Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jelínek, J.: Trestní příkaz včera, dnes a zítra

Souhrn (česky, angl., něm.) 

Trestní příkaz včera, dnes a zítra
SOUHRN

Článek pojednává o institutu trestního příkazu v českém trestním řádu. Trestní příkaz je rozhodnutím ve věcech trestních, které může vydat samosoudce v řízení před okresním soudem bez projednání věci v hlavním líčení, jestliže skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy (§ 314e odst. 1 a násl. tr. řádu). Trestní příkaz je fakultativním vyřízením věci v trestním řízení, na které obviněný nemá právní nárok. Trestním příkazem lze uložit jen omezený okruh trestů.
Autor rozebírá právní úpravu v minulosti, charakterizuje platnou právní úpravu a v závěru navrhuje deset námětů k právní úpravě trestního příkazu ve zcela novém trestním řádu. Zvláštní pozornost věnuje otázce, zda trestní příkaz je formou tzv. odklonu v trestním řízení, zda trestní příkaz vyhovuje zájmům osoby poškozené trestným činem a zda vůbec je takový druh rozhodnutí vydaný bez projednání věci v hlavním líčení v souladu s principy spravedlivého procesu.


Jelínek, J.
Criminal warrant yesterday, today and tomorrow
SUMMARY

The article discusses the institute of a criminal warrant in the Czech penal procedure code. A criminal warrant is a decision in penal matters, which can be issued by a single judge in a proceeding before a district court without a trial, if the facts have been reliably proven by the evidence procured (article 314e paragraph 1 and subsequent of the penal code). A criminal warrant is a facultative form of settlement in a penal proceeding, to which the accused is not entitled by any legal right. Only a limited range of punishments can be imposed by a criminal warrant.
The author discusses the legislation in the past, characterises the legislation currently in operation and at the end, he proposes ten suggestions for legal adjustment of the criminal warrant in a completely new penal procedure code. He pays special attention to the question, if a criminal warrant is a form of so-called diversion in a criminal proceeding, if a criminal warrant suits the interest of a person injured by the crime and if such a form of decision without a trial is in keeping with the principles of a fair process.


Jelínek, J.
Gerichtsbeschluss gestern, heute und morgen
ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel behandelt die Institution des Beschlusses in der tschechischen Strafordnung. Ein Beschluss ist eine Entscheidung in Strafsachen, die von einem Einzelrichter in einem Verfahren vor dem Kreisgericht ohne Verhandlung der Sache in einer mündlichen Hauptverhandlung erlassen werden kann, wenn der Tatbestand zuverlässig durch die beschafften Beweise nachgewiesen ist (§ 314e Abs. 1 ff. der Strafordnung). Ein Beschluss ist die fakultative Erledigung einer Sache im Strafverfahren, auf die der Beschuldigte keinen Rechtsanspruch hat. Durch Beschluss kann nur ein beschränkter Kreis an Strafen verhängt werden.
Der Autor analysiert die rechtliche Regelung in der Vergangenheit, charakterisiert die gültige Rechtsregelung und unterbreitet am Ende zehn Vorschläge für die rechtliche Regelung des Strafbeschlusses in einer ganz neuen Strafordnung. Besondere Aufmerksamkeit widmet er der Frage, ob der Beschluss eine Form der sogen. Abweichung im Strafverfahren ist, ob der Beschluss den Interessen der durch eine Straftat geschädigten Person entgegenkommt und ob eine solche Art Entscheidung ohne Verhandlung einer Sache in der Hauptverhandlung überhaupt im Einklang mit den Prinzipien eines gerechten Prozesses steht.

vytisknout  e-mailem