Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

II. etapa projektu DMVS (financování z OP PIK a IROP)

 1. Základní informace k II. etapě projektu DMVS
 2. Akce a prezentace s tematikou DMVS a DTM
 3. Často kladené otázky
 4. Aktuality

Základní informace k II. etapě projektu DMVS

Úvod

Myšlenka Digitální technické mapy České republiky (DTM ČR) postupně vznikala na podnět krajů již koncem roku 2017. Snahou krajů bylo v první řadě posunout již realizované krajské projekty dál a zajistit jim i do budoucna životaschopnost, a to zejména na poli legislativním a finančním. Současné krajské, ale i městské projekty DTM narážejí zejména na skutečnost, že se jedná o projekty realizované na bázi dobrovolnosti, řady smluvních vztahů a nadšení konkrétních lidí a organizací v daném regionu. Současná legislativa příliš neumožňuje efektivní a systematickou správu tak rozsáhlého informačního systému a projektu s potencionálem na zajišťování podpory pro celou řadu agend od stavebního řízení, přes správu majetku až po krizové řízení. Asociace krajů svým usnesením číslo 84 ze dne 25. listopadu 2017 vyzvala Ministerstvo vnitra a Ministerstvo pro místní rozvoj k přípravě a realizaci DTM na celém území České republiky.

Tento impuls vyústit mimo jiné k podpisu Memoranda o spolupráci při zajištění podpory vzniku DTM ČR. Signatářem memoranda je celá řada státních institucí, organizací, svazů a oborových sdružení. Více informací o memorandu je k dispozici např. zde. Na základě tohoto memoranda došlo pod Radou vlády pro informační společnost ke zřízení třech pracovních skupin, jejichž hlavním úkolem bylo připravit podmínky pro vznik DTM ČR. Jednalo se o Pracovní skupinu pro architekturu, Pracovní skupinu pro financování a Pracovní skupina pro legislativu.

V průběhu prací pracovních skupin, zejména při přípravě potřebné legislativy, byl znovu ukotven a obsahově aktualizován pojem Digitální mapa veřejné správy jejíž součástí jsou Digitální technické mapy krajů. DTM ČR tak bude složena z centrální komponenty Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude provozovat Český úřad zeměměřický a katastrální a ze 14 Informačních systémů Digitálních technických map krajů, které budou provozovat kraje v přenesené působnosti.
 

Legislativní část

Výsledkem Pracovní skupiny pro legislativu a Pracovní skupiny pro architekturu je návrh legislativní úpravy, který byl předložen jako poslanecký návrh, Vláda České republiky k němu vydala souhlasné stanovisko a v současné době (listopad 2019) je projednáván na 34. schůzi Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky jako tisk 525 - více zde.

Jedná se o novelizaci zejména Zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (zákon o zeměměřictví), Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech.

Digitální technická mapa je definována jako databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav. Je vedena pro území kraje. Správcem digitální technické mapy kraje je krajský úřad v přenesené působnosti.

Digitální technická mapa kraje je zdrojem informací, které slouží zejména pro účely územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním prostředí podle zákona o právu na informace o životním prostředí a poskytování údajů o fyzické infrastruktuře podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Obsahuje veškerou nadzemní i podzemní technickou a dopravní infrastrukturu. Pokrytí území ČR digitálními technickými mapami je důležitým předpokladem pro zrychlení přípravy staveb a součástí řešení pro zrychlení stavebních řízení. Pro účely vysokorychlostního internetu jde o to usnadnit a podpořit zavádění vysokorychlostních sítí podporou společného využívání existující infrastruktury a zefektivnit budování tzv. sítí nové generace - NGA infrastruktury, aby bylo možné tyto sítě zavádět s nižšími náklady.
 

Příprava a realizace projektu DMVS

Dle předložené legislativní úpravy bude provozovatelem Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK).

