Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Metodický návod k postupu prohlášení archiválií

Metodický návod k postupu prohlášení archiválií, archivních sbírek a archivních fondů nebo jejich ucelených částí za archivní kulturní památky, prohlášení archivních kulturních památek za národní kulturní památky a o nakládání s archiváliemi prohlášenými za tyto památky a péči o ně 

Metodický návod

Metodický návod č. 2/2009 odboru archivní správy a spisové služby MV k postupu prohlášení archiválií, archivních sbírek a archivních fondů nebo jejich ucelených částí za archivní kulturní památky, prohlášení archivních kulturních památek za národní kulturní památky a o nakládání s archiváliemi prohlášenými za tyto památky a péči o ně
MV-55653-1/AS-2009
 
Metodický návod (pdf 144 kB)
 
Přílohy:
 • Příloha č. 1 - Formulář žádosti o prohlášení za AKP (pdf 90 kB) (rtf 24 kB)
 • Příloha č. 2 - Vzor rozhodnutí ministerstva o prohlášení archiválií, archivních souborů nebo jejich ucelených částí za AKP (pdf 85 kB) (rtf 11 kB)
 • Příloha č. 3 - Formulář žádosti o prohlášení AKP za NKP (pdf 77 kB) (rtf 22 kB)
 
Hlava I
Úvodní ustanovení
Čl. 1
 
Proces prohlášení archiválií, archivních sbírek nebo archivních fondů nebo jejich ucelených částí (dále jen “archiválií") za archivní kulturní památky (dále jen “AKP") nebo za národní kulturní památky (dále jen “NKP") a proces zrušení prohlášení za archivní kulturní památku z důvodu přehodnocení jejího významu upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 190/2009 Sb. (dále jen “zákon") v § 21 a § 22. Evidence AKP a NKP je upravena § 18 zákona. Další ustanovení upravují vývoz archiválií, které jsou prohlášeny za NKP, a archiválií, které jsou předmětem řízení o prohlášení za AKP nebo NKP (§ 29), ochranu AKP (§ 30), paušální příspěvek na péči o AKP a NKP (§ 31), bezplatnou pomoc vlastníkovi AKP a NKP a podmínky uložení AKP na dobu určitou do Národního archivu nebo do státního oblastního archivu (§ 32), nahlížení do NKP (§ 34), vystavování NKP (§ 39). Působnost ministerstva na úseku archivních kulturních památek a národních kulturních památek upravuje § 44 písm. u) zákona. Působnost na úseku kontroly AKP a fyzického stavu AKP a NKP upravují § 46, 49, 52, 55 a 57. Přestupky proti plnění povinností spjatých s evidencí a péčí o AKP a NKP upravuje § 73.
Na základě § 19 zákona bylo Ministerstvo vnitra (dále jen “ministerstvo") oprávněno stanovit způsob vedení evidence archiválií prohlášených za AKP nebo za NKP. Stalo se tak vyhláškou č. 645/2004 Sb., ze dne 13. prosince 2004, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (dále jen “vyhláška"). Způsob vedení evidence AKP a NKP je specifikován v § 10 této vyhlášky. Označování AKP upravuje § 13 vyhlášky a státní příspěvek vyplácený vlastníkovi AKP v souvislosti s prohlášením archiválie za AKP nebo NKP upravuje § 15 vyhlášky.
 
 
Hlava II
Postup prohlášení archiválií, archivních sbírek a archivních fondů nebo jejich ucelených částí za archivní kulturní památky
Čl. 2
Žádost o prohlášení za AKP
(§ 21 zákona, odst. 1, 2 a 3)
 
(1) Za AKP mohou být prohlášeny archiválie, které vzhledem k době vzniku, obsahu, formě, původci nebo vnějším znakům mají význam pro dějiny obecné, národní nebo regionální, pro dějiny vědy, techniky nebo kultury nebo vzhledem k jedinečnosti nebo původnosti anebo k případné další výjimečné vlastnosti mají mimořádný význam pro společnost; u souboru archiválií se přihlíží k jejich obsahové i věcné jednotě. Za archivní kulturní památku se prohlašují archiválie nebo archivní soubory uložené v jednom archivu nebo kulturně vědecké instituci nebo u jednoho vlastníka.
 
