Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o hlavních povinnostech obce a kraje po poskytnutí dotace

Informace o hlavních povinnostech obce, hlavního města Prahy a kraje po poskytnutí dotace z dotačního programu státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid – 19 (dále jen „dotace“ nebo „dotace Ministerstva vnitra“ anebo „dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra“), resp. po jejím připsání na účet nebo vyplacení oprávněným strážníkům obecních policií ve stanoveném termínu


V souvislosti s poskytnutím dotace Ministerstva vnitra v rámci výše uvedeného dotačního programu si odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra dovoluje připomenout nezbytnost splnění navazujících povinností příjemci dotace a kraji (hlavním městem Praha), vyplývajících, mimo jiné, ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. (dále jen „vyhláška MF“), ze Zásad dotačního programu a z každého konkrétního Rozhodnutí odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“).

Jedná se zejména o tyto povinnosti:

1) Poskytnutou dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra je možno použít v termínu nejpozději do 31. prosince 2021. Ve stejném termínu je nezbytné připsat na účet nebo vyplatit oprávněnému strážníkovi mimořádnou odměnu z rozpočtu obce.

Finanční prostředky jsou přísně zúčtovatelné. Prostředky ze státního rozpočtu (dotace), které nebudou v termínu spotřebovány, jsou předmětem odvodu do státního rozpočtu.
 

2) V případě, že příjemce dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra dospěje k závěru, že dotaci nelze použít v souladu s podmínkami stanovenými Zásadami dotačního programu, resp. Rozhodnutím, zajistído 10. prosince 2021 vrácení nevyužitých finančních prostředků na účet příslušného kraje spolu s avízem, které bude obsahovat IČO obce, číslo jednací Rozhodnutí, výši platby, účelový znak 14036, popř. další údaje, které kraji pomohou lépe identifikovat platbu. Avízo je nutno zaslat též odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.

Kraj následně tyto peněžní prostředky vrátí do 31. prosince 2021 na bankovní účet Ministerstva vnitra číslo 3605881/0710 vedeného u ČNB tak, aby byly v rámci mezibankovního styku připsány (vráceny) na účet Ministerstva vnitra ještě v roce 2021, na který byla dotace poskytnuta.

Obdobně bude případně postupovat i hlavní město Praha s tím, že nepoužité peněžní prostředky vrátí do 31. prosince 2021 na výše uvedený bankovní účet Ministerstva vnitra.

K identifikaci vrácených nepoužitých finančních prostředků musí být v rámci platby jako variabilní symbol uveden účelový znak pro sledování poskytnuté dotace - 14036 a číslo Rozhodnutí uvedené v jeho záhlaví pod tučně zvýrazněným textem (nejedná se tedy o č. j. Rozhodnutí odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra o poskytnutí dotace, na obrázku zvýrazněno oranžově). Příklad: Rozhodnutí číslo „126“ – VS: 14036126.

Výstřižek.JPG

3) Případné nevyčerpané finanční prostředky dotace jsou předmětem finančního vypořádání a musí být vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím kraje.

Obce, kterým byla poskytnuta dotace prostřednictvím kraje, předloží podle § 12 vyhlášky MF v termínu do 5. února 2022 tomuto kraji a současně také odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra přehled o dotacích týkajících se roku 2021 - příloha č. 7 vyhlášky MF, připojí komentář a převedou nevyčerpané finanční prostředky na účet kraje. Jako variabilní symbol se uvede účelový znak 14036 a číslo Rozhodnutí [viz bod 2.].

Návod k vyplnění přílohy č. 7 k vyhlášce MF:

a) název dotačního programu
(A.1 Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 v letech 2020 a 2021)

b) nevyplňuje se

c) 14036

d) číslo jednací Rozhodnutí Ministerstva vnitra
 

1) celková výše poskytnuté dotace dle Rozhodnutí

2) výše vrácených fin. prostředků na účet kraje do konce roku 2021

3) výše skutečně použitých fin. prostředků, které obec připsala strážníkům na jejich účty

4) výše fin. prostředků, které je (v roce 2022) nutno prostřednictvím kraje vrátit na vypořádací účet cizích prostředků Ministerstva vnitra 6015-3605881/0710 nejpozději do 25. února 2022: 4 = 1 - 2 - 3

Sestavil, kontroloval – nezapomenout uvést jméno, datum a podpis

Kraj/Magistrát Hlavního města Prahy podle § 13 vyhlášky MF provede v termínu do 25. února 2022 kontrolu předložených podkladů a v případě zjištění nedostatků zajistí nápravu. Vypracuje z předložených přehledů souhrn za všechny příjemce dotací – příloha č. 8 vyhlášky MF a vypracuje komentář. Kraj/Magistrát Hlavního města Prahy do 25. února 2022 předloží všechny podklady pro finanční vypořádání poskytovateli dotace – odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra a převede ze svého účtu na účet cizích prostředků Ministerstva vnitra 6015-3605881/0710 celkovou výši prostředků převedenou jednotlivými příjemci (v roce 2022). Jako variabilní symbol se uvede účelový znak 14036. Současně s vracením nevyčerpaných finančních prostředků je nutno odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra zaslat avízo, které bude obsahovat přehled všech jednotlivých obcí vracejících nevyčerpané finanční prostředky s uvedením jména obce, IČO obce, číslo jednací Rozhodnutí, číslo Rozhodnutí a výši vratky.
 

Pozn.:

1) do 31. 12. 2021 zasílá kraj vratky zpět Ministerstvu vnitra na výdajový účet (3605881/0710);
2) v roce 2022 (nejpozději do 25. 2. 2022) zasílá kraj vratky zpět Ministerstvu vnitra na účet cizích prostředků (6015-3605881/0710). 

