Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informatizace územních orgánů VS

Ministerstvo vnitra, podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, řídí a ve spolupráci s příslušnými ministerstvy koordinuje výstavbu a realizaci informačních systémů krajů a zabezpečuje řešení a realizaci projektů v oblasti přenesené působnosti. Postup informatizace krajských úřadů schválila vláda svým usnesením ze dne 7. března 2001 č. 216 a realizaci její 1. etapy, tzv. základní informatizace, usnesením ze dne 25. dubna 2001 č. 398. Přijetím usnesení vlády ze dne 18. března 2002 č. 267, k návrhu Koncepce komplexní informatizace krajských úřadů, byla zahájena etapa tzv. komplexní informatizace krajských úřadů.

V rámci etapy základní informatizace byla v roce 2001 uskutečněna centrální dodávka technických, technologických a programových prvků ve výši cca 205 mil. Kč, uvolněných vládou. V roce 2002 pak kraje zahájily doplňování svých aktuálních potřeb z prostředků svého rozpočtu, v objemu 5 - 20 mil. Kč za kraj. Nadále však zůstávaly otevřeny některé oblasti, které se centrální zakázkou, ani vlastními silami a prostředky krajů nepodařilo pokrýt. Částečně se tuto situaci podařilo vyřešit na základě usnesení vlády dne 11. listopadu 2002 č. 1151, kterým vláda uvolnila 41 mil. Kč na posílení základní informatizace krajských úřadů.

Rozhodujícím dokumentem pro realizaci etapy komplexní informatizace krajů je studie proveditelnosti komplexní informatizace krajů, jejíž vypracování vláda uložila svým usnesením ze dne 18. března 2002 č. 267 a uvolnila na její zpracování 7,5 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy. Jejím hlavním cílem je definovat postupy pro naplnění všech požadavků, stanovených koncepčním záměrem, schváleným uvedeným usnesením vlády. Jde především o identifikaci a popis jednotlivých objektivně potřebných funkcionalit informatizace krajských úřadů a návrh způsobu rozvoje informatizace krajských úřadů v podmínkách jejich působností, včetně těch, které na ně byly delimitovány v důsledku uskutečnění finálních kroků II. fáze reformy veřejné správy.

Smlouva na vypracování studie proveditelnosti krajů byla dne 16. října 2002 uzavřena s firmou Logica s.r.o. (nyní firma LogicaCMG), která zvítězila ve výběrovém řízení. Bezprostředně byly ustaveny potřebné řešitelské týmy a řídicí a kontrolní orgány projektu, s výrazným zastoupením krajů. V procesu tvorby studie proveditelnosti byly uskutečněny dvě průběžné oponentury. Na všech činnostech se podle časových možností a odborné příslušnosti podíleli i zástupci ústředních orgánů státní správy, zejména tehdejšího Úřadu pro veřejné informační systémy (Ministerstva informatiky). Dílo bylo Ministerstvem vnitra protokolárně převzato 16. prosince 2002 a předloženo k akceptačnímu řízení, za účasti ústředních orgánů státní správy i orgánů územní samosprávy, zejména krajů.

Podle stanoveného postupu akceptačního řízení proběhlo jeho první kolo v průběhu února t.r., druhé kolo bylo uzavřeno, za účasti řešitele, dne 20. března t.r. Připomínky a výhrady, resp. požadavky na upřesnění některých součástí studie, budou řešitelem zohledněny a zapracovány nejpozději do 20. dubna 2003. Po projednání ve všech odborných pracovních skupinách při Ministerstvu informatiky bude stanoven dodatečný mechanismus akceptace studie proveditelnosti tak, aby konečná akceptace proběhla nejpozději do konce května t.r.

Pro etapu komplexní informatizace krajů je založen program, který počítal pro rok 2003 s uvolněním částky státního rozpočtu ve výši 250 mil. Kč a v následujících letech vždy 100 mil. Kč ročně. Pro rok 2003 byl proto uplatněn požadavek na rozpočtovou kapitolu Všeobecná pokladní správa, který však nebyl ve schváleném státním rozpočtu na letošní rok zohledněn. Tato skutečnost bezesporu ovlivní plánovaný postup informatizace krajů, na druhé straně však umožnila prohloubit požadavky na zdokonalení studie proveditelnosti a vytvořila časový prostor pro kvalitní přípravu dalšího kroku. Tím je, v souladu s vládou schváleným postupem, vypracování systémového projektu komplexní informatizace krajů, který bude připraven na základě zadání, vyplývajícího ze schválené studie proveditelnosti. Součástí bude i výběr systémového integrátora komplexní informatizace krajů. Zahájení systémového řešení a implementace jednotlivých dílčích projektů komplexní informatizace krajů, vzájemně koordinovaných a se samostatným projektovým řízením každého z nich, lze tedy reálně předpokládat až od roku 2004.

vytisknout  e-mailem