Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k novele zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy - zákon č. 81/2006 Sb.

Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (zákon č. 81/2006 Sb.), vychází ze zkušeností s aplikací zákona v jeho podobě před novelizací, reaguje na rozvoj informačních a komunikačních technologií a dává základ pro další postupné zavádění služeb eGovernmentu. 

  1. Popis zásadních změn
  2. Podrobněji k zásadním změnám
  3. Přechodná ustanovení

Podrobněji k zásadním změnám

Zákon nově upravuje služby a úkoly portálu veřejné správy (dále jen „portál“). Portál je přístupovým místem, přes které je možné komunikovat s veřejnou správou. Novela umožňuje, aby datová zpráva podepsaná zaručeným elektronickým podpisem, odeslaná prostřednictvím portálu, mohla být považována za doručenou úřadu, kterému byla adresována. Tato změna v zákoně je prostředkem k dalšímu rozvoji rychlé a pro občany, firmy i úřady méně nákladné komunikace se státem.

Zákon zavádí instituty vydávání výpisů a ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy. Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla převodem výpisu z ISVS z elektronické do listinné podoby. Ověřené výstupy mohou být vydávány z veřejně přístupných ISVS (elektronicky vedené evidence, rejstříky nebo seznamy – dnes např. katastr nemovitostí, obchodní rejstřík nebo živnostenský rejstřík). Pokud ověřený výstup vydá notář nebo obecní úřad, je tento výpis veřejnou listinou. Také ověřené výstupy, které vydal držitel poštovní licence nebo Hospodářská komora ČR, potvrzují, není-li prokázán opak, pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno.

Novela stanoví, že ověřené výstupy z ISVS budou vydávat obecní úřady obcí s rozšířenou působností (od 15. 3. 2006) a další obecní úřady a úřady městských částí nebo městských obvodů statutárních měst a hl. m. Prahy; seznam těchto úřadů (mimo obcí s rozšířenou působností, neboť se povinnost týká všech) stanoví Ministerstvo vnitra k 1. lednu 2007 vyhláškou. Od stejného data, tj. od 1. ledna 2007, budou moci ověřené výstupy vydávat také Hospodářská komora ČR a držitel poštovní licence (v současné době Česká pošta, s.p.). Notáři budou ověřené výstupy vydávat poté, kdy bude stanovena cena za jejich vydávání v příslušném právním předpisu.

Novela zákona dává správcům ISVS pravomoc a povinnost vydávat výpisy z jimi spravovaných nebo provozovaných ISVS. Pokud správce nebo provozovatel vydá výpis v listinné podobě, je tento výpis veřejnou listinou. To se týká veřejně přístupných ISVS. Pokud je ISVS neveřejnou evidencí, musí možnost vydávat výpisy stanovit zvláštní zákon, který musí zároveň stanovit, komu je možné výpis vydat (kromě osoby, které se zápis přímo týká a které je toto právo dáno již tímto zákonem) a v jakém rozsahu.

Ověřený výstup bude možné získat dvěma způsoby:

  • Občan získá u správce nebo provozovatele ISVS výpis z ISVS v elektronické podobě (musí být správcem nebo provozovatelem elektronicky podepsaný nebo označený elektronickou značkou) a následně jej nechá ověřit u některého subjektu, který může ověřené výstupy vydávat (obecní úřad, notář atd.).
  • Občan požádá o vydání ověřeného výstupu přímo subjekt, který tyto výstupy může vydávat a který má zajištěn přístup k danému ISVS, resp. k údajům z tohoto ISVS (tj. rejstříku, evidenci, seznamu).

V obou výše uvedených případech platí, že občan si domů odnáší listinu s ověřovací doložkou, která mimo jiné obsahuje otisk úředního razítka a podpis ověřujícího; v případě Hospodářské komory nebo držitele poštovní licence se jedná o speciální ověřovací razítko, jehož náležitosti upraví MV vyhláškou.

Vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy bude podstatným posunem směrem ke zpřístupnění informací z veřejné správy širokému okruhu osob jednoduchým a co nejméně byrokratickým způsobem.

Pravidla řízení informačních systémů veřejné správy, která byla dosud pokryta standardy, jsou novelou zabezpečena prostřednictvím prováděcích právních předpisů, tj. vyhlášek. Ve zkratce – standardy jsou nahrazeny vyhláškami, a to v rozsahu, ve kterém novela MV k vydání vyhlášek zmocňuje. Metodické pokyny budou i nadále vydávány jako doporučení MV k výkonu odborných činností spojených s vytvářením, rozvojem a využíváním informačních systémů veřejné správy podle tohoto zákona.

