Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Strategie 2020

Na Lisabonskou strategii i2010 „Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“ pro období 2005 – 2010 volně navázala nová evropská strategie „Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní, udržitelný a začleňující růst“ s cílem překonat krizi a připravit ekonomiku EU na úkoly příštího desetiletí. 

Strategie Evropa 2020 stanovuje vizi pro dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti, ekonomiky s nízkou produkcí uhlíku, produktivity a sociální soudržnosti. Má být prováděna prostřednictvím konkrétních opatření jednak na úrovni EU a jednak na úrovni vnitrostátní.
 
Digitální agenda pro Evropu (zveřejněna v květnu 2010) je jednou ze sedmi stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020, která byla vypracována s cílem definovat zásadní roli, kterou bude používání informačních a komunikačních technologií (dále ICT) muset hrát, pokud chce Evropa uspět ve svých ambicích stanovených na rok 2020. Obecným cílem Digitální agendy je zajistit udržitelný hospodářský a sociální přínos jednotného digitálního trhu, založeného na rychlém a superrychlém internetu a interoperabilních aplikacích.
 
Strategie se zaměřuje na sedm hlavních překážek, které brání plnému rozvoji informační společnosti či ohrožují plné využívání ICT v Evropě.
 
Mezi tyto překážky patří:
 
  • Roztříštěnost digitálních trhů  zásadní bude vyřešit problémy fragmentace licenčních systémů a autorských práv, odstranit překážky pro elektronické obchodování napříč členskými státy a to zejména v oblasti elektronických platebních systémů, spotřebitelských práv a ochrany dat.
  • Nedostatečná interoperabilita – strategie může být úspěšná pouze tehdy, pokud budou její různé části a aplikace interoperabilní a založené na normách a otevřených platformách.
  • Rostoucí kyberkriminalita a riziko nízké důvěry v sítě – nové formy trestné činnosti „kyberkriminality“ nutí vypracovat nové odpovídající mechanismy a řešit nové úkoly pro ochranu evropských základních práv v oblasti osobních údajů a soukromí.
  • Nedostatečné investice do sítí – zahrnuje nutnost vypracovat národní operační plány pro širokopásmové připojení pro všechny, usnadnit investice do nových velmi rychlých otevřených a konkurenceschopných internetových sítí a zavést opatření k usnadnění investic, včetně právních ustanovení.
  • Nedostatečný výzkum a inovace – je nutné zaměřit se na efektivnější využití znalostí výzkumných pracovníků a vytvořit inovační prostředí. Do roku 2020 by se měly zdvojnásobit celkové roční veřejné výdaje na výzkum a vývoj spojený s ICT z 5,5 mld. € na 11 mld. €, a to takovým způsobem, který vyvolá stejný nárůst soukromých výdajů z 35 mld. € na 70 mld. €.
  • Nedostatky v oblasti počítačové gramotnosti – snažit se zmírnit vyloučení z digitální společnosti a ekonomiky, posílit digitální gramotnost, dovednosti a začlenění. Jsou zapotřebí koordinované akce, které zajistí, že digitální obsah a digitální služby budou plně dostupné všem včetně osob s postižením.
  • Promarněné příležitosti při řešení společenských výzev – například řešení problémů spojených se změnou klimatu a dalšími tlaky na životní prostředí nebo řešení problematiky stárnoucího obyvatelstva a rostoucích zdravotních nákladů, vývoj účinnějších veřejných služeb a zapojení zdravotně postižených osob, digitalizace evropského kulturního dědictví a jeho zpřístupnění této i budoucím generacím.
 
Z hlediska implementace na národní úrovni plní roli gestora ke strategii Ministerstvo vnitra ČR (dále jen MV  s tím, že vlastní strategie je značně průřezová a dotýká se tak rovněž celé řady dalších spolugestorů (např. Ministerstvo průmyslu a obchodu v oblasti vysokorychlostního internetu, Ministerstvo kultury v oblasti autorských práv, Ministerstvo zdravotnictví v oblasti e-Health, Ministerstvo práce a sociálních věci v oblasti e-Skills apod.) a za MV ČR jdou pouze některé z hlavních opatření, týkající se zejm. služby eGovernmentu včetně podpory interoperability, boj s počítačovou kriminalitou a revize směrnice k elektronickému podpisu.
 

Digitální agenda pro Evropu (.doc, 1,1 MB)

 


Odbor Hlavního architekta eGovernment, 15.5.2012

vytisknout  e-mailem