Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ženská příjmení

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice (tedy přidáním přípony -ová). Při zápisu uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství (dále jen "partnerství") lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství nebo vstupu do partnerství užívat, v mužském tvaru, jde-li o

 • cizinku,

 • občanku České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,

 • občanku České republiky, jejíž manžel je cizinec nebo jejíž partnerka je cizinka, nebo

 • občanku České republiky, která je jiné než české národnosti.
   

Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítě

 • cizincem,

 • občanem České republiky, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,

 • občanem České republiky, jehož jeden z rodičů je cizincem,

 • nebo občanem České republiky, který je jiné než české národnosti.
   

Žádost o zápis příjmení ženy v mužském tvaru lze podat i zpětně, tj. v případech, kdy žena nebo dítě ženského pohlaví užívá dosud příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a splňuje zákonné podmínky pro užívání příjmení v mužském tvaru. Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož ke změně tvaru příjmení nemůže dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého rodiče.

Žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze podat pouze jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení (viz kapitola Změna jména a příjmení).

Užívá-li žena příjmení v mužském tvaru, může u kteréhokoli matričního úřadu požádat o užívání svého příjmení v souladu s pravidly české mluvnice. Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít. Není-li jeden rodič znám, je rodičovské odpovědnosti zbaven nebo je výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle žádosti druhého z rodičů.
 

Kdo a za jakých podmínek

Kdo podává žádost

Žena:

 • cizinka, která uzavřela manželství na území České republiky se státním občanem České republiky nebo s cizincem, nebo v cizině se státním občanem České republiky,

 • státní občanka České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a uzavřela manželství na území České republiky, nebo v cizině,

 • státní občanka České republiky, jejíž manžel je cizinec, a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině,

 • státní občanka České republiky, která je jiné než české národnosti a uzavřela manželství na území České republiky nebo v cizině.
   

Žena:

 • cizinka, která vstoupila do partnerství na území České republiky se státní občankou České republiky nebo s cizinkou, nebo v cizině se státní občankou České republiky,

 • státní občanka České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a vstoupila do partnerství na území České republiky, nebo v cizině,

 • státní občanka České republiky, jejíž partnerka je cizinkou, a vstoupila do  partnerství na území České republiky nebo v cizině,

 • státní občanka České republiky, která je jiné než české národnosti a vstoupila do  partnerství na území České republiky nebo v cizině.
   

Rodiče (zákonní zástupci) nezletilého dítěte ženského pohlaví, které je

 • cizincem, který se narodil na území České republiky,

 • státním občanem České republiky, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině a narodil se na území České republiky nebo v cizině,

 • státním občanem České republiky, jehož jeden z rodičů je cizincem a narodil se na území České republiky nebo v cizině,

 • státním občanem České republiky, který je jiné než české národnosti a narodil se na území České republiky nebo v cizině.
   

Při zápisu úmrtí cizinky se uvede v matriční knize příjmení zemřelé ženy v mužském tvaru, bude-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou.
 

Jak a kam se obrátit

 • Žádost lze podat na matriční úřad v místě uzavření manželství nebo vstupu do partnerství při zápisu uzavření manželství nebo vzniku partnerství; při zápisu narození na základě žádosti rodičů na matriční úřad v místě narození dítěte.

 • Na kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad České republiky v případě, že příjmení ženy je již zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice a na základě žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví, jehož příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice.

 • Na kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad České republiky v případě, že žena užívá své příjmení v mužském tvaru a nadále chce užívat své příjmení v souladu s pravidly české mluvnice.
   

Co musíte předložit

 • žádost o uvedení příjmení v mužském tvaru,

 • doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu,

 • doklad o státním občanství manžela, který je cizinec (např. jeho cestovní pas nebo jiný doklad vydaný státem, jehož je manžel státním občanem),

 • příp. prohlášení o příslušnosti k národnostní menšině,

 • průkaz totožnosti žadatele (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu na území ČR),

 • matriční doklad, byl-li již zápis proveden,

 • jde-li o nezletilou osobu - písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas,

 • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let.
   

Formuláře

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
 

Poplatky a termíny

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 

Lhůty pro vyřízení

Zápisy matričních událostí, nebo změny, popřípadě zápisy dodatečných záznamů, se provádějí nejpozději do 30 dnů od obdržení podkladů.
 

Právní úprava

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 • Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin (sdělení MZV č. 96/1998 Sb.),

 • zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
   

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Pokud se žadateli nevyhoví v plném rozsahu, vydá se o tom rozhodnutí. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.
 

Sankce

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad,

 • úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice.

Za výše uvedený přestupek lze uložit pokutu do 10.000 Kč.
 

Kde získáte bližší informace

 • na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu

 • na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení matrik a ověřování,
  náměstí Hrdinů 1634/3,
  140 21 Praha 4.
  email: ovs@mvcr.cz,
             posta@mvcr.cz

  


Odbor všeobecné správy, oddělení matriční a organizační, 20. srpna 2020

vytisknout  e-mailem