Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní projekt: Podpora Romů v Praze, jejich vzdělávání a zaměstnávání

Dobrá praxe 

 

Od roku 2005 probíhá Praze národní část jednoho z rozsáhlých nestátních projektů, podpořených z programu Evropského společenství EQUAL, z něhož je nejen financován, ale který mu dal i mezinárodní rozměr a rámec. S ohledem na rozsah projektu i způsob jeho realizace považujeme za důležité seznámit s jeho průběhem, výsledky a zjištěními příslušné orgány veřejné správy i širší odbornou veřejnost.

Vlastní projekt Podpora Romů v Praze je realizován v partnerství občanského sdružení SLOVO 21, hlavního města Praha, občanského sdružení R-MOSTY, občanského sdružení ROMEA, Městské části Praha 3 a Základní školy, Havlíčkovo náměstí, Praha 3. Po dobu téměř tří let se tyto subjekty a jejich aktivity staly součástí mezinárodního partnerství společně se slovinskými a portugalskými partnery, projektu pod názvem Vzdělávání a zaměstnávání Romů. Mezinárodní partnerství bylo v souladu s pravidly programu EQUAL založeno partnerskou smlouvou 28. července 2005 z iniciativy nevládní organizace Slovo 21 z České republiky. Všichni partneři se shodli na společném cíli, totiž hledání cest k rozvoji vzdělávání, a tím i kvalifikace Romů, a podpora jejich vstupu na trh práce. Práce v mezinárodním partnerství byla ukončena v roce 2007, národní pražský projekt jako jeho součást bude ukončen teprve v červenci letošního roku.

Situace ve třech partnerských zemích

Jedním z výstupů mezinárodní části projektu byl vznik společné srovnávací studie českých, portugalských a slovinských partnerů. Její konečnou verzi zpracovali zástupci České republiky. Studie je věnována nejen projektu samotnému, ale i srovnání situace Romů ve všech třech partnerských zemích pro poznání výchozí situace, ve které projekt působil a kterou, jak doufáme, pomáhal změnit. Autoři se zaměřili na sledování několika hledisek – od kvalifikovaných odhadů počtu Romů přes pokus o definování jejich identity, o zachycení procesu jejich emancipace a jejich politického postavení v mateřských zemích. Pokusili se srovnat oblast vzdělávání Romů, jejich zaměstnávání a situaci přímo místech, kde byly národní projekty realizovány, tj. v Praze, v portugalské Coimbře a v regionu Prekmurie a Dolenskaja ve Slovinsku. Lze říci, že ve všech zemích partnerství EQUAL je v opatřeních vůči Romům kladen důraz na oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení a sociálně-zdravotní. Mezi priority současně patří vytváření podmínek pro vlastní zaangažovanost romských elit na řešení záležitosti týkajících se života Romů. Opatření, zaměřená na změnu situace Romů v jednotlivých zemích jsou sice rozdílná, právě tak jako systémy, v nichž jsou realizovaná, nicméně se ukázalo, že

  1. Česká republika učinila významný pokrok v oblastech vzdělávání, emancipace romských elit a vytváření podmínek pro angažovanost samotných Romů v řešení romské problematiky; současně však je nutné přiznat, že není účinně řešena oblast bydlení Romů a špatnými zásahy vznikají nové a nové vyloučené lokality, čímž se problémy v této oblasti prohlubují;
  2. Portugalsko se orientuje především na oblast bydlení Romů jako nástroje pro jejich integraci mezi majoritní obyvatelstvo, zatím však věnuje jen minimální pozornost zaangažování Romů do řešení situace tohoto etnika;
  3. Slovinsko řeší problém Romů různými prostředky, a to především ve venkovských oblastech, kde Romové žijí v tradičních oddělených vesnicích. Velká pozornost je věnována politické participaci Romů, včetně přijetí zvláštního zákona o postavení romských komunit a zakotvení ustanovení o práva na volbu vlastní politické reprezentace na všech úrovních veřejné správy. Srovnávací mezinárodní studie je veřejnosti dostupna v české i anglické verzi v elektronické podobě (1).

Úrovně projektu

Mezinárodní projekt měl tři základní úrovně. Nejvyšší úrovní byla práce v mezinárodním partnerství uvedených tří zemí – úkolem této střešní úrovně bylo naučit se mezinárodní spolupráci v tomto nelehkém tématu a najít společná východiska. Druhou úrovní byly vlastní národní projekty partnerů, tedy i pražský projekt. Každý z národních projektů byl složen z více než desítky aktivit a snahy o jejich provázanost a využití jejich synergie. Poslední, také nejvíce praktickou a velmi konkrétní úrovní, je právě realizace každé z těchto aktivit, tvořících národní projekty. Každá z uvedených tří úrovní představuje cenný soubor poznatků, zkušeností, pozitivních i negativních výsledků. Tato masa informací přesahuje možnosti tohoto článku.

Ze širšího spektra poznatků se chceme věnovat dvěma úrovním a jejich výstupům. Jsou to jednak výsledky pražského národního projektu a dále závěry vyplývající ze samotného mezinárodního partnerství, což představuje určitou přidanou hodnotu ke každodenní práci s romskými komunitami v národních projektech.

