Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příjmení žen

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice (nejčastěji se jedná o přidání přípony -ová).  Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství (dále jen "partnerství") lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do partnerství užívat, v mužském tvaru.

Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru.

Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice.
Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož ke změně tvaru příjmení nemůže dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého rodiče.

Žádost o užívání téhož příjmení ženy v mužském tvaru lze bezplatně podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru (po předchozím návratu k přechýlené formě) jsou posuzovány jako změna příjmení (viz kapitola Změna jména a příjmení).

Užívá-li žena příjmení v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního úřadu požádat o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice. Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů.
 

Kdo a za jakých podmínek

Kdo podává žádost

Žena nebo rodiče (zákonní zástupci) nezletilého dítěte ženského pohlaví.

Při zápisu úmrtí cizinky se uvede v matriční knize příjmení zemřelé ženy v mužském tvaru, bude-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou.
 

Jak a kam se obrátit

Žádost lze podat na matriční úřad v místě uzavření manželství nebo vstupu do partnerství při zápisu uzavření manželství nebo vzniku partnerství; při zápisu narození na základě žádosti rodičů na matriční úřad v místě narození dítěte.

Na kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad České republiky v případě, že příjmení ženy je již zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice a na základě žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví, jehož příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice.

Na kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad České republiky v případě, že žena užívá své příjmení v mužském tvaru a nadále chce užívat své příjmení v souladu s pravidly české mluvnice.
 

Co musíte předložit

 • žádost o uvedení příjmení v mužském tvaru,

 • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR),

 • matriční doklad, byl-li již zápis proveden,

 • jde-li o nezletilé dítě - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem.

 • příp. písemný souhlas nezletilého dítěte staršího 15 let.
   

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
 

Poplatky a termíny

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 

Lhůty pro vyřízení

Zápisy matričních událostí, nebo změny, popřípadě zápisy dodatečných záznamů, se provádějí nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů.
 

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
   

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Pokud se žadateli nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad,

 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.
   

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10.000 Kč.
 

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu
 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4.

  email: ovs@mvcr.cz,
             posta@mvcr.cz

  


Odbor všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování, dne 12. dubna 2022

vytisknout  e-mailem