Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezioborovým vzděláváním ke zvýšení bezpečnosti seniorů

OP LZZ  

  1. Informace o projektu
  2. Aktuality
  3. Kontakty
  4. Výstupy
Informace o operačním programu a výzvě
 
Číslo operačního programu: CZ.1.04
Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Číslo prioritní osy: 4.4a
Název prioritní osy: Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)
Číslo oblasti podpory: 4.4a.1
Název oblasti podpory: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
 
Informace o projektu:
Registrační číslo: CZ.1.04.1.00/B6.00026
Název projektu: Mezioborovým vzděláváním ke zvýšení bezpečnosti seniorů
Datum zahájení realizace: 01.05.2014
Datum ukončení realizace: 31.10.2015
Doba trvání v měsících: 18
 
Stručný popis projektu:
 
Hlavním cílem tohoto projektu je připravit systém vzdělávání pro pracovníky veřejné správy a samosprávy v oblasti prevence, vyšetřování a stíhání trestných činů páchaných na seniorech.
 
Za tímto účelem byly naplánovány následující dílčí aktivity:
  • vytvoření vzdělávacích programů pro pracovníky veřejné správy a samosprávy (především pro pracovníky Police ČR, soudce a státní zástupce a pracovníky orgánů územní samosprávy) v oblasti prevence, vyšetřování a stíhání trestných činů páchaných na seniorech
  • vyškolení budoucích školitelů těchto kurzů na středních policejních školách
  • realizace pilotních kurzů které ověří jednotlivé vzdělávací kurzy v praxi.
Projekt vychází jak ze zjišťovaných potřeb, tak z úkolů vyplývajících z národních strategických dokumentů (Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, Národní akční plán pro prevenci domácího násilí 2011 - 2014, Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015).
 
Projekt rovněž reaguje na skutečnost, že se zvyšujícím se zastoupením seniorů v demografické struktuře obyvatelstva ČR i v ostatních státech EU lze očekávat též zvyšování počtu a nebezpečnosti trestných činů páchaných na této cílové skupině. Z tohoto důvodu je potřeba si uvědomit, že v současné době je do kvalifikační přípravy Policie ČR (základní odborná příprava, systém celoživotního vzdělávání, specializační kurzy, instruktážně metodická zaměstnání) zahrnuta problematika bezpečí seniorů pouze ve specifických oblastech. Jedná se např. o vzdělávání zaměřené na znalost základních povinností při jednání s občany (včetně seniorů) při výkonu hlídkové služby, specifika jednání k osobě řidiče-seniora, problematiku ideologie věku (ageismus) a mezigeneračních vztahů, anti-diskriminační jednání apod. Ani v jednom případě se však nejedná o systémové vzdělávání k problematice trestné činnosti páchané na seniorech jako takové, neexistují žádné metodiky ani učební plány a materiály, a to jak na úrovni základní odborné přípravy policistů, tak i v případě vyššího odborného vzdělávání či v rámci celoživotního vzdělávání příslušníků PČR.
 
Vzdělávací programy budou realizovány i po skončení projektu - bez udržitelnosti této aktivity by projekt logicky neměl smysl. Jejich financování bude zajištěno relevantními subjekty (podle typu vzdělávacího programu), s nimiž byl tento postup taktéž předem dojednán.
 
Realizační tým projektu tvoří špičkový odborníci na problematiku násilí páchaného na seniorech, mezi nimiž jsou např. policejní psychologové, gerontologové, kriminalisté, pedagogové středních policejních škol, státní zástupci a soudci. U všech klíčových odborníků byla jejich účast v projektu již předjednána.
 
 

loga.jpg

vytisknout  e-mailem