IS DMVS bude zejména zajišťovat:

 • jednotné rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických map krajů; krajské úřady poskytují k tomu nezbytnou součinnost
 • jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map krajů a pro zápis do digitálních technických map krajů
 • vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců technické infrastruktury, včetně údajů o tom, v jakém území plní povinnost stavebního zákona, a vlastníků, provozovatelů a správců dopravní infrastruktury včetně údajů o tom, v jakém území působí
 • vedení seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost, včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci
   

ČÚZK v současné době (listopad 2019) zpracovává popis IS DMVS, zejména popis rozhraní pro komunikaci IS DMVS s IS DTM krajů. Tento popis bude vstupem do projektů DTM krajů. Dalším zásadním materiálem je návrh vyhlášky o obsahu DTM, který bude po obsahové stránce vycházet z výsledků projektu Ministerstva vnitra - TAČR TITSMV705 Jednotný výměnný formát DTM. Vyhláška bude mimo jiné definovat obsah DTM, výměnný formát a potřebné služby a procesy pro tvorbu a správu DTM.
 

Příprava a realizace projektů DTM krajů

Dle předložené legislativní úpravy budou provozovateli Digitálních technických map krajů kraje v přenesení působnosti.

IS DTM krajů budou zejména zajišťovat:

 • vytvoření datového skladu DTM
 • správu dat základní povrchové situace
 • podporu při správě dat technické a dopravní infrastruktury
 • podporu při správě vlastní technické a dopravní infrastruktury kraje či obce
 • zpřístupnění dat a služeb včetně opendat
   

Ministerstvo průmyslu a obchodu v současné době (listopad 2019) zadalo vypracování dokumentu Specifikace technického standardu IS DTM, který bude součástí výzvy pro kraje a bude jim sloužit pro přípravu projektů a technických specifikací IS DTM krajů. Na tento materiál budou úzce navazovat další materiály Ministerstva vnitra.
 

Financování

Realizační fáze

Centrální komponenta (Informační systém Digitální mapy veřejné správy), kterou bude zajišťovat Český úřad zeměměřický a katastrální bude financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předpokládaný termín vyhlášení výzvy IROP je červen 2020. Žadatelem/příjemcem bude Český úřad zeměměřický a katastrální. Předpokládaná alokace výzvy bude 230 mil Kč.

Jednotlivé informační systémy digitálních technických map krajů budou financovány z OP PIK – Operační program Podnikání a inovace 2014-2020, který administruje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). K přípravě výzvy ustanovilo MPO pracovní skupinu složenou zejména ze zástupců krajů. V rámci této pracovní skupiny jsou připravovány a konzultovány všechny potřebné dokumenty a aspekty výzvy. Předpokládaná alokace výzvy pro kraje je 2 mld Kč. Míra spolufinancování z fondů EU je pak 85 %. Žadatelem/příjemcem mohou být všechny kraje s výjimkou Hl. města Prahy. Pro veřejnoprávní subjekty (např. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, ČEPS a.s.) je pak předpokládána alokace 500 mil Kč.

Provozní fáze

Provoz centrální komponenty DMVS bude zajištěn z rozpočtu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Provoz krajských DTM bude hrazen z příspěvku na přenesený výkon státní správy a rozpočtů krajů. Ve spolupráci Ministerstva vnitra, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj a kraji probíhají jednání o stanovení výše tohoto příspěvku a případného nového modelu financování těchto digitalizovaných agend, které samosprávy vykonávají.
 

Harmonogram

 • přijetí potřebné legislativy - předpokládaný termín listopad 2019 až únor 2020
 • vyhlášení výzvy pro kraje - předpokládaný termín únor 2020
 • vyhlášení výzvy pro ČÚZK - předpokládaný termín červen 2020
 • zprovoznění IS DMVS části „seznam vlastníků, správců DI/TI“ - do 31. 12. 2022 (termín dle legislativního návrhu)
 • zprovoznění IS DMVS části „seznam editorů“ - do 30. 6. 2023 (termín dle legislativního návrhu)
 • zahájení testovacího provozu DTM krajů - do 1. 7. 2022 (předpokládaný termín)
 • zprovoznění DTM krajů - do 30. 6. 2023 (termín dle legislativního návrhu)
 • zprovoznění IS DMVS - do 30. 6. 2024 (termín dle legislativního návrhu)

  

vytisknout  e-mailem