Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

II. etapa projektu DMVS (financování z OP PIK a IROP)

 1. Základní informace k II. etapě projektu DMVS
 2. Akce a prezentace s tematikou DMVS a DTM
 3. Často kladené otázky
 4. Aktuality

Základní informace k II. etapě projektu DMVS

Úvod

Myšlenka Digitální technické mapy České republiky (DTM ČR) postupně vznikala na podnět krajů již koncem roku 2017. Snahou krajů bylo v první řadě posunout již realizované krajské projekty dál a zajistit jim i do budoucna životaschopnost, a to zejména na poli legislativním a finančním. Současné krajské, ale i městské projekty DTM narážejí zejména na skutečnost, že se jedná o projekty realizované na bázi dobrovolnosti, řady smluvních vztahů a nadšení konkrétních lidí a organizací v daném regionu. Tehdejší legislativa příliš neumožňovala efektivní a systematickou správu tak rozsáhlého informačního systému a projektu s potencionálem na zajišťování podpory pro celou řadu agend od stavebního řízení, přes správu majetku až po krizové řízení. Asociace krajů svým usnesením číslo 84 ze dne 25. listopadu 2017 vyzvala Ministerstvo vnitra a Ministerstvo pro místní rozvoj k přípravě a realizaci DTM na celém území České republiky.

Tento impuls vyústit mimo jiné k podpisu Memoranda o spolupráci při zajištění podpory vzniku DTM ČR. Signatářem memoranda je celá řada státních institucí, organizací, svazů a oborových sdružení. Více informací o memorandu je k dispozici např. zde. Na základě tohoto memoranda došlo pod Radou vlády pro informační společnost ke zřízení třech pracovních skupin, jejichž hlavním úkolem bylo připravit podmínky pro vznik DTM ČR. Jednalo se o Pracovní skupinu pro architekturu, Pracovní skupinu pro financování a Pracovní skupina pro legislativu.

V průběhu prací pracovních skupin, zejména při přípravě potřebné legislativy, byl znovu ukotven a obsahově aktualizován pojem Digitální mapa veřejné správy jejíž součástí jsou Digitální technické mapy krajů. DTM ČR tak bude složena z centrální komponenty Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude provozovat Český úřad zeměměřický a katastrální a ze 14 Informačních systémů Digitálních technických map krajů, které budou provozovat kraje v přenesené působnosti.

Legislativní část

Výsledkem Pracovní skupiny pro legislativu a Pracovní skupiny pro architekturu byl návrh legislativní úpravy, který byl předložen jako poslanecký návrh, Vláda České republiky k němu vydala souhlasné stanovisko a v současné době (květen 2020) je vydán nový Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Digitální technická mapa je definována jako databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav. Je vedena pro území kraje. Správcem digitální technické mapy kraje je krajský úřad v přenesené působnosti.

Digitální technická mapa kraje je zdrojem informací, které slouží zejména pro účely územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním prostředí podle zákona o právu na informace o životním prostředí a poskytování údajů o fyzické infrastruktuře podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Obsahuje veškerou nadzemní i podzemní technickou a dopravní infrastrukturu. Pokrytí území ČR digitálními technickými mapami je důležitým předpokladem pro zrychlení přípravy staveb a součástí řešení pro zrychlení stavebních řízení. Pro účely vysokorychlostního internetu jde o to usnadnit a podpořit zavádění vysokorychlostních sítí podporou společného využívání existující infrastruktury a zefektivnit budování tzv. sítí nové generace – NGA infrastruktury, aby bylo možné tyto sítě zavádět s nižšími náklady.

Příprava a realizace projektu DMVS

Dle schválené legislativní úpravy bude provozovatelem Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).

IS DMVS bude zejména zajišťovat:

 • jednotné rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických map krajů; krajské úřady poskytují k tomu nezbytnou součinnost
 • jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map krajů a pro zápis do digitálních technických map krajů
 • vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců technické infrastruktury, včetně údajů o tom, v jakém území plní povinnost stavebního zákona, a vlastníků, provozovatelů a správců dopravní infrastruktury včetně údajů o tom, v jakém území působí
 • vedení seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost, včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci

ČÚZK v současné době (leden 2022) realizuje projekt IS DMVS a další navazující nezbytné činnosti pro úspěšnou realizaci DMVS. Dalším zásadním legislativním materiálem je Vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické a mapě kraje, která po obsahové stránce vychází z výsledků projektu Ministerstva vnitra – TITSMV705 Jednotný výměnný formát DTM. Vyhláška mimo jiné definuje obsah DTM, výměnný formát a potřebné služby a procesy pro tvorbu a správu DTM.

