Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K soudní kontrole závazných částí územních plánů dle dnes již zrušeného stavebního zákona č. 50/1976 Sb.

JUDr. Miroslav Mocek 

Shrnutí:

Článek se zabývá závaznou částí územně plánovací dokumentace – tématem územních plánů ve vztahu k dopadu nové právní úpravy /zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)/.
V první kapitole se autor, spolu s vysvětlením aktuálnosti zvoleného tématu, zaměřuje na přechodná ustanovení nové právní úpravy, která se zabývají právní mocí a účinností plánů schválených za účinnosti předchozího stavebního zákona.
Ve druhé kapitole autor porovnává starou a novou právní úpravu z pohledu řešeného problému. Zejména poukazuje na základní změny ve způsobu projednávání a vyhlašování územně plánovací dokumentace.
Ve třetí kapitole autor analyzuje relevantní judikaturu Ústavního soudu
a Nejvyššího správního soudu a definuje základní východiska těchto soudů.
Ve čtvrté kapitole autor shrnuje a hodnotí učiněné závěry a navrhuje opatření k vyřešení této – dle jeho názoru – velmi tristní situace.

To the judicial control of binding parts of the land-use planning documenta¬tion following nowadays abolished Building Act n° 50/1976 Col.

Summary:

The paper deals with binding parts of the land-use planning documentation – the issue of land-use plans in connection with the enactment of the new legal regulation /Act No. 183/2006 Coll., on land-use planning and building code (the building act)/.
In chapter one, together with an explanation of recency of the chosen topic, the author focuses on the temporary provisions of the new legal regulation which deals with the binding force and the usability of the land plans approved when the former building act was in force.
In chapter two the author compares the old and the new legal regulation from the perspective of the topic being solved. He namely points out the basic changes in the way of negotiating and pronouncing the land-use planning documentation.
In chapter three the author analyzes relevant case law of the Constitutional Court and the Supreme Administrative Court and defines the basic approaches of these Courts.
In chapter four the author sums up all his findings. He evaluates the findings and proposes measures to solve this – according to his opinion – very disconsolate situation.
 

vytisknout  e-mailem