Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k novele zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy - zákon č. 81/2006 Sb.

Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (zákon č. 81/2006 Sb.), vychází ze zkušeností s aplikací zákona v jeho podobě před novelizací, reaguje na rozvoj informačních a komunikačních technologií a dává základ pro další postupné zavádění služeb eGovernmentu. 

Popis zásadních změn

Cílem novelizované právní úpravy je dosáhnout vyšší efektivity při pořizování a obnově informačních systémů veřejné správy, nastavit průhledné a standardizované procesy při zavádění a správě informačních systémů veřejné správy a v neposlední řadě připravit vhodné prostředí pro rozšiřování a zvyšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou občanům a podnikatelům.

Následující text popisuje některé zásadní změny, které novela přináší. Ta ustanovení zákona, která nebyla zásadním způsobem změněna, komentována nejsou. Úplné znění zákona, tj. s promítnutím všech změn, je zveřejněno v části eGovernment/ISVS/Legislativa.

Novela zpřesňuje povinnosti ministerstev, jiných správních úřadů a územních samosprávných celků (dále jen „orgány veřejné správy“) v souvislosti se správou a provozem informačních systémů veřejné správy (dále též „ISVS“) a zpřesňuje působnost Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) jako ústředního správního úřadu pro tvorbu a rozvoj informačních systémů veřejné správy.

Za klíčové oblasti nové právní úpravy je možné označit

z hlediska občana:

 • rozvoj služeb portálu veřejné správy – portál jako přístupový bod pro elektronickou komunikaci s veřejnou správou,
 • vydávání ověřených výstupů z ISVS širším okruhem subjektů (některé obce, notáři, Hospodářská komora, držitel poštovní licence),
 • dostupnost informací na webových stránkách jednotlivých orgánů formou přístupnou osobám se zdravotním postižením (od 1. ledna 2008),

z hlediska správců ISVS:

 • povinnost v rámci dlouhodobého řízení zpracovávat informační koncepci a provozní dokumentaci a uplatňovat je v praxi; informační koncepce a provozní dokumentace musí být atestovaná atestačním střediskem,
 • povinnost dodržovat pravidla stanovená pro vazby na ostatní ISVS realizované prostřednictvím referenčního rozhraní a povinnost prokázat atestem způsobilost jednotlivých ISVS k realizaci těchto vazeb (jedná se o ISVS, které mají vazby na informační systémy jiných provozovatelů),
 • zrušení standardů ISVS, při atestacích se nebude posuzovat shoda se standardy, ale shoda s požadavky stanovenými ve vyhláškách,
 • povinnost předávat údaje do dvou veřejných informačních systémů provozovaných MV – do IS o datových prvcích a do IS o ISVS (IS, který bude obsahovat základní informace o dostupnosti a obsahu jednotlivých ISVS); povinnost zveřejňovat číselníky datových prvků zůstává zachována,
 • povinnost zajistit dostupnost informací na webových stránkách jednotlivých orgánů ve formě umožňující přístup osobám se zdravotním postižením (od 1. ledna 2008),
 • povinnost předkládat MV k vyjádření návrhy dokumentací programů pořízení, obnovy a provozování ICT a investiční záměry akcí pořízení, obnovy a provozování ICT (programy a akce registrované v ISPROFIN),

z hlediska atestačních středisek:

 • nový postup při akreditaci atestačních středisek – zavedení dvoustupňového systému posuzování při udělování pověření k provádění atestací,
 • přesné vymezení předmětu atestace – atestace dlouhodobého řízení a atestace způsobilosti jednotlivých ISVS k realizaci vazeb s jinými IS prostřednictvím referenčního rozhraní,

z hlediska MV:

 • vybudování a provozování veřejných informačních systémů
  • o datových prvcích
  • o ISVS,
 • pověření akreditující osoby k provádění akreditací atestačních středisek,
 • kontrola dodržování povinností stanovených tímto zákonem – u orgánů veřejné správy, u atestačních středisek, u akreditující osoby,
 • vydání vyhlášek k novele zákona.

vytisknout  e-mailem