Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Implementace systému řízení kvality projektového řízení v PK a na MV ČR

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE BYLO ZRUŠENO - viz příloha PDF
 
Zjednodušené podlimitní řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a podle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3
 
Název programu:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
 
Název projektu:
Koordinace a zavádění Smart Administration ve veřejném sektoru
 
Registrační číslo projektu
CZ.1.04/ 4.1.00/27.00001
 
Zadavatel veřejné zakázky:
Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
 
Druh veřejné zakázky:
podlimitní veřejná zakázka na služby

Zadavatel

Název zadavatele: Česká republika – Ministerstvo vnitra
Sídlo zadavatele: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupený: Ing. Martinem Páralem, ředitelem Odboru programového řízení
Kontaktní adresa zadavatele: MV, odbor právní, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
 

Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Základním účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy na implementaci systému řízení kvality projektového řízení v Projektové kanceláři (dále jen PK) a na MVČR (PK MVČR). Tato služba bude poskytována v rámci aktivit projektu „Koordinace a zavedení Smart Administration ve veřejném sektoru“ (dále jen KOZA SA VS) podpořeného v rámci oblasti podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
 
Předmět veřejné zakázky
Předmětem zakázky je poskytování konzultačních služeb v oblasti implementace systému řízení kvality projektového řízení pro PK MVČR. Specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 – Zadávací dokumentace, v bodě 2 – Specifikace předmětu zakázky – technické podmínky.
 

Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. března 2011.
Všechny nabídky musí být doručeny do konce lhůty pro podání nabídek.
Nabídky je možno zasílat doporučenou poštou na kontaktní adresu zadavatele nebo podat na podatelnu na konkrétní adrese osobně a se stejným označením adresáta.
 
Úřední hodiny podatelny: (na kontaktní adrese zadavatele)
  • Po, St - od 8:00 do16:45 hodin
  • Út, Čt - od 8:00 do 16:00 hodin
  • Pá - od 8:00 do 14:45 hodin
V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadava
 

Termín a místo otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 31. března 2011 v 9:00 hod. na kontaktní adrese zadavatele: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, v zasedací místnosti v 5. patře. Otevírání obálek s nabídkami mohou být přítomni zájemci, kteří podali nabídku.
 

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace dle § 62 ZVZ – kvalifikační předpoklady – viz přiložené soubory

Lhůta a místo dodání plnění, časový harmonogram plnění veřejné zakázky:

Předpokládaná doba zahájení plnění: den následující po uzavření smlouvy.
Doba ukončení plnění je do 31. srpna 2011.
Předpokládaný rozsah služeb činí 1800 hodin.
Místem plnění zakázky je kontaktní adresa zadavatele a sídlo.
 

Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky činí 3.200.000,- Kč bez DPH.
 

Další povinnosti dodavatele

Dodavatel bude v rámci plnění veřejné zakázky povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o DPH).
 
V Praze dne 10. března 2011
Ing. Martin Páral v.r.
ředitel Odboru programového řízení


Odbor programového řízení, 10.3.2011

vytisknout  e-mailem