Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k problematice kvalifikovaných elektronických pečetí

Ministerstvo vnitra níže zveřejňuje aktuální informace týkající se problematiky kvalifikovaných elektronických pečetí. 

Požadavky zákona č. 297/2016 Sb.

Zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o službách vytvářejících důvěru), upravuje v České republice pravidla používání elektronických podpisů, elektronických pečetí a elektronických časových razítek. Stanovená pravidla je nutno chápat jako obecnou úpravu. Svou povahou zvláštní právní předpisy mohou obsahovat speciální úpravu, která obecná pravidla "zmírňuje", např. povolením použití i nižší úrovně elektronického podpisu nebo naopak tím, že obecná pravidla zpřísňují.

Součástí pravidel dle zákona o službách vytvářejících důvěru je také povinnost veřejnoprávního podepisujícího (stát, územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená zákonem nebo právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem) a jiné osoby, jednající při výkonu své působnosti, používat ve stanovených případech kvalifikované elektronické podpisy nebo kvalifikované elektronické pečeti a kvalifikovaná elektronická časová razítka. Konkrétně se jedná o § 5, § 8 a § 11:

§ 5 - PODEPISOVÁNÍ DOKUMENTU

K podepisování elektronickým podpisem lze použít pouze kvalifikovaný elektronický podpis, podepisuje-li elektronický dokument, kterým právně jedná,

a) stát, územní samosprávný celek, právnická osoba zřízená zákonem nebo právnická osoba zřízená nebo založená státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem (dále jen „veřejnoprávní podepisující“, nebo

b) osoba neuvedená v písmenu a) při výkonu své působnosti.
 

§ 8 - PEČETĚNÍ DOKUMENTU

Nestanoví-li jiný právní předpis jako náležitost právního jednání obsaženého v dokumentu podpis nebo tato náležitost nevyplývá z povahy právního jednání, veřejnoprávní podepisující a jiná právnická osoba, jedná-li při výkonu své působnosti, zapečetí dokument v elektronické podobě kvalifikovanou elektronickou pečetí.
 

§ 11 - POUŽITÍ KVALFIKOVANÉHO ELEKTRONICKÉHO ČASOVÉHO RAZÍTKA

(1) Veřejnoprávní podepisující, který podepsal elektronický dokument, kterým právně jedná, způsobem podle § 5, a osoba, která podepsala elektronický dokument, kterým právně jedná při výkonu své působnosti, způsobem podle § 5, opatří podepsaný elektronický dokument kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

(2) Veřejnoprávní podepisující, který zapečetil elektronický dokument, kterým právně jedná, způsobem podle § 8, a osoba, která zapečetila elektronický dokument, kterým právně jedná při výkonu své působnosti, způsobem podle § 8, opatří zapečetěný elektronický dokument kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

  

Zároveň zákon o službách vytvářejících důvěru stanovil dvouleté přechodné období (§ 19 citovaného zákona), v rámci kterého je umožněno použít místo kvalifikovaných elektronických podpisů zaručené elektronické podpisy založené na kvalifikovaných certifikátech pro elektronický podpis. Namísto kvalifikovaných elektronických pečetí je možno v tomto přechodném období použít elektronické značky podle zákona č. 227/2000 Sb. založených na systémových certifikátech vydaných osobou, která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a která je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo zaručené elektronické pečeti založené na certifikátech pro elektronickou pečeť vydaných kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru nebo zaručené elektronické pečeti založené na kvalifikovaných certifikátech pro elektronickou pečeť. Konečně namísto kvalifikovaných elektronických časových razítek lze použít po přechodnou dobu elektronická časová razítka vydaná kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.

Výše uvedená přechodná ustanovení lze aplikovat pouze do 19. září 2018 (včetně), kdy končí jejich použitelnost (2 roky ode dne nabytí účinnosti zákona o službách vytvářejících důvěru).

Na základě povinnosti stanovené v § 8 zákona o službách vytvářejících důvěru, má veřejnoprávní podepisující a jiná právnická osoba, jedná-li při výkonu své působnosti, povinnost používat kvalifikované elektronické pečeti pro elektronické dokumenty obsahující právní jednání, pro něž nestanovuje jiný právní předpis podpis nebo tato náležitost nevyplývá z povahy tohoto právního jednání.

  


Odbor eGovernmentu, 14. dubna 2020

vytisknout  e-mailem