Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K zákonným zmocněním k vydávání nařízení obcí

Mgr. Jiří Turčín 

Shrnutí
 
Předmětem tohoto článku jsou nařízení obcí, tedy právní předpisy vydávané obcemi v přenesené působnosti. Autor definuje přístup k předmětu zkoumání a hlediska, jichž si přednostně všímá při následném posouzení jednotlivých zákonných zmocnění k vydávání nařízení obce.
Hodnocení zákonných zmocnění se zaměřuje na vhodnost
 • řešení daného společenského problému právním předpisem obecně,
 • svěření kompetence k vydání daného právního předpisu právě obcím,
 • zařazení kompetence k vydání daného právního předpisu do přenesené působnosti obcí.
V závěru článku autor zobecňuje výsledky posouzení zákonných zmocnění k vydávání nařízení obce a předkládá úvahy de lege ferenda z pohledu 
 • právotvorby jako vhodného nástroje řešení společenských problémů,
 • zajištění jednoty právního řádu,
 • vymezení samostatné a přenesené působnosti obcí,
 • legitimity a vhodnosti právotvorného subjektu,
 • materiální vs. formální publikace práva.
On the statutory powers empowering municipalities to adopt municipality regulations – summary:
 
This Article deals with an issue of municipality regulations, i.e. legal regulations adopted by municipalities within their delegated powers. The Author defines his approach to the object of his research and criteria he especially takes into account in the course of following consideration of particular statutory delegation provisions empowering municipalities to adopt municipality regulations.
 
Consideration of statutory delegation provisions focuses on convenience of
 • treatment of certain social problem through legal regulation in general,
 • vesting a competence to adopt certain regulation in municipalities,
 • classifying certain competence to adopt a regulation as a competence within delegated powers of municipalities.
At the end of the Article, the Author generalizes the results of consideration of statutory delegation provisions empowering municipalities to adopt municipality regulations and thinks de lege ferenda from the point of view of
 • law-making as an appropriate instrument to treat social problems,
 • ensuring unity of legal order,
 • definition of separate or delegated powers of municipalities,
 • legitimacy and convenience of a law-making subject,
 • material vs. formal publication of law.

 

vytisknout  e-mailem