(2) Žádost o prohlášení archiválií za AKP může podat
 • a) archiv, kde jsou archiválie uloženy,
 • b) archiv, který je vede v základní nebo druhotné evidenci,
 • c) vlastník archiválie.
(3) Žádost o prohlášení archiválií za AKP se podává u Ministerstva vnitra, které rozhoduje o jejich prohlášení za AKP. Obdobně se postupuje v případech, kdy jde o rozšíření dosavadní AKP. Žádost se podává na formuláři uvedeném v příloze 1 tohoto metodického návodu. Zmíněný formulář je možno vytisknout ze systému PEvA, který mají archivy k dispozici, nebo je možno jej objednat v Tiskárně Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, 149 01 Praha 4, případně stáhnout ve formátech PDF a RTF na webové stránce Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/metodicky-navod-350378.aspx . Vlastník archiválie se rovněž může obrátit na Národní archiv nebo příslušný státní oblastní archiv, který jeho archiválie eviduje v základní (u archiválií uložených mimo archiv) nebo druhotné evidenci NAD. Případná dodatečná dokumentace je vkládána do formuláře žádosti, který je vytištěn ve formátu A3.
 
(4) Žádost o prohlášení za AKP s případnou dokumentací je zasílána vždy s průvodním dopisem. Pro zaslání na Ministerstvo vnitra je možno použít i systém datových schránek, avšak jen v rámci možností, které umožňuje vyhláška 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek. Systém datových schránek např. neumožňuje zasílat komprimované soubory, velikost datové zprávy je omezena na 10 MB, jsou přípustné jen některé datové formáty.
 
(5) Na formuláři, který je uveden v příloze 1 tohoto návodu, musí být vždy vyplněny následující údaje:
 • a) název a časové určení vzniku archiválií, které jsou předmětem žádosti,
 • b) evidenční údaje o archiváliích (název instituce, která vede předmětné archiválie v základní /u kulturně vědeckých institucí v druhotné/ evidenci NAD, místo uložení archiválie, název archivního souboru, číslo evidenčního listu NAD, druhy a počty evidenčních jednotek, názvy archivních pomůcek, ve kterých jsou předmětné archiválie popsány, jejich evidenční čísla, signatury),
 • c) odůvodnění žádosti podle kritérií uvedených v odstavci 1,
 • d) stav archiválií (fyzický stav, úplnost apod.) a popis způsobu uložení archiválií. Doporučuje se přiložit posudek restaurátora Národního archivu nebo příslušného státního oblastního archivu. Popis způsobu uložení archiválie se týká klimatických poměrů, použitých ochranných obalů, případně dalších skutečností;
 • e) údaj o tom, zda k nim byly pořízeny bezpečnostní kopie nebo kopie určené k uživatelské práci,
 • f) označení archivu, je-li žádost podávána podle § 21 odstavce 2 písm. a) a b) zákona,
 • g) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a datum narození vlastníka archiválie, archivní sbírky, archivního fondu nebo jejich ucelené části, je-li vlastníkem fyzická osoba,
 • h) název, identifikační číslo a sídlo vlastníka archiválie, archivní sbírky, archivního fondu nebo jejich ucelené části, je-li vlastníkem právnická osoba.
Čl. 3
Povinnosti vlastníka archiválií v době řízení o prohlášení archiválií za AKP
(§21 zákona, odst. 5 písm a) a b))
 
(1) Vlastník archiválií, u nichž bylo zahájeno řízení o prohlášení za archivní kulturní památku, je ode dne zahájení řízení až do nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva povinen
 • a) písemně předem oznámit ministerstvu každou zamýšlenou změnu jejich umístění nebo převod vlastnictví,
 • b) písemně bez zbytečného odkladu oznámit ministerstvu přechod vlastnictví.
Čl. 4
Řízení o prohlášení archiválií za AKP
 
