bezdlužnosti, že organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotnímu a sociálnímu pojištění, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku.
Žádost musí být vyplněna a předložena na standardizovaném formuláři v souladu s příslušnými obecně platnými právními normami a také se Zásadami poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů.

Žádost o dotaci se podává nejpozději do 31. října (pro dodržení lhůty je rozhodující datum podání žádosti, tj. potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě, v případě osobního podání žádosti na Ministerstvo vnitra prezenčním razítkem resortu či v případě zaslání datovou schránkou datem odeslání).

Žádost je možné zaslat prostřednictvím datové schránky nebo v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu odboru prevence kriminality, případně podat osobně na podatelně Ministerstva vnitra. V případě podání žádosti v listinné podobě musí být spolu s originálem dodána kopie podepsané žádosti (tj. včetně všech povinných příloh) na CD (ve formátu .pdf). Tato povinnost neplatí v případě, že je žádost zaslána prostřednictvím datové schránky.

Web

http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Kontakt

Ministerstvo vnitra
oddělení projektů prevence kriminality
odbor prevence kriminality
Nad štolou 936/3
170 34 Praha 7

Mgr. et Mgr. Markéta Čechová
tel.: 974 832 564
e-mail: marketa.cechova@mvcr.cz (případně opk@mvcr.cz)

Poznámky

Pro každý rok je oblast podpory úžeji konkretizována; pro roky 2017, 2018, 2019 - Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích.

Přílohy

-

  

vytisknout  e-mailem