Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

INFORMACE o programu ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2011

Vzhledem k ekonomické situaci, vyčlenilo MV na vnitroresortní program na rok 2011 pouze 1,5 mil. Kč. Odborná komise pro posuzování projektů doporučila dne 3. března 2011 v této výši k podpoře celorepublikový komplexní projekt specifické primární prevence „Policie pro každého“, jehož gestorem je Preventivně informační odbor Policejního prezidia ČR.

Protože tím byly všechny vyčleněné finanční prostředky vyčerpány, nebude již „Výzva k zasílání projektů k realizaci Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2011“ vypisována.

Cílem projektu „Policie pro každého“ je vytvoření stabilního, efektivního a funkčního systému preventivní činnosti policie, systému dalšího cíleného vzdělávání pracovníků preventivně informačních oddělení a skupin, pedagogických pracovníků působících v oblasti prevence ve školách a školských zařízeních, cílené financování preventivní činnosti policie a vytváření podmínek pro vyhodnocování této činnosti a její zkvalitňování.

Potřeba zpracování komplexního projektu určeného pro vzdělávání dětí a mládeže prioritně zaměřeného na zvýšení právního vědomí a zvyšování osobní bezpečnosti vznikla na základě dlouhodobé absence jednotného systému preventivních aktivit policie a navazujícího jednotného „páteřního“ preventivního projektu.

Požadavek na zpracování celorepublikového projektu zazněl v letech 2009 a 2010 jak od členů komise při posuzování předložených různorodých preventivních projektů Policie ČR, tak od preventistů Policie ČR samotných. Na pracovním setkání zástupců OPK MV a koordinátorů prevence kriminality Policie ČR jednotlivých krajů byl vznik jednotného preventivního projektu odsouhlasen a PIO PP ČR bylo uloženo, aby zajistil jeho přípravu.

Policejní prezident vydal 27. dubna 2010 rozkaz č. 72/2010, kterým byla zřízena pracovní skupina Prevence, jejímž úkolem je zpracování celorepublikového projektu. Skupina na projektu pracuje od 1. června 2010. Byla stanovena a s MŠMT byla projednána čtyři hlavní témata (1. děti a kriminalita; 2. problematika drog; 3. extremismus a divácké násilí; 4. informační kriminalita); byli ustavení gestoři jednotlivých témat, kteří zpracovali základní teze a návrh výukového textu jako podklad pro odborný posudek a rozčlenění z podhledu psychologů a pedagogů.

Policejní prezident se obrátil v listopadu 2010 na 1. náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost s žádostí o vyčlenění částky určené na vnitroresortní program v oblasti prevence kriminality na rok 2011 na zpracování celorepublikového komplexního preventivního projektu specifické primární prevence Policie ČR. Jeho žádosti bylo vyhověno.

Projekt bude jednoznačně vymezovat kompetence policie (témata, kterým se bude policie věnovat a které spadají do její kompetence) a navazovat na témata, která jsou v kompetencích škol (pedagogové, školní metodici prevence apod.), sociálních pracovníků a psychologů. Nedílnou součástí bude tvorba výukových materiálů pro žáky 1. a 2. stupně základních škol a studenty středních škol, a to v tištěné i el. podobě, včetně metodiky vytvořené ve spolupráci s pedagogickými odborníky a psychology. Doplňkovými materiály budou didaktické pomůcky, videospoty, interaktivní hry apod.) k jednotlivým tématům a subtématům.

Jedná se o nový, moderní metodou zpracovaný projekt, který vede ke sjednocení preventivních aktivit policie umožňující vyhodnocení činnosti preventivních pracovišť, zjednodušení spolupráce s ostatními subjekty a povede k úsporám finančních prostředků, které jsou v rámci policie na preventivní činnost vynakládány. Další výhodou uvedeného projektu je možnost aktualizace jednotlivých témat a možnost reakce na vývoj kriminality se zaměřením na děti a mládež (např. děti jako pachatelé, děti jako oběti).

V roce 2011 mají být finanční prostředky vynaloženy na:

  • tvorbu výukových programů a metodiky jednotlivých témat a subtémat odborníky z oblasti psychologie a pedagogiky

  • tvorbu didaktických pomůcek

  • tvorbu podpůrných preventivních materiálů dle cílových skupin

  • tvorbu videospotů dle témat a subtémat.

 

Odbor prevence kriminality, 17. března 2011

vytisknout  e-mailem