(1) Ministerstvo informuje žadatele, případně archiv, který vede archiválie v druhotné evidenci, o přijetí žádosti o prohlášení AKP a NKP a o nutnosti svolat Komisi pro posouzení archiválií za AKP nebo za NKP, jakož i o všech skutečnostech, které vyplynou v průběhu řízení o prohlášení archiválií za AKP.
(2) Oprávněnost návrhu posoudí Komise pro AKP a NKP, která vydá ve věci doporučující stanovisko.
(3) Ředitel odboru archivní správy a spisové služby ministerstva rozhodne ve správním řízení o žádosti podle kritérií uvedených v odstavci 1 a s přihlédnutím k doporučení Komise pro AKP a NKP. Proti rozhodnutí mohou účastníci řízení podat rozklad ministru vnitra v souladu se správním řádem.
 
Čl. 5
Ředitel odboru archivní správy a spisové služby ministerstva zřizuje jako svůj poradní orgán Komisi pro AKP a NKP, jejíž členy jmenuje z řad odborníků.
 
Hlava III
Prohlášení AKP za NKP
Čl. 6
(§ 22 zákona)
 
(1) Vláda může nařízením prohlásit AKP za NKP.
(2) Žádost o prohlášení AKP za NKP je podávána obdobným způsobem jako v případě žádosti o prohlášení AKP. Žádost je podávána na formuláři uvedeném v příloze 3 tohoto návodu, který má stejné náležitosti jako žádost o prohlášení archiválií za AKP, uveden musí být navíc název, číslo a datum prohlášení příslušné archivní kulturní památky. Formulář žádosti je dostupný rovněž v elektronické podobě na webové stránce Ministerstva vnitra (viz čl. 2 odst. 3). Žádost může být zaslána rovněž prostřednictvím systému datových schránek za podmínek uvedených v čl. 2 odst. 4.
(3) Legislativní proces prohlášení AKP za NKP se řídí platnými legislativními pravidly. Je zajišťován ministerstvem.
 
Hlava IV
Postup při zrušení prohlášení za archivní kulturní památku z důvodu přehodnocení jejího významu
(§ 21 odst. 6 a 7)
Čl. 7
 
(1) Ministerstvo může zrušit prohlášení za archivní kulturní památku z důvodu přehodnocení jejího významu. Návrh na zrušení prohlášení za archivní kulturní památku může podat archiv nebo kulturně vědecká instituce, kde jsou archiválie uloženy, archiv, který je vede v základní nebo druhotné evidenci, nebo vlastník archiválie. Ministerstvo může zrušit prohlášení za archivní kulturní památku i bez návrhu.
 
(2) Návrh na zrušení prohlášení za archivní kulturní památku nemá zvláštní formulář, musí však vždy obsahovat
 • a) název a evidenční údaje o archivní kulturní památce,
 • b) odůvodnění zrušení prohlášení za archivní kulturní památku z důvodu přehodnocení významu.
Hlava V
Způsob vedení evidence archiválií, archivních souborů nebo jejich ucelených částí prohlášených za AKP nebo za NKP
Čl. 8
(§ 18 zákona, § 10 vyhlášky)
 
(1) Ministerstvo přidělí po prohlášení každé AKP a NKP jedinečné a neměnné číslo.
 
(2) Ministerstvo vede zvláštní evidenci všech archiválií prohlášených za AKP nebo za NKP. Archivy, v nichž jsou tyto archiválie uloženy nebo které vedou tyto archiválie v druhotné evidenci NAD, je vedou ve zvláštní evidenci.
 
