Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mimořádná výzva 2023

Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality
Nad Štolou 3
170 34  Praha 7

Č. j. MV- 24422-2/OPK-2023

Praha 23. února 2023
Přílohy: 8

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu Zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí
Ruské federace na Ukrajinu

prostřednictvím nestátních neziskových organizací provozujících evropské krizové či asistenční linky 116 XXX
v České republice na rok 2023

Na základě usnesení vlády ČR č. 285 ze dne 6. dubna 2022 ve znění usnesení vlády ČR č. 560 ze dne 22. června 2022 a usnesení vlády č. 309 ze dne 13. dubna 2022 odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) zveřejňuje Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu Zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu prostřednictvím nestátních neziskových organizací  provozujících evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v ČR na rok 2023. Realizací tohoto dotačního programu zabezpečuje odbor prevence kriminality MV plnění strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu.

Dotace jsou poskytovány v souladu se Zásadami poskytování dotace ze státního rozpočtu České republiky v rámci dotačního programu Zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu prostřednictvím NNO provozujících evropské krizové či asistenční linky 116 XXX na rok 2023, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),  se zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády České republiky č. 591 ze dne 1. června 2020.

Účelem dotačního programu je zajištění řešení dopadů bezpečnostní situace v souvislosti s invazí Ruské federace na Ukrajinu prostřednictvím evropských krizových či asistenčních linek v ČR pro jejich koncové uživatele. Jedná se o jednoznačnou garanci státu osobám v obtížných životních situacích.

Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.     

Oprávněnými žadateli jsou bezúhonné spolky, pobočné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání
a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), které jsou prokazatelně provozovatelem alespoň jedné z evropských krizových či asistenčních linek 116 006, 116 111, 116 000, 116 123
na území České republiky.

Žádost o dotaci lze podat nejpozději do 31. 3. 2023.

V souladu s § 14k zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, uvádíme, že bude-li žádost o dotaci trpět vadami, vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění vad, k tomu mu poskytne přiměřenou lhůtu. Dále poskytovatel může kdykoli v průběhu řízení žadatele o dotaci vyzvat k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra si vyhrazuje právo v průběhu řízení o poskytnutí dotace žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti o dotaci, lze-li předpokládat, že upravené žádosti o dotaci bude zcela vyhověno. K této úpravě bude žadateli o dotaci poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra na základě § 14l zákona o rozpočtových pravidlech připouští, aby za zaniklého žadatele nastoupil do probíhajícího řízení právní nástupce.

Informace k Výzvě a dotačnímu programu podává Mgr. Markéta Sailer z odboru prevence kriminality na adrese marketa.sailer@mvcr.cz, tel: 974 832 571, případně 974 832 401, 974 832 033.

Žadatelé o dotaci se musí řídit Zásadami poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky v rámci dotačního programu Zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu prostřednictvím NNO provozujících evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice na rok 2023, které jsou přílohou Výzvy.

Příloha: Zásady poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky v rámci dotačního programu Zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu prostřednictvím NNO provozujících evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice na rok 2023.

      JUDr. Michal Barbořík
   ředitel odboru

vytisknout  e-mailem