Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ženská příjmení

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik registrovaného partnerství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství užívat, v mužském tvaru, jde-li o cizinku, občanku České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, občanku České republiky, jejíž manžel je cizinec nebo o občanku České republiky, která je jiné než české národnosti.
Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě cizincem, občanem České republiky, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, občanem České republiky, jehož jeden z rodičů je cizincem, občanem České republiky, který je jiné než české národnosti.
Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice
a splňuje některou ze shora uvedených podmínek pro užívání příjmení v mužském tvaru, další matriční doklady se vydávají s příjmením v tomto tvaru. Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení (§ 72 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů).
V ostatních případech se ženská příjmení zapisují v souladu s pravidly české mluvnice. Je však možné, aby na matričním dokladu (rodném, oddacím a úmrtním listu) v poznámce bylo vysvětleno, že příjmení ženy je utvořeno z mužské podoby příjmení v souladu s pravidly české mluvnice, čímž se předejde komplikacím při jednání s úřady v zahraničí.
  
Na základě žádosti ženy se zapíše její příjmení, popř. rodné příjmení, podle předložené cizozemské veřejné listiny, popř. listin, jde-li o zápis
 • příjmení matky (cizinky) muže nebo ženy, kteří uzavírají manželství, do knihy manželství a na oddacím listu, 
 • příjmení matky (cizinky) dítěte do knihy narození a na rodném listu dítěte a
 • příjmení pozůstalé manželky či partnerky (cizinky) do knihy úmrtí a na úmrtním listu zemřelého manžela či partnerky
(rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28.12.2005, čj. 4 As 52/2004-77, uveřejněný ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4 ze dne 26.04.2006).
 
Při zápisu úmrtí cizinky se uvede v matriční knize příjmení zemřelé ženy v mužském tvaru, bude-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou.
Užívá-li žena příjmení v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního úřadu požádat o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice. Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů.
 

Kdo a za jakých podmínek

Kdo podává žádost
 • Žena
  • cizinka, která uzavřela manželství na území České republiky se státním občanem České republiky nebo s cizincem, nebo v cizině se státním občanem České republiky,
  • státní občanka České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a uzavřela manželství na území České republiky, nebo v cizině,
  • státní občanka České republiky, jejíž manžel je cizinec, a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině,
  • státní občanka České republiky, která je jiné než české národnosti a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině.
 • Žena
  • cizinka, která uzavřela registrované partnerství na území České republiky se státní občankou České republiky nebo s cizinkou, nebo v cizině se státní občankou České republiky,
  • státní občanka České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a uzavřela registrované partnerství na území České republiky, nebo v cizině,
  • státní občanka České republiky, jejíž partnerka je cizinkou, a uzavřela registrované partnerství na území České republiky nebo v cizině,
  • státní občanka České republiky, která je jiné než české národnosti a uzavřela registrované partnerství na území České republiky nebo v cizině.
    
 • Rodiče (zákonní zástupci) za dítě ženského pohlaví, které je
  • cizincem, který se narodil na území České republiky,
  • státním občanem České republiky, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a narodil se na území České republiky nebo v cizině,
  • státním občanem České republiky, jehož jeden z rodičů je cizincem a narodil se na území České republiky nebo v cizině,
  • státním občanem České republiky, který je jiné než české národnosti a narodil se na území České republiky nebo v cizině.
    
 • Pozůstalý manžel/partnerka cizinky, pozůstalé děti cizinky, sourozenec, zplnomocněný zástupce nebo fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
   

Jak a kam se obrátit

Na kterýkoli matriční úřad nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině.
  

Co musíte předložit

 • žádost o uvedení příjmení v mužském tvaru
 • doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu
 • doklad o státním občanství manžela, který je cizinec (např. cestovní pas nebo jiný doklad vydaný státem, jehož je manžel státním občanem)
 • prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině
 • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR)
 • matriční doklad, byl-li již zápis proveden a pokud jej osoba vlastní
 • jde-li o nezletilou osobu - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas
 • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let
 

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
  

Poplatky a termíny

Poplatky
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Lhůty pro vyřízení
Podání žádosti není časově omezeno.
 
Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou.
 
Správní orgán, je povinen rozhodnout do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů; nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení.

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (sdělení MZV č. 96/1998 Sb.)
 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Doplňující zákony a předpisy
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
   

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky
 • proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uvedení příjmení v matriční knize v mužském tvaru je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení
 • odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal
Sankce
Sankce nejsou stanoveny.

Další informace

Po provedení zápisu do matriční knihy vydá matriční úřad výpis z matriky, tj. rodný, oddací nebo úmrtní list.
Kde získáte bližší informace
 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení matričním a organizačním,
  Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
  tel. 974 817 427,
        974 817 431,
        974 817 429,
        974 817 443
  email: ovs@mvcr.cz,
             posta@mvcr.cz

  

vytisknout  e-mailem