Čl. 9
Zvláštní evidence AKP nebo NKP vedená ministerstvem
 
(1) Součásti zvláštní evidence AKP nebo NKP vedené ministerstvem tvoří:
 • a) žádost o prohlášení archiválií, archivních souborů nebo jejich ucelených částí za památku obsahující náležitosti podle § 18 odst. 1 písm. a) a c) zákona (viz formulář v příloze č. 1),
 • b) stejnopis rozhodnutí ministerstva o prohlášení archiválií, archivních souborů nebo jejich ucelených částí za AKP a u NKP nařízení vlády o prohlášení AKP za NKP obsahující náležitosti podle § 18 odst. 1 písm. b) zákona (viz vzor v příloze č. 2),
 • c) údaje o vývozu AKP nebo NKP podle § 29 zákona,
 • d) zprávy o výsledcích prověrek fyzického stavu AKP nebo NKP zasílané ministerstvu archivy podle § 30 odst. 3 a 4 zákona,
 • e) rozhodnutí ministerstva o konzervaci nebo restaurování poškozených nebo ohrožených AKP nebo NKP podle § 30 odst. 5 zákona,
 • f) údaje o uložení AKP na dobu určitou v Národním archivu nebo státním oblastním archivu podle § 32 zákona,
 • g) rozhodnutí ministerstva podle § 34 odst. 5 (rozhodnutí ministerstva o nahlížení do originálů AKP) a § 39 odst. 4 zákona, jde-li o NKP (povolení ministerstva o vystavování NKP).
(2) V případě zrušení prohlášení za AKP z důvodu přehodnocení jejího významu podle § 21 odst. 6 zákona je zvláštní evidence AKP vedená ministerstvem zařazena do spisu týkajícího se předmětné záležitosti.
 
Čl. 10
Zvláštní evidence AKP a NKP vedená archivy
 
(1) Archivy vedou zvláštní evidenci AKP a NKP, které evidují v základní evidenci nebo druhotné evidenci NAD. Součásti zvláštní evidence památek vedené archivy tvoří:
 • a) stejnopis žádosti o prohlášení archiválií za AKP nebo NKP obsahující náležitosti podle § 18 odst. 1 písm. a) a c) zákona (viz formulář v příloze č. 1),
 • b) stejnopis rozhodnutí ministerstva o prohlášení archiválií za AKP a u NKP stejnopis nařízení vlády o prohlášení AKP za NKP obsahující náležitosti podle § 18 odst. 1 písm. b) zákona (viz vzor v příloze č. 2),
 • c) údaje o vývozu památek podle § 29 zákona,
 • d) údaje o bezpečnostních kopiích podle § 30 odst. 1 zákona,
 • e) údaje o prověrkách fyzického stavu památek podle § 30 odst. 3 a 4 zákona, údaje o opatření podle § 30 odst. 5 a § 32 zákona,
 • f) rozhodnutí ministerstva podle § 34 odst. 5 (souhlas ministerstva o nahlížení do originálů NKP) a § 39 odst. 4 zákona, jde-li o NKP (povolení ministerstva o vystavování NKP).
(2) Vlastník nebo držitel AKP nebo NKP, která je uložena mimo archiv a kterou vede v základní evidenci Národního archivního dědictví příslušný archiv podle své působnosti, předává těmto archivům na vyžádání údaje potřebné pro vedení zvláštní evidence památek.
 
(3) V případě zrušení prohlášení za archivní kulturní památku z důvodu přehodnocení jejího významu podle § 21 odst. 6 zákona se zvláštní evidence AKP vedená archivy předá ministerstvu a rovněž se zařadí do předmětného spisu.
 
Čl. 11
AKP a NKP v evidenci NAD
(§ 10 odst. 4 vyhlášky)
 
Archiválie, archivní soubory nebo jejich ucelené části prohlášené za AKP a NKP se evidují v základní, druhotné a ústřední evidenci NAD v rubrice 18 na evidenčních listech NAD v rozsahu:
 • a) název památky,
 • b) druh památky,
 • c) datum prohlášení památky,
 • d) číslo, pod kterým je památka vedena v ústřední evidenci památek.
Hlava VI
Nakládání s archiváliemi, archivními sbírkami, archivními fondy a jejichucelenými částmi prohlášenými za AKP a NKP a péče o ně
Čl. 12
Vývoz archiválií prohlášených za AKP nebo NKP
(§ 29 zákona)
 
(1) Archiválie prohlášené za AKP lze vyvézt stejně jako ostatní archiválie pouze na dobu určitou, a to na základě povolení ministerstva vydaného na základě žádosti vlastníka nebo držitele AKP, a to za účelem vystavování, konzervování, restaurování nebo vědeckého zkoumání. Obecné podmínky vývozu archiválií stanoví § 29 zákona.
 
