Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Logistické zajištění vzdělávacích projektů Basic PC and Internet Course v Nairobi v Keni v roce 2012

MV-55898-4/MST-2012 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK – veřejná zakázka malého rozsahu
Číslo zakázky:
MV-55898-4/MST-2012
Název zakázky:
Logistické zajištění vzdělávacích projektů Basic PC and Internet Course v Nairobi v Keni v roce 2012
Předmět zakázky:
veřejná zakázka na služby (popis předmětu viz níže)
Datum vyhlášení zakázky:
29. června 2012
Název programu:
-------------------------
Registrační číslo projektu:
-------------------------
Název projektu:
-------------------------
Název zadavatele:
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo zadavatele:
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele, její telefon a
e-mailová adresa:
Mgr. Pavel Suchánek
ředitel odboru mezinárodních vztahů
tel.: +420 974 818 661
IČO zadavatele:
00007064
DIČ zadavatele:
CZ00007064
Jméno a příjmení kontaktní osoby zadavatele ve věci zakázky, její telefon a
e-mailová adresa:
Ing. Robert Buřič
tel.: +420 974 818 681, +420 603 190 981
Dotazy:
Dotazy na předmět veřejné zakázky je přípustné pokládat výhradně písemnou formou buď poštou, nebo e-mailem na výše uvedenou adresu. Dotaz musí vždy obsahovat odvolání na číslo jednací veřejné zakázky. Dotazy uchazečů musí být doručeny nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Lhůta pro podávání nabídek:
nejpozději do 19. července 2012 do 10:00 GMT
Místo pro podávání nabídek:
doporučeně poštou na adresu:
Odbor mezinárodních vztahů
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
Při podání nabídky poštou se za datum doručení považuje okamžik převzetí zásilky zadavatelem.
 
nebo osobně na adrese:
sekretariát ředitele odboru mezinárodních vztahů, kancelář č. 307
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
od pondělí do čtvrtka od 8,00 do 16,00 hodin
v pátek od 8,00 do 15,00 hodin
 
nebo elektronicky na e-mailovou adresu:
Nabídka i e-mailová zpráva musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem, v předmětu zprávy musí být uvedeno: „Neotvírat – veřejná zakázka Logistické zajištění vzdělávacích projektů Basic PC and Internet Course v Nairobi v Keni v roce 2012“
 
Termín a místo otevírání obálek:
dne 19. července 2012 od 13:00 GMT
odbor mezinárodních vztahů, kancelář č. 317, Ministerstvo vnitra, Jindřišská 34, Praha 1
Jednání je neveřejné.
Popis předmětu zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
 
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:
450.000,-  Kč bez DPH
Pro hodnocení veřejné zakázky bude cena uvedená v kalkulaci v USD přepočtena na koruny české (Kč) kurzem stanoveným Českou národní bankou pro den otevírání obálek
Pro orientaci uvádíme, že v den vyhlášení veřejné zakázky je vyhlášen kurz 1 USD = 20,784 Kč.
Lhůta dodání I časový harmonogram plnění I doba trvání zakázky:
Zahájení realizace předmětu plnění veřejné zakázky bude započato dnem podpisu smlouvy smluvními stranami.
Předpokládaný termín uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je srpen 2012.
Místo dodání I převzetí plnění:
Nairobi, Keňa
Hodnotící kritéria:
Hodnotícím kriteriem je ekonomická výhodnost nabídky.
Hodnocení bude provedeno bodovací metodou dle těchto dílčích kritérií:
 
1) nabídková cena v Kč bez DPH (číselné kritérium) s váhou 70%
 
Předmětem hodnocení bude uchazečem uvedená výše ceny v Kč bez DPH za zajištění předmětu veřejné zakázky v plném rozsahu.
Toto dílčí hodnotící kritérium bude aplikováno na základě vzorce:
 
 
Nejvhodnější nabídkou je ta, která dosáhne nejvyšší výslednou hodnotu bodů dle uvedeného vzorce.
 
