Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o prodloužení platnosti autorizace

 

Žádost o prodloužení platnosti autorizace

Platnost autorizace prodlužuje autorizující orgán, který o udělení autorizace rozhodl, na písemnou žádost žadatele vždy po 5 letech ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o jejím udělení. Autorizaci lze prodloužit pouze v době trvání její platnosti, nikoli již po jejím zániku. Žádost o prodloužení platnosti autorizace musí být podána ministerstvu nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby platnosti udělené autorizace (§ 13 odst. 3 zákona o uznávání). Tuto lhůtu pro podání žádosti je třeba dodržet a žádost o prodloužení podat včas, jinak se autorizovaná osoba vystavuje nebezpečí, že platnost autorizace skončí před vydáním rozhodnutí o jejím prodloužení, autorizace zanikne a řízení o žádosti bude zastaveno.  Východiskem z této situace je pak už jen podání nové, kompletní a řádně zpoplatněné žádosti o udělení autorizace.

K žádosti o prodloužení platnosti autorizace se nevyžaduje doložení všech skutečností jako k žádosti o udělení autorizace. Nevyžaduje se především doložení údajů s trvalou nebo dlouhodobou platností (např. doklady o ukončeném vzdělání, doklad o splnění podmínky praxe aj.). Tyto údaje již byly jednou posouzeny v řízení o udělení autorizace a MV je posoudí v  kontextu řízení.

Správní poplatek k žádosti o prodloužení autorizace

K žádosti o prodloužení platnosti autorizace žadatel hradí správní poplatek kolkovými známkami v hodnotě 500,- Kč za jednu žádost, resp. profesní kvalifikaci.

Vyřízení žádosti o prodloužení autorizace

Autorizovaná osoba obdrží rozhodnutí o prodloužení platnosti autorizace prostřednictvím datové schránky, má-li ji zřízenu, jinak zásilkou do vlastních rukou.

Prodloužením platnosti autorizace pokračují práva a povinnosti, které autorizované osobě vznikly udělením autorizace a které jí vymezil zákon o uznávání. Aktivní spolupráce s autorizujícím orgánem je nutným předpokladem dalšího fungování autorizované osoby.

Rady a doporučení

  • !!! Autorizované osoby upozorňujeme, aby si dobu platnosti autorizace, která běží ode dne právní moci rozhodnutí o udělení autorizace, hlídaly a žádost o prodloužení platnosti podaly včas. V případě, že oprávnění k autorizaci již zaniklo, činnost v žádném případě nesmějí vykonávat.

  • !!! Právnickým a podnikajícím fyzickým autorizovaným osobám na základě zkušenosti velmi naléhavě doporučujeme, aby před navázáním spolupráce s autorizovanými fyzickými osobami a před vyhlášením termínů zkoušek si ve vlastním zájmu ověřily platnost autorizačního oprávnění osob, které pověří examinační činností. Externí člen zkušební komise se zaniklou autorizací u zkoušky není právoplatným členem zkušební komise. Zkouška se tak koná před neúplnou komisí (ust. § 18 odst. 1 a 2 zákona o uznávání), za což autorizované osobě hrozí sankce [§ 16 odst. 3 písm. c) a § 16 odst. 4].

  • !!! Žádost o prodloužení platnosti autorizace se nedoporučuje podávat v předstihu delším než 6 měsíců ode dne právní moci původního rozhodnutí o udělení autorizace. Takový postup by neměl smysl a odporoval by účelu řízení. Za optimální se považuje podat žádost o prodloužení platnosti 3-6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla autorizace rozhodnutím autorizujícího orgánu povolena.

  • !!! Při podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace doporučujeme autorizovaným osobám, aby si ověřily aktuální požadavky autorizujícího orgánu a respektovaly formulář žádosti a požadované náležitosti žádosti. Doba 5leté platnosti autorizace je poměrně dlouhá a od doby udělení autorizace mohlo dojít k  aktualizaci požadavků v návaznosti na změnách právní úpravy (aktuální podoba hodnoticích standardů a kvalifikačních standardů viz http://www.narodnikvalifikace.cz.

  • !!! Změněn byl způsob, jakým se dokládá způsobilost uchazeče k právním úkonům (svéprávnost) pro potřeby žádosti. Vyžaduje se předložení výpisu z informačního systému evidence obyvatel k osobě uchazeče vydaný na jeho žádost (k tomu blíže viz § 8 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel), případně čestné prohlášení žadatele.

  • !!! Po zkušenostech připomínáme, že autorizace se prodlužují v 5 letých cyklech, nikoli 3 letých, jak se autorizované osoby někdy mylně domnívají.

  • !!! Upozorňujeme autorizované osoby, aby v kontaktu s autorizujícím orgánem a pro další administrativní účely uváděly jako číslo autorizace vždy číslo uvedené v rozhodnutí o udělení autorizace, nikoli číslo rozhodnutí o prodloužení platnosti autorizace.

  • !!! Autorizovaným osobám vyplývá z ust. § 14 odst. 2 zákona o uznávání povinnost oznamovat autorizujícímu orgánu změny, které u nich, resp. u autorizovaných zástupců, nastaly v průběhu platnosti autorizace. Autorizovaným osobám doporučujeme provádět revizi správnosti a úplnosti údajů o nich vedených a dbát o včasné nahlašování změn.

  • !!! O prodloužení platnosti autorizace se žádá pro každou profesní kvalifikaci zvlášť, a to i přesto, že původní rozhodnutí o udělení autorizace se dříve vydávalo jako společné pro více profesních kvalifikací. Rozhodnutí o prodloužení platnosti autorizace se vydává zvlášť pro každou profesní kvalifikaci.

  • !!! Současně doporučujeme dbát obecných rad uvedených v bodu 1. Společné informace k autorizacím.

vytisknout  e-mailem