(2) Archiválii, která je předmětem řízení o prohlášení za AKP nebo za NKP, nelze do doby vydání rozhodnutí nebo nařízení vlády vyvézt z území České republiky.
 
(3) Archiválii prohlášenou za NKP je možno vyvézt z území České republiky jen na dobu určitou a s předchozím souhlasem vlády, a to pouze z důvodu jejího vystavování nebo restaurování.
 
Čl. 13
Způsob označování AKP
(§ 13 vyhlášky)
 
(1) Archiválie prohlášené za AKP se označí na ochranných obalech červeným kruhem s písmeny KP způsobem, který nepoškodí archiválie. Obdobně se označí i prostory, kde jsou památky uloženy. Toto pravidlo platí i pro označování NKP.
 
(2) Způsob, kterým se označují AKP nebo NKP, je možné na žádost změnit, pokud je předepsané označení v rozporu s označením vycházejícím z jiných právních předpisů. Změnu způsobu označování schvaluje ministerstvo na základě žádosti.
 
(3) AKP a NKP v digitální podobě se způsobem uvedeným v odst. 1 neoznačují.
 
Čl. 14
Ochrana a kontrola fyzického stavu AKP a NKP
(§ 30, 46, 49, 52, 55, 57 zákona, § 14 vyhlášky)
 
(1) Po prohlášení archiválie za AKP pořídí vlastník nebo držitel do 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení archiválie za AKP na vlastní náklady její bezpečnostní kopii; současně se pořizuje kopie archiválií určená k uživatelské práci (pro studijní účely).
 
(2) Bezpečnostní kopií se rozumí kopie archiválie zhotovená na bezpečném médiu (bezpečném z hlediska dlouhodobého uchování informace), které je uloženo v odpovídajících klimatických podmínkách. Podrobnosti týkající se užití bezpečnostních kopií určí odbor archivní správy a spisové služby MV samostatně. Bezpečnostní kopie AKP se ukládají v jiném objektu, než jsou uloženy originály AKP.
 
(3) Kopií určenou k uživatelské práci se rozumí jakákoli reprodukce originálu, která uchovává všechny podstatné informace, které jsou na originálu zachytitelné lidským okem. Podrobnosti týkající se užití kopií k uživatelské práci určí odbor archivní správy a spisové služby MV samostatně.
 
(4) AKP a NKP se evidují v archivních sbírkách nebo v archivních fondech, jejichž součástí jsou; o jejich uložení se vede zvláštní plán jako součást bezpečnostní dokumentace objektu. Tímto plánem je lokační plán se zvláštním vyznačením uložení AKP nebo NKP.
 
(5) Archivy, ve kterých jsou AKP nebo NKP uloženy, provádějí nejméně jedenkrát za rok prověrku jejich fyzického stavu. Zaměření prověrky odpovídá struktuře zprávy o výsledcích prověrek fyzického stavu (viz čl. 15 odst. 1).
 
 
(6) O výsledku prověrky podají do 30 dnů od jejího provedení písemnou zprávu ministerstvu; v případě ohrožení, poškození, znehodnocení, zničení, ztráty nebo odcizení AKP nebo NKP podává archiv zprávu ministerstvu neprodleně.
 
(7) U AKP a NKP, které nejsou uloženy v archivech, příslušný archiv, který je vede v základní nebo druhotné evidenci, provádí nejméně jedenkrát za rok prověrku jejich fyzického stavu. O výsledku prověrky podá do 30 dnů od jejího provedení písemnou zprávu ministerstvu; v případě ohrožení, poškození, znehodnocení, zničení, ztráty nebo odcizení AKP nebo NKP podá zprávu ministerstvu neprodleně.
 
(8) Poškozené nebo ohrožené AKP nebo NKP musí být neprodleně konzervovány nebo restaurovány. Jejich konzervaci nebo restaurování je povinen zajistit vlastník nebo držitel, a to pouze na základě povolení ministerstva a způsobem, který ministerstvo určí.
 
