Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - korupce

 

Téma Korupce

Název dotačního titulu

Prevence korupčního jednání

Územní zaměření

ČR

Termín příjmu žádostí

31. října pro následující rok

Výše alokace

4 mil. Kč

Oprávnění žadatelé

Nevládní neziskové organizace - spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby církví, nadace a nadační fondy, které mají v oblasti zaměření programu prokazatelnou zkušenost v délce alespoň 1 roku.

Míra dotace

Až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů.

Typy podporovaných aktivit

Dotace se prioritně poskytne na projekty zaměřené na:

 1. poskytování bezplatného právního poradenství v boji proti korupci,

 2. aktivity související se zvyšováním motivace občanů, zejména zaměstnanců veřejné správy, k intenzivnější spolupráci s Policií ČR při potírání tohoto druhu závažné kriminality, které budou ve shodě se základními zásadami oblasti prevence kriminality Ministerstva vnitra.

Dotaci lze také poskytnout na projekty zaměřené na:

 1. seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a k posilování odmítavého postoje vůči korupčním praktikám,

 2. zvýšení informovanosti občanů - přímých nebo nepřímých obětí korupce - o možnostech právních nástrojů boje proti korupci včetně tvorby webových stránek,

 3. vytváření analytické a poradenské struktury včetně vlastního bezplatného poskytování tohoto poradenství a propagace těchto struktur,

 4. posilování protikorupčního klimatu na místní úrovni,

 5. zvyšování právního vědomí v oblasti korupčního jednání u zaměstnanců státní správy a samosprávy a motivace v ohlašování korupčního jednání.

Podmínky přijatelnosti

 1. Základní podmínkou pro poskytnutí dotace je podání žádosti o dotaci statutárním zástupcem žadatele.

 2. Podmínkou poskytnutí dotace je zapracování evaluačních kritérií do návrhu projektu. Stanovená kritéria musí umožnit objektivní vyhodnocení efektivnosti projektu a jeho dopad na kriminalitu korupce.

 3. V souladu s uvedenými Zásadami vlády se dotace ze státního rozpočtu poskytuje (i u sdružených prostředků jiných státních orgánů státní správy na tentýž účel) až do výše 70% rozpočtovaných nákladů schváleného projektu.
  V  odůvodněných případech může Ministerstvo vnitra rozhodnout o poskytnutí dotace až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů.

 4. Projekt může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů. V případě, že projekt není podpořen ve výši 100 %, je žadatel povinen, pokud sníží celkový rozpočet projektu, zachovat  původní maximální procentuální podíl dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů projektu. Duplicita stejných nákladů projektu ze státního rozpočtu není dovolena.

 5. Poskytnutí dotace nezakládá jejímu příjemci nárok na dotace v následujícím období. Ministerstvo vnitra může uzavřít s příjemcem dotace smlouvu o dlouhodobé spolupráci za předpokladu, že daná organizace naplňuje priority, schválené vládou. Tyto priority jsou stanovovány zejména Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na příslušný rok.

 6. Podmínkou poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok je, že žadatel správně a úplně vyúčtuje dotace poskytnuté v předchozím roce, provede s poskytovatelem finanční vypořádání dle § 14 odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb. a vrátí do státního rozpočtu finanční prostředky, které nebyly vyčerpány.

 7. Další podmínkou poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok je, že žadatel, který v rámci programu „Prevence korupčního jednání“ čerpal dataci v minulém rozpočtovém roce, přiloží k žádosti o dotaci stručné vyhodnocení předsevzatých cílů financovaného projektu za minulý rok.

 8. Předložená žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu do dotačního řízení se žadateli zpět nevrací.

Web

http://www.mvcr.cz/clanek/dotacni-system-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Nw%3d%3d

Kontakt

Mgr. Wohlgemuth Marcel
odbor prevence kriminality MV ČR
Nad štolou 936/3
170 34 Praha 7
tel: 974 832 255 (sekretariát); případně 974 832 812
e-mail: marcel.wohlgemuth@mvcr.cz

Poznámky

-

Přílohy

-

  

vytisknout  e-mailem