Podmínky projektu v Praze

Iniciátorem projektu Podpora Romů v Praze bylo Občanské sdružení Slovo 21, především známé jako organizátor světového romského festivalu Khamoro a realizátor víceletých přípravných kurzů pro romské žáky/studenty na přijímací zkoušky na střední a vysoké školy. V rámci projektu, který koordinovalo, rozvíjelo i několik vlastních aktivit. Do svých kurzů přípravy ke studiu na střední školy dokázalo zapojit 165 romských žáků ze 6. - 9. tříd základních škol v Praze 3. Po absolvování kurzů bylo 58 žáků následně přijato na střední školu nebo na střední odborné učiliště. Do přípravných kurzů na vysoké školy se přihlásilo 34 romských středoškoláků a sedm z nich bylo přijato na vysoké školy v celé ČR. Slovo 21 má také dlouholetý program pro romské ženy MANUSHE – v rámci tohoto programu byly v projektu uspořádány kurzy angličtiny, PC (počítačové gramotnosti), motivační kurzy zaměřené na uplatnění se na trhu práce; těmito kurzy prošlo 74 osob, z toho 59 romských žen.

Významným partnerem v projektu bylo hlavní město Praha, které se zaměřilo na získávání zaměstnání pro Romy přímým vyjednáváním s potencionálními pražskými zaměstnavateli. Bylo kontaktováno 43 pražských firem a v nich následně zaměstnáno 50 romských zájemců o zaměstnání. Hlavní město Praha také zorganizovalo dva rekvalifikační kurzy. Svářečským kurzem prošlo pět romských mužů a všichni po absolvování získali zaměstnání. Kurz kosmetička absolvovaly čtyři romské ženy. Další aktivitou v projetu byl kurz zvyšování profesionality romských pracovníků malých nestátních neziskových organizací na území hlavního města Prahy. Deset aktivistů se naučilo efektivněji organizovat a řídit nevládní organizaci, pracují v romské komunitě.

Občanské sdružení R-Mosty jako další partner se po mnoho let orientuje na práci s romskými dětmi, provozuje nízkoprahový klub, ale také poskytuje sociální poradenství Romům tak říkajíc z ulice. V rámci projektu realizovalo dvě aktivity: „Přípravu romské mládeže na trh práce“ a „Dílnu romských žen“. První aktivity se doposud zúčastnilo 160 romských teenagerů z posledních ročníků základní školy. V rámci této aktivity uskutečňuje občanské sdružení R-Mosty též ojedinělý pokus, konkrétně několikadenní motivační stáže romských dětí u potenciálních pražských zaměstnavatelů. Vzdělávacími a rekvalifikačními kurzy Dílny romských žen prošlo 59 z nich a 19 z nich získalo rekvalifikační certifikát.

Občanské sdružení Romea (další z partnerů) se zaměřuje na mediální aktivity ve prospěch romských komunit. Vydává například časopis „Romano voďi“ (Romská duše) a provozuje romský zpravodajský server na velmi dobré úrovni. Jeho vzdělávací aktivity v rámci projektu se zaměřily na několik cílových skupin. Šlo především o školení mladých romských novinářů. Tyto mediální kurzy absolvovalo jedenáct mladých lidí, z nichž osm již aktivně pracuje v mediální oblasti. Romea ale vyškolila i deset terénních zprostředkovatelů práce, z nichž dva zaměstnala v rámci své části projektu. Tito mladí Romové nyní pracují s 54 klienty, z nichž více než dvěma desítkám zprostředkovali zaměstnání. Romea v rámci projektu otevřela také bezplatné internetové centrum s celotýdenním provozem, kde pořádá kurzy ovládání počítačů pro romskou veřejnost. Těmito kurzy prošlo do ledna 2008 celkem 45 mladých Romů a 22 z nich je úspěšně ukončilo.

Městská část Praha 3 se v partnerské spolupráci zaměřila na realizaci pobytových motivačních výcviků pro romské děti. Cílovou skupinu tvořili romští žáci 7. a 8. ročníků základních škol. Městská část Praha 3 pro ně připravila tři pobytové dvanáctidenní motivační výcviky, jimiž prošlo šedesát romských dětí, které měly možnost seznámit se s mnoha aspekty svého budoucího profesního zaměření.

Významným partnerem pražského projektu je Základní škola Havlíčkovo náměstí, Praha 3. O zařazení této školy do projektu rozhodla řada dobrých důvodů. Škola je totiž považována již po řadu let za specializované pracoviště, vzdělávající především romské děti. V rámci projektu mohla tato škola zahájit svůj dlouholetý záměr: uskutečňovat dálkové kurzy pro romské dospělé na dokončení základního vzdělání (dva víkendy v měsíci). Jde o jediný kurz na dokončení základního vzdělání, který mohou navštěvovat Romové tímto způsobem. Dvěma kurzy prošlo úspěšně čtyřicet účastníků, sedm z nich nyní pokračuje ve studiu na střední škole a pět získalo v přímé souvislosti na dokončení základního vzdělání zaměstnání. Další aktivitou školy byly semináře pro dospělé pro usnadnění vstupu na trh práce. Škola jich uspořádala celkem třináct pro 194 romských účastníků.

O pozitivním přínosu projektu Podpora Romů v Praze svědčí jasně počet beneficientů. Projektem k 1. březnu 2008 prošlo 1406 romských klientů a 310 z nich bylo díky jednotlivým aktivitám zaměstnáno, rekvalifikováno či přijato ke studiu na střední nebo vysoké školy. Tento počet není konečný, protože projekt pokračuje až do července letošního roku. V současnosti dynamika projektu vrcholí, začíná se projevovat jeho synergie, která vyrůstá z efektivní spolupráce zúčastněných. V této fázi však projekt EQUAL v tomto formátu a provázanosti pomalu končí.

Úplný text je v časopise Veřejná správa č. 11/2008.

Text: JUDr. Hana Frištenská, Nadace rozvoje občanské společnosti, PhDr. Andrej Sulitka, CSc., vedoucí sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny


 

Poznámka:

  1. prostřednictvím serveru equal. romea.cz (http://www.equal.romea.cz/view.php?cisloclanku=2007101201
    http://www.equal.romea.cz/view.php?cisloclanku=2007072301)
 

vytisknout  e-mailem