Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - požární ochrana, IZS

Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Téma Požární ochrana, integrovaný záchranný systém
Název dotačního programu Podpora nestátních neziskových organizací působících na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Územní zaměření ČR
Termín příjmu žádostí 14,00 hodin dne 15. 12. 2021
Výše alokace 18 000 000 Kč
Oprávněný žadatel
  1. Oprávněným žadatelem o dotaci je nestátní nezisková organizace, která má zapsaný předmět činnosti [1] případně registrovaný nebo evidovaný druh obecně prospěšné služby [2] (ve stanovách, zakládací listině apod.) v oblasti IZS, požární ochrany, ochrany obyvatelstva nebo krizového řízení a právní formu:
    1. spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),
    2. obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,
    3. ústavu podle občanského zákoníku,
    4. účelového zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti, zřízeného podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, pokud vykonávají alespoň některou činnost vyjmenovanou v ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb.,
  2. Oprávněný žadatel není pobočný spolek hlavního spolku, či jiná organizační složka (jednotka) žadatele.
Míra dotace Dotace se poskytuje k úhradě nejvýše 70 % celkových rozpočtovaných nákladů resp. výdajů projektu uvedených v žádosti.
Typy podporovaných aktivit Podpora systému odborné přípravy. Výchovná činnost na úseku práce s dětmi a mládeží a preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech. Publikační a informační činnost. Podpora akceschopnosti ostatních složek IZS. Zvyšování fyzické zdatnosti, získávání specifických dovedností a sportovní soutěže.
Podmínky přijatelnosti dle výzvy k podání žádosti
Web

Dotační programy pro nestátní neziskové organizace 2022 (HZS ČR)

Kontakt Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26
148 00 Praha 4
Poznámky Žádost o dotaci se podává u MV - GŘ HZS ČR
Přílohy -

  

[1] § 123 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

[2] § 16a odst. 4 písm. d) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

  

vytisknout  e-mailem