Návod k vyplnění přílohy č. 8 k vyhlášce MF:

a) název dotačního programu
(A.1 Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 v letech 2020 a 2021)

b) nevyplňuje se

c) 14036

d) nevyplňuje se

1) celkový objem dotací převedených poskytovatelem (Ministerstvo vnitra) prostřednictvím příslušného kraje na účty příjemců (obcí)

2a) vyplní se, pokud příjemci (obce) provedli vratku dotace, případně její části již v průběhu roku 2021, na účet kraje (sloupec je pouze informativní, není tedy zahrnut do výpočtu sloupce 4)

2b) vyplní se, pokud kraj převedl celou výši vratky nebo její část, kterou obdržel od obcí, ze svého účtu na výdajový účet poskytovatele (3605881/0710) již v průběhu roku 2021

2c) vyplní se, pokud kraj převedl celou výši vratky nebo její část, kterou obdržel od obcí, ze svého účtu na příjmový účet poskytovatele již v průběhu roku 2021 (pozn. zpravidla zde bývá 0, jelikož v průběhu roku 2021 se vratky zasílají pouze na výdajový účet)

3) uvádí se výše prostředků skutečně použitých příjemci z poskytnuté dotace k 31. 12. 2021

4) uvádí se předepsaná výše vratky dotace (v roce 2022) při finančním vypořádání:

4 = 1 - 2b - 2c - 3

Sestavil, kontroloval – nezapomenout uvést jméno, datum a podpis

4) Obce a hlavní město Praha dále provedou vyhodnocení dotací a předloží je odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra nejpozději do 31. ledna 2022 formou Závěrečné zprávy.

Závěrečná zpráva se skládá ze dvou částí:

- části finanční, která musí obsahovat údaje o celkové výši vynaložených prostředků dotace ze státního rozpočtu (fakticky se jedná o kopii přílohy č. 7 k vyhlášce MF) a
- části věcné (obsahové), která obsahuje i výši prostředků z rozpočtu obce na mimořádné finanční odměny strážníků (viz příloha k informaci pro obce);
 

Příslušné kolonky ve formuláři Závěrečná zpráva(Slovní vyhodnocení) k dotačnímu programu státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní/městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid – 19, budou v části „CELKOVÉ Vyúčtování projektu“ vyplněny takto:

„Celková výše dotace poskytnutá Ministerstvem vnitra“ – zde se vyplní pouze celková výše dotace pro strážníky, poskytnutá Ministerstvem vnitra, vyjádřená jako hrubý příjem strážníka (jde o součin pevně stanovené dotace Ministerstva vnitra ve výši 5000 Kč hrubého/strážník a počtu strážníků, kteří dotaci obdrželi).

„Celková výše mimořádných odměn strážníků poskytnutá z rozpočtu obce za stanovených podmínek“ – zde se vyplní pouze celková výše mimořádných odměn pro strážníky, poskytnutá z rozpočtu obce a vyjádřená opět jako hrubý příjem (jde o součin mimořádné odměny obce v minimální výši 5000 Kč hrubého/strážník a počtu strážníků, kteří tuto odměnu obdrželi).

„Celkové náklady na realizaci dotačního programu“ – půjde o součet částek – hrubých příjmů - uvedený v předchozích dvou kolonkách.

 

Příklad:

Celková výše dotace poskytnutá Ministerstvem vnitra

50 000 Kč (pevně stanovená částka dotace 5000 Kč hrubého/strážník od Ministerstva vnitra x počet strážníků, kteří dotaci obdrželi ve stanoveném termínu)

Celkový počet strážníků, kteří obdrželi dotaci poskytnutou Ministerstvem vnitra a odměnu z rozpočtu obce

10

Celková výše mimořádných odměn strážníků poskytnutá z rozpočtu obce za stanovených podmínek

50 000 a více Kč (minimálně půjde o částku 5000 Kč hrubého/strážník x počet strážníků, kteří mimořádnou odměnu z rozpočtu obce obdrželi ve stanoveném termínu)

Celkové náklady na realizaci dotačního programu

100 000 a více Kč (50 000 + 50 000 a více Kč – jedná se o součet hrubých příjmů všech strážníků, tedy dotací a mimořádných odměn, které obdrželi ve stanoveném termínu)  

Závěrečná zpráva musí být označena slovy „Neotvírat – pro OBP – Vyhodnocení dotace pro strážníky 2021“.

Organizačně technické pokyny:

  1. Veškeré podklady obcí, krajů a hlavního města Prahy budou odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra zasílány v elektronické podobě do datové schránky Ministerstva vnitra, jejíž ID je 6bnaawp.
  2. Dokumenty obcí a hlavního města Prahy musí být označeny názvem obcečíslem jednacím odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, pod kterým byla žádost obce/hlavního města Prahy o dotaci vyřízena (číslo jednací Rozhodnutí). Navíc, v případě Závěrečné zprávy musí být dokument označen tak, jak je uvedeno v bodu 6 této informace.
  3. Dokumenty od krajů musí být označeny názvem kraje a slovy „Dotace pro strážníky 2021“.
  4. Zároveň je třeba výše uvedené dokumenty zaslat i na e-mailovou adresu

    straznik@mvcr.cz

rovněž s uvedením názvu obce, hlavního města Prahy, kraje a slovy „Dotace pro strážníky 2021“. V případě obcí a hlavního města Prahy je třeba rovněž uvést číslo jednací odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, pod kterým byla žádost obce nebo hlavního města Prahy o poskytnutí dotace vyřízena (bylo vydáno Rozhodnutí).

vytisknout  e-mailem