Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k pořizování kopií osobních dokladů při vydávání kvalifikovaných certifikátů kvalifikovanými poskytovateli certifikačních služeb

Dne 17. června 2011 vydalo Ministerstvo vnitra stanovisko k pořizování kopií osobních dokladů při vydávání kvalifikovaných certifikátů kvalifikovanými poskytovateli certifikačních služeb. Stanovisko je zveřejňováno z důvodu, že v některých případech žadatelé o vydání kvalifikovaného certifikátu mají námitky proti pořizování kopií osobních dokladů, na základě kterých má být certifikát vydán, a požadují, aby byl pořízen pouze výpis údajů z těchto dokladů. 

Kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb má povinnost před vydáním kvalifikovaného certifikátu bezpečně ověřit odpovídajícími prostředky identitu podepisující nebo označující osoby, případně i její zvláštní znaky, vyžaduje-li to účel takového certifikátu [§ 6a odst. 1 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb.]. Odpovídajícím prostředkem k bezpečnému ověření identity je právě osobní doklad (a to zejména občanský průkaz nebo cestovní doklad), přičemž je nutno jej nejen předložit, ale i pořídit jeho kopii. Pořízení výpisu z osobního dokladu nepostačuje a nelze jej považovat za alternativu pořízení kopie osobního dokladu. Kopie osobního dokladu poskytuje důkaz o tom, že skutečně byla bezpečně ověřena identita osoby odpovídajícím prostředkem. Bez pořízení kopie osobního dokladu nelze osobě, která žádá o vydání certifikátu, certifikát vydat.
 
Obecně platí zákaz pořizování kopie těchto dokladů bez souhlasu občana – držitele dokladu. Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, tak i zákon o cestovních dokladech (zákon č. 329/1999 Sb.) shodně uvádějí, že pořizování kopie (občanského průkazu a cestovního dokladu) je zakázáno. Umožňují však dvě výjimky, a to pokud občan – držitel osobního dokladu, vyjádří souhlas s pořízením kopie, nebo pokud je pořizování kopií stanoveno zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána. V daném případě je tímto zvláštním právním předpisem zákon č. 227/2000 Sb.
 
V souvislosti s výše uvedenými informacemi dodáváme, že zákon č. 227/2000 Sb. upravuje otázku mlčenlivosti zaměstnanců kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb a jiných fyzických osob, které přicházejí do styku s osobními údaji. Tyto osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, která trvá i po skončení pracovního nebo jiného obdobného poměru nebo po provedení příslušných prací.
 
Plné znění  stanoviska je dostupné v níže uvedených souvisejících dokumentech.


Odbor Hlavního architekta eGovernment, 1. 8. 2012

vytisknout  e-mailem