(9) Archivní prostory, v nichž jsou uloženy NKP, musejí být nepřetržitě střeženy.
 
Čl. 15
Zprávy o výsledcích prověrek fyzického stavu AKP a NKP
(§ 30 zákona)
 
(1) Zprávy o výsledcích prověrek fyzického stavu AKP a NKP zasílané ministerstvu archivy obsahují aktuální informace:
 • a) o fyzickém stavu archiválií,
 • b) o provedených, probíhajících nebo plánovaných konzervačních zásazích,
 • c) údaje o fyzických podmínkách uložení a jeho případných závadách,
 • d) údaje o podmínkách uložení z hlediska zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí nebo krádeži,
 • e) o počtech a kvalitě bezpečnostních kopií,
 • f) o počtech a kvalitě studijních kopií,
 • g) jakékoli další potřebné údaje.
(2) Údaje zmíněné pod písm. a), e), f) se uvádějí vždy, u údajů pod písmeny b), c), d) a g) pouze tehdy, pokud došlo ke změnám nebo pokud jsou podmínky uložení neuspokojivé. V opačném případě se odkáže na stav, který je popsán v první souhrnné zprávě o stavu AKP a NKP, kterou archivy vypracovaly v roce 2005.
 
(3) Zprávy o výsledcích prověrek fyzického stavu AKP a NKP jsou součástí výročních zpráv o činnosti archivů, které Národní archiv, Archiv bezpečnostních složek, státní oblastní archivy, bezpečnostní archivy, specializované archivy organizačních složek státu a specializované archivy právnických osob zřízených zákonem povinně zpracovávají a předávají ministerstvu do konce měsíce února následujícího kalendářního roku.
 
Čl. 16
Příspěvek vlastníkovi AKP a NKP
(§ 31 zákona, § 15 vyhlášky)
 
(1) Vlastník, který nemá AKP nebo NKP uloženu ve veřejném archivu, a nejedná-li se o AKP nebo NKP ve vlastnictví České republiky, právnické osoby zřízené zákonem nebo územního samosprávného celku, má v souvislosti s prohlášením archiválie za archivní kulturní památku nebo národní kulturní památku nárok na poskytnutí paušálního státního příspěvku za prohlášení archiválie za AKP nebo NKP. Nárok musí vlastník AKP nebo NKP uplatnit do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení archiválie za AKP nebo do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády o prohlášení AKP za NKP, jinak nárok zaniká. Nárok se uplatňuje písemně u ministerstva prostřednictvím státního oblastního archivu nebo Národního archivu podle toho, který z nich AKP nebo NKP vede v základní nebo druhotné evidenci.
 
(2) V souvislosti s prohlášením archiválie za archivní kulturní památku nebo v souvislosti s prohlášením AKP za NKP, která není uložena ve veřejném archivu, má vlastník této AKP nebo NKP nárok na poskytnutí paušálního státního příspěvku ve výši 10 Kč za každou evidenční jednotku.
 
(3) Tento paušální státní příspěvek se zvyšuje o náklady na zhotovení jedné bezpečnostní kopie AKP vlastníkem pro potřeby příslušného státního oblastního archivu nebo Národního archivu, provedené ve formě mikrofilmové negativní kopie, o 20 Kč za každou stránku archiválie.
 
(4) Vlastník AKP nebo NKP, s výjimkou České republiky, právnických osob zřízených zákonem nebo územního samosprávného celku, který nemá AKP nebo NKP uloženu ve veřejném archivu, má nárok na náhradu nezbytných nákladů, které mu vznikly při zákonem uložené péči o AKP nebo NKP. Nárok musí vlastník AKP nebo NKP uplatnit písemně u ministerstva prostřednictvím Národního archivu nebo státního oblastního archivu, který ji vede v základní nebo druhotné evidenci, ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy k výdajům došlo, a musí předložit příslušné doklady, jinak nárok zaniká.
 
Čl. 17
Uložení AKP a NKP v archivech na dobu určitou
(§32 zákona)
 
(1) Na žádost vlastníka nebo držitele AKP nebo NKP, který není schopen zajistit její řádnou ochranu a odbornou péči o ni a nemá AKP nebo NKP uloženu ve veřejném archivu, ministerstvo
 • a) poskytne jejímu vlastníkovi nebo držiteli bezplatnou odbornou pomoc, nebo
 • b) uloží archivní kulturní památku nebo národní kulturní památku na dobu určitou do Národního archivu nebo do státního oblastního archivu, nejdéle však na dobu 1 roku.
(2) Pokud ministerstvo vyhoví žádosti vlastníka nebo držitele AKP nebo NKP podle odstavce 1 písm. b) v plném rozsahu, správní rozhodnutí nevydává.
 
(3) Pokud vlastník nebo držitel AKP nebo NKP není schopen zajistit její řádnou ochranu a odbornou péči o ni a nemá AKP nebo NKP uloženu ve veřejném archivu a hrozí její poškození nebo zničení, rozhodne ministerstvo na základě provedené kontroly o jejím uložení na dobu určitou do Národního archivu nebo státního oblastního archivu, nejdéle však na dobu 1 roku.
 
(4) Pokud vlastník nebo držitel AKP nebo NKP nebude schopen ani po uplynutí 1 roku zajistit její řádnou ochranu, může o jejím dalším uložení ministerstvo rozhodnout opětovně, a to i z moci úřední. V případě rozhodnutí z moci úřední bude AKP nebo NKP uložena do Národního archivu nebo do státního oblastního archivu.
 
(5) Pominou-li důvody, pro které byla AKP nebo NKP uložena v Národním archivu nebo ve státním oblastním archivu, Národní archiv nebo státní oblastní archiv uloženou AKP nebo NKP vlastníkovi nebo držiteli na základě jeho žádosti neprodleně vydá.
 
Čl. 18
Nahlížení do archiválií prohlášených za AKP a NKP
(§ 34 zákona)
 
(1) V archivech se nahlíží do kopií archiválií určených k uživatelské práci. Do originálů archiválií lze nahlížet jen tehdy, nejsou-li vyhotoveny jejich kopie. Jestliže takové kopie byly vyhotoveny, lze originály archiválií předložit k nahlédnutí jen se souhlasem archivu, kde jsou archiválie uloženy, pokud to účel nahlédnutí vyžaduje.
 
(2) NKP se mohou předkládat k nahlédnutí v originále jen v archivech, kde jsou trvale uloženy, a to po předchozím povolení ministerstva; jinak se k nahlédnutí předkládají pouze jejich kopie.
 
Čl. 19
Vystavování archiválií prohlášených za AKP a NKP
(§ 39 zákona)
 
(1) Archiválie prohlášené za AKP lze vystavovat za podmínek stanovených zákonem (§ 39) a v souladu se zásadami vystavování archiválií.
 
(2) Národní kulturní památku lze vystavovat pouze na základě povolení ministerstva.
 
Hlava VII
Závěrečná ustanovení
Čl. 20
Zrušovací ustanovení
 
Ve svém obsahu nahrazuje tento metodický návod "Metodický návod k postupu prohlášení archiválií, archivních sbírek a archivních fondů nebo jejich ucelených částí za archivní kulturní památky, prohlášení archivních kulturních památek za národní kulturní památky a o nakládání s archiváliemi prohlášenými za tyto památky a péči o ně, ze dne 2. ledna 2006 (AS-1413/2-2005)", který zároveň ruší.
 
Čl. 21
Účinnost
 
Metodický návod nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
PhDr. Vácslav Babička
ředitel odboru archivní správy a spisové služby MV
 
 
V Praze 3. srpna 2009
 
Přílohy:
 • Příloha č. 1 - Formulář žádosti o prohlášení za AKP (pdf 90 kB) (rtf 24 kB)
 • Příloha č. 2 - Vzor rozhodnutí ministerstva o prohlášení archiválií, archivních souborů nebo jejich ucelených částí za AKP (pdf 85 kB) (rtf 11 kB)
 • Příloha č. 3 - Formulář žádosti o prohlášení AKP za NKP (pdf 77 kB) (rtf 22 kB)
 

vytisknout  e-mailem