2) úroveň nabízeného logistického zajištění kurzů (nečíselné kritérium) s váhou 30%
 
Předmětem hodnocení bude nabízená úroveň logistické a technické podpory v místě realizace kurzů, hodnocena bude zejména:
 
50% - úroveň regionální technické a logistické podpory studentů a lektorů po dobu realizace projektu
 
50% - způsob kontroly zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektu, resp. kontroly nákupu, předání a dalšího využívání darované techniky v souladu s cílem projektu
 
Pro vyhodnocení kritéria č. 2 se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů. Na přidělené body bude aplikována váha 30%.
 
Celkově nejvhodnější nabídkou je ta, která dosáhne nejvyššího výsledného počtu bodů v součtu za obě dílčí kritéria (v poměru dle stanovené váhy).
V případě rovnosti celkem získaného počtu bodů u více nabídek bude považována za vhodnější nabídku ta, která dosáhne vyššího počtu bodů za dílčí hodnotící kritérium č. 1.
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Uchazeč v nabídce předloží:
1) Doklad prokazující oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu veřejné zakázky (např. živnostenský list). (Doklad předloží uchazeč ve fotokopii.)
2) Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán. (Doklad předloží uchazeč ve fotokopii.)
3) Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (dle přílohy č. 1).
4) Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (dle přílohy č. 1).
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:
Uchazeč ve své nabídce uvede identifikační údaje, kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu (viz příloha č. 2 - Krycí list nabídky).
Požadavek na písemnou formu nabídky:
Součástí nabídky musí být návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Možnosti předložení:
 • Nabídka musí být předložena v 1 originále a v 1 kopii v listinné podobě (originál i kopie musí být z důvodu manipulace spojena nerozebíratelným způsobem). Originální výtisk musí být zřetelně označen slovem ORIGINÁL a musí v něm být zřetelně uveden celkový počet jeho listů/stran. Jednotlivé strany nabídky musí být očíslovány vzestupně.
Nabídka bude doručena v neporušená a v řádně uzavřené obálce, na uzavření opatřené razítky a adresou uchazeče. Obálka bude dále výrazně označena nápisem: NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Logistické zajištění vzdělávacích projektů Basic PC and Internet Course v Nairobi v Keni v roce 2012".
nebo
 • Nabídka musí být zaslána zadavateli na e-mailovou adresu ve formátu PDF, a to způsobem, že nabídka bude naskenována do 1 PDF souboru jako celek, tento soubor bude podepsán uznávaným elektronickým podpisem.
V předmětu e-mailové zprávy bude uvedeno: NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Logistické zajištění vzdělávacích projektů Basic PC and Internet Course v Nairobi v Keni v roce 2012". E-mailová zpráva bude podepsána uznávaným elektronickým podpisem.
Obsah nabídky:
Zadavatel požaduje sestavení nabídky v tomto složení:
 • čestné prohlášení dle přílohy č. 1 a fotokopie dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů,
 • krycí list nabídky dle přílohy č. 2,
 • popis zajištění požadovaných služeb uvedených v příloze č. 3, zejména s ohledem na hodnocená kritéria,
 • celková nabídková cena zpracovaná v členění dle přílohy č. 4,
 • závazný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče či za uchazeče – viz příloha č. 5,
 • další body dle uvážení uchazeče.

   

Požadovaný jazyk nabídky:
jazyk český nebo jazyk anglický
Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:
Podpisem Smlouvy se uchazeč zaváže k povinnosti umožnit kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
Další požadavky na zpracování nabídky:
Zadavatel si dále vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
 • uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek,
 • zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to až do okamžiku podpisu smlouvy s vybraným uchazečem,
 • uchazeč sám ponese veškeré své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení; zadavatel nehradí jakékoli náklady nebo výdaje vynaložené uchazeči v souvislosti s jejich účastí v řízení,
 • zadavatel nebude uchazeči vracet nabídky,
 • zadavatel nenese odpovědnost za omyly, mylná tvrzení, nesprávný výklad nebo jakákoli jiná opomenutí nebo chybné informace získané uchazečem z jiných pramenů, než z tohoto zadání a jejich případných dodatků,
 • podáním nabídky dodavatel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na webových stránkách www.mvcr.cz zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech dodavatelů, kteří podali nabídku a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

   

Zadávací řízení se řídí:
§ 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Čestné prohlášení
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky
Příloha č. 3 – Technická specifikace
Příloha č. 4 – Kalkulace
Příloha č. 5 – Návrh Smlouvy
Podpis zadavatele:
 

vytisknout  e-mailem