Příprava a realizace projektů DTM krajů

Dle platné legislativy budou provozovateli Digitálních technických map krajů kraje v přenesení působnosti.

IS DTM krajů budou zejména zajišťovat:

 • vytvoření datového skladu DTM
 • správu dat základní povrchové situace
 • podporu při správě dat technické a dopravní infrastruktury
 • podporu při správě vlastní technické a dopravní infrastruktury kraje či obce
 • zpřístupnění dat a služeb včetně opendat

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 16. dubna 2020 vyhlásilo III. Výzvu z programu Vysokorychlostní internet v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (dále jen „Výzva“). Výzva je zaměřena na vznik a rozvoj digitální technické mapy krajů (DTM) a je dostupná zde.

Součástí Výzvy je i příloha č. 7 „Specifikace technického standardu IS DTM, který bude sloužit pro přípravu projektů a technických specifikací IS DTM krajů. Na tento materiál úzce navazují další metodické materiály Ministerstva vnitra, které jsou krajům k dispozici.

Financování

Realizační fáze

Centrální komponenta (Informační systém Digitální mapy veřejné správy), kterou bude zajišťovat Český úřad zeměměřický a katastrální je financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Žadatelem/příjemcem bude Český úřad zeměměřický a katastrální.

Jednotlivé informační systémy digitálních technických map krajů jsou financovány z OP PIK – Operační program Podnikání a inovace 2014-2020, který administruje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). K přípravě výzvy ustanovilo MPO pracovní skupinu složenou zejména ze zástupců krajů. Předpokládaná alokace výzvy pro kraje je 2 mld Kč. Míra spolufinancování z fondů EU je pak 85 %. Žadatelem/příjemcem mohou být všechny kraje s výjimkou Hl. města Prahy. Výzva byla již vyhlášena – více zde. Pro veřejnoprávní subjekty (např. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, ČEPS a.s.) je pak předpokládána alokace 500 mil Kč.

Provozní fáze

Provoz centrální komponenty DMVS bude zajištěn z rozpočtu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Provoz krajských DTM bude hrazen z příspěvku na přenesený výkon státní správy a rozpočtů krajů. Ve spolupráci Ministerstva vnitra, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj a kraji probíhají jednání o stanovení výše tohoto příspěvku a případného nového modelu financování těchto digitalizovaných agend, které samosprávy vykonávají.

Harmonogram

 • přijetí potřebné legislativy – předpokládaný termín listopad 2019 až únor 2020 (hotovo)
 • vyhlášení výzvy pro kraje – předpokládaný termín duben 2020 (hotovo)
 • příjem žádostí krajů do výzvy OP PIK – květen 2020 až duben 2021 (hotovo)
 • vyhlášení výzvy pro ČÚZK – předpokládaný termín červen 2020 (hotovo)
 • zprovoznění IS DMVS části „seznam vlastníků, správců DI/TI“ – do 31. 12. 2022 (termín dle legislativy)
 • zprovoznění IS DMVS části „seznam editorů“ – do 30. 6. 2023 (termín dle legislativy)
 • zahájení testovacího provozu DTM krajů – do 1. 7. 2022 (předpokládaný termín)
 • zprovoznění DTM krajů – do 30. 6. 2023 (termín dle legislativy)
 • zprovoznění IS DMVS – do 30. 6. 2024 (termín dle legislativy)

Pro zajištění úspěšné realizace projektů DMVS a DTM krajů byla zřízena Pracovní skupina s názvem Koordinační rada správců digitální mapy veřejné správy a digitální technické mapy, která je pracovní skupinou Pracovního výboru pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánování, který byl zřízen za účelem koordinace přípravy a realizace digitalizace stavebního řízení. Pracovní výbor pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánování je pak pracovním výborem Rady vlády pro informační společnost.

Další informace a příslušné dokumenty jsou k dispozici na https://www.cuzk.cz/DMVS/O-IS-DMVS.aspx, kde jsou publikovány všechny aktuální a relevantní dokumenty k projektům DMVS a DTM.

vytisknout  e-mailem