Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka majetku organizačním složkám státu – osobní automobil

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 

M I N I S T E R S T V O   V N I T R A
odbor správy majetku
P.O.BOX 155/OSM
140 21  Praha 4

Č. j. MV-11149-2OSM-2022

Praha 13. ledna 2022
Přílohy: 1

Nabídka nepotřebného majetku

Určeno pouze pro organizační složky státu

Ministerstvo vnitra České republiky nabízí v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v příloze uvedený nepotřebný majetek k dalšímu využití u organizačních složek státu, definovaných podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.

Bližší informace k předmětnému majetku lze získat na adrese: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Holická 1270/20, 771 36 Olomouc, kontakt.osoba: Bc. Jaroslav Římský, tel. 974 761 605, e-mail: jaroslav.rimsky@pcr.cz. Případné požadavky k bezúplatnému převodu majetku (města, obce, neziskové organizace atd.) zasílejte na shora uvedenou adresu nebo e-mail.

V případě, že o uvedený majetek projeví zájem organizační složka státu, sdělte své požadavky písemně, včetně uvedení přesného názvu organizace, adresu sídla organizace včetně PSČ, jméno a příjmení osoby oprávněné k podpisu Zápisu či Smlouvy, IČ, bankovní spojení a číslo účtu, nejpozději do 26. ledna 2022 na adresu uvedenou v záhlaví nabídky, případně e-mailem: leos.kaspar@mvcr.cz, kontaktní telefon: 974 849 024.

Pokud tak neučiníte do uvedeného termínu, budeme předpokládat, že o nabízený majetek nemáte zájem a bude s ním naloženo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb.
 

Upozornění:

Vzhledem ke skutečnosti, že nakládání s nepotřebným majetkem je plně v kompetenci organizační složky státu – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, doporučujeme případným žadatelům o bezúplatný převod movitého majetku ve veřejném zájmu (města, obce, JSDH, neziskové organizace apod.), kteří nejsou organizačními složkami státu, aby své konkrétní žádosti směřovali přímo na uvedené KŘP Olomouckého kraje. Kontakt je uveden výše.
Na převod majetku ve veřejném zájmu není zákonný nárok.

  

Ing. Antonín Boskovic
vedoucího oddělení
správy movitého majetku

Vyřizuje: Leoš Kašpar
tel. č.: 974 849 024
e-mail: leos.kaspar@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem