Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - policejní sport

Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců MV, Policie ČR a Veteránů Policie ČR

Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců MV, Policie ČR a Veteránů Policie ČR

Téma Policejní sport
Název dotačního titulu Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců MV, Policie ČR a Veteránů Policie ČR
Územní zaměření ČR
Termín příjmu žádostí listopad 2019
Výše alokace 17 000 000 Kč
Oprávnění žadatelé Zapsané spolky, včetně pobočných spolků, zapsané ústavy, obecně prospěšné spolky, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, které ve svých stanovách deklarují tělovýchovnou a sportovní činnost jako hlavní náplň, podporují ve své činnosti tělovýchovné a sportovní aktivity příslušníků, zaměstnanců a veteránů, které mají dostatečně početnou členskou základnu s výrazným zastoupením příslušníků, zaměstnanců a veteránů, odpovídající organizačně úrovni sportovního svazu (SP) či střešního sdružení s celorepublikovou a nejlépe i mezinárodní působností
Míra dotace 70%
Typy podporovaných aktivit

Příklady podporovaných aktivit:

 1. Zajištění zvýhodněného vstupu pro příslušníky, zaměstnance MV a Policie ČR či Veterány Policie ČR či zvýhodněného používání sportovního náčiní či umožnění vstupu na sportoviště ve zvýhodněné časy, úhrada odměn pro trenéry apod.
   
 2. Organizační zajištění sportovních soutěží a akcí, včetně např. úhrady za rozhodčí, zajištění pitného režimu, výroby pohárů, propagačních materiálů apod.
   
 3. Cestovné a startovné, popř. ubytování pro příslušníky, zaměstnance Ministerstva vnitra a Policie ČR a Veterány Policie ČR účastnících se soutěží na všech úrovních, zejména však mezinárodních a národních.
   
 4. Organizace konferencí, setkání apod. a účast na nich, zejména v rámci členství v USPE a USIP.
   
 5. Pořízení sportovního náčiní, sportovního vybavení a sportovních pomůcek pro umožnění sportovních aktivit na různých úrovních (rekreační, sportovně tréninková, reprezentační úroveň), příslušníkům, zaměstnancům MV a Policie ČR či Veteránům Policie ČR
Podmínky přijatelnosti

Formální náležitosti

 • Žádost byla dodána v termínu, v požadovaném rozsahu a na uvedenou adresu
 • Žadatel spadá do definovaného okruhu možných příjemců
 • Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele
 • Žádost obsahuje všechny povinné přílohy a žádost je podávána na k tomu příslušném formuláři
  - Příloha č. 1 - Žádost o státní dotaci na rok 2020,
  - Příloha č. 2 - Prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní a sociální pojišťovně, finančnímu úřadu nebo rozpočtu územního samosprávného celku,
  - Příloha č. 3 - Ekonomická rozvaha a rozpočet projektu

Specifická kritéria

 • Žádost je v souladu s Koncepcí podpory sportu 2016-2025 - SPORT 2025
 • Žádost přispívá k naplnění všech cílů stanovených ve VPP
 • Žádost přispívá k naplnění všech výsledkových i výstupových indikátorů stanovených ve VPP
Web Národní dotační titul - policejní sport
Kontakt Ing. Irena Baše
Poznámky -
Přílohy -

  

vytisknout  e-mailem