Uplatnění dlouhodobého řízení informačních systémů se stane nástrojem pro efektivní řízení ISVS u jednotlivých orgánů veřejné správy. Důraz je kladen na to, aby orgány stanovily své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti pro všechny ISVS, které spravují, a aby vymezily obecné principy pořizování, vytváření a provozování těchto systémů. Tyto cíle, principy a zásady orgány uvedou ve své informační koncepci. K jednotlivým ISVS správci zpracovávají provozní dokumentaci. Požadavky na zpracování a rozsah informační koncepce a provozní dokumentace budou odstupňované podle řady charakteristik informačních systémů.

Novela nově řeší problematiku bezpečnosti informačních systémů. Řízení bezpečnosti informačních systémů je úzce svázáno s dalšími řídícími procesy v orgánu veřejné správy. Procesy hodnocení rizik a uplatnění bezpečnostních opatření mají proto vazbu na dlouhodobé řízení informačních systémů a musí být tedy integrovány do informační koncepce. Hlavní důraz je kladen na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v ISVS.

Zákon nově zavádí povinnost přizpůsobit od 1. ledna 2008 webové stránky institucí státní správy a samosprávy tak, aby byly přístupné i pro osoby zdravotně postižené. V prostředí veřejné správy je nezbytné, aby nebyly skupiny hendikepovaných uživatelů při poskytování informací prostřednictvím webových stránek jakkoliv diskriminovány.

Internetové stránky by tedy měly být přístupné všem uživatelům, například i těm, kteří nevidí nebo nemohou používat horní končetiny. Tito uživatelé totiž mají k dispozici různé pomocné technologie, jako např. hlasové výstupy, braillské řádky, které jim informace z webových stránek zprostředkují. Pro fungování těchto pomůcek je však třeba, aby byly webové stránky vytvořeny podle pravidel a zásad přístupného webu. Přitom správně přístupné webové stránky navíc slouží nejen zdravotně postiženým. Vedle osob hendikepovaných mohou takto uzpůsobený web bez obtíží používat také uživatelé s méně obvyklými zobrazovacími zařízeními, operačními systémy, softwarovým vybavením apod. nebo i běžní uživatelé.

V oblasti datových prvků se zavádí institut jejich vyhlašování MV, tj. MV se stává arbitrem při sjednávání obsahu jednotlivých datových prvků. MV se stává správcem veřejného informačního sytému o datových prvcích.

MV se dále stává správcem veřejného informačního systému, který bude obsahovat základní informace o dostupnosti a obsahu informačních systémů veřejné správy.

Orgánům veřejné správy se ukládá povinnost předávat do obou výše uvedených veřejných informačních systémů údaje o jimi provozovaných ISVS a jím poskytovaných službách a o používaných datových prvcích.

Novela zavádí nový postup při akreditaci atestačních středisek. Akreditace bude zaručovat vysokou kvalifikaci a garantovanou způsobilost atestačních středisek pro výkon atestací. Akreditace bude možné navázat na mezinárodní systém hodnocení a certifikace podle mezinárodních technických norem, neboť akreditující osobou bude moci být pouze organizace splňující pravidla mezinárodních organizací zabývajících se akreditací. Akreditující osobou může být podle požadavků zákona například Český institut pro akreditaci (ČIA).

Novela vytváří akreditační schéma, které je nezávislé na schématu upraveném v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, s cílem využít maximálně mezinárodních norem řízení informačních systémů pro účely veřejné správy.

V důsledku zavedení nového postupu při akreditaci budou potenciální atestační střediska procházet dvoustupňovým systémem posuzování, který spočívá v tom, že MV uděluje pověření k provádění atestací pouze za předpokladu, že žadatel (budoucí atestační středisko) obdržel od akreditující osoby osvědčení o akreditaci. Kontrolu, resp. dozor nad dodržováním zákona a atestačních podmínek atestačními středisky, bude vykonávat jak MV, tak akreditující osoba.

Předmětem atestace napříště bude pouze:

  • dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy, tj. informační koncepce a provozní dokumentace – souhrnně atestace dlouhodobého řízení,
  • způsobilost k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní.

Povinnost atestace dlouhodobého řízení se nevztahuje na obce, které vykonávají přenesenou působnost pouze v základním rozsahu podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. To však neznamená, že se na ně nevztahuje povinnost informační koncepci a provozní dokumentaci zpracovat, byť v redukovaném rozsahu, který bude vymezen připravovanou vyhlášky.

Atestační střediska jsou oprávněna podle novely zákona č. 365/2000 Sb. provádět pouze výše uvedené dva typy atestací. Tím není bráněno atestačním střediskům v tom, aby vykonávala činnosti podle jiných zákonů, například aby působila jako certifikační orgány podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nebo aby poskytovala poradenské a konzultační služby.

Součástí novely jsou dále změny sankčních ustanovení, jež jsou v souladu s koncepcí správního trestání schválenou usnesením vlády č. 162 ze dne 20. 2. 2002.

vytisknout  e-mailem