Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krizové štáby

Ústřední krizový štáb, štáb ministra vnitra 

 • Ústřední krizový štáb
 • Krizový štáb ministra vnitra

Ústřední krizový štáb

Ústřední krizový štáb

Ústřední krizový štáb (dále jen "ÚKŠ") je pracovním orgánem vlády k řešení krizových situací. Byl zřízen usnesením vlády č. 33 z 11. ledna 1999 jako Meziresortní krizový štáb (viz Statut ÚKŠ).

Jeho úkolem je připravovat návrhy na řešení nastalé situace, koordinovat, sledovat a vyhodnocovat opatření přijímaná vládou, ministerstvy a jinými správními úřady.

ÚKŠ je aktivován předsedou vlády a jeho řízení je v gesci ministra obrany v případě vnějšího vojenského ohrožení České republiky, při plnění spojeneckých závazků v zahraničí a při účasti ozbrojených sil ČR v zahraničních operacích nebo v gesci ministra vnitra v případě ostatních situací. Členy ÚKŠ jsou náměstci ministrů a představitelé významných úřadů či složek (např. policejní prezident, generální ředitel HZS ČR, předseda SSHR, náčelník GŠ AČR, hlavní hygienik, atd.).

ÚKŠ zřizuje podle potřeby pracovní skupiny, které vypracovávají podkladové materiály a návrhy na řešení konkrétních problémů. Na jejich základě pak ÚKŠ může rozhodovat o návrzích na provedení příslušných opatřeních.

Úlohu sekretariátu ÚKŠ plní, v případě předsednictví ministra vnitra, odbor bezpečnostní politiky, který prostřednictvím informačního a situačního centra zajišťuje svolávání členů na jednání a předávání informací, dále připravuje podklady pro jednání, pořizuje zápisy z jednání a provádí jejich rozesílání, technicky zabezpečuje jednání.

Zkušenost prokázala přínos ÚKŠ v možnosti bezprostředně koordinovat řešení situace a přijímání opatření mezi jednotlivými resorty na centrální úrovni. Řada sporných otázek tak může být řešena přímo na místě, což znamená tolik potřebnou časovou úsporu.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 6. března 2023

  

Krizový štáb ministra vnitra

Krizový štáb ministra vnitra

Krizový štáb ministra vnitra (dále jen "KŠ MV ČR") byl zřízen za účelem zajištění operativního řízení Ministerstva vnitra a koordinace činnosti útvarů ministerstva, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR v případě hrozby vzniku nebo po vyhlášení krizového stavu.

Odbor bezpečnostní politiky je, podle Článku 3, odst. 1 Statutu krizového štábu ministra vnitra, pověřeno úlohou sekretariátu krizového štábu a plní úkoly související s informačním a administrativním zajištěním činnosti krizového štábu ministra vnitra. To znamená, že:

 • soustřeďuje, zpracovává a vyhodnocuje informace o stavu a vývoji situace,

 • zpracovává návrhy situačních, průběžných zpráv a návrh závěrečné zprávy o řešení situace,

 • soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků,

 • pořizuje zápisy z jednání krizového štábu, vede pracovní dokumentaci, eviduje úkoly, zabezpečuje jejich distribuci a sleduje jejich plnění,

 • zabezpečuje vyrozumívání a předávání potřebných informací útvarům a spolupracujícím mimoresortním subjektům,

 • ve spolupráci s bezpečnostním odborem činí opatření k ochraně utajovaných skutečností, k tomu účelu je oprávněn vyžadovat osvědčení vydaná podle zvláštního právního předpisu a vést jejich přehled u osob, které se zúčastňují schůzí krizového štábu a jeho pracovních skupin,

 • zajišťuje spisovou službu po dobu činnosti krizového štábu.
   

Pozn.: V souvislosti s potřebami koordinace psychologických služeb IZS při rozsáhlých mimořádných událostech i aktuálních potřeb v oblasti aplikace psychologie do krizového řízení působí na MV ČR mezirezortní Pracovní skupina ministra vnitra pro podporu duševního zdraví populace při mimořádných událostech (PSMVDZ). Skupinu řídí psycholog OBP MV ČR a je složena ze zástupců PP PČR, GŘ HZS ČR, AČR a rezortu zdravotnictví. Mezi úkoly PSMVDZ patří mj. podpora krizové komunikace a krizového řízení.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 6. března 2023

  

vytisknout  e-mailem