Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Harmonizace předpisů týkajících se osvobození od spotřebních daní

Evropský soudní dvůr - Kazuistika (Amalia Valeško) 

Rakouská státní příslušnice Amalia Valeško se v červenci 2004 vracela ze Slovinska a při kontrole provedené na rakouském hraničním přechodu Grablach nahlásila, že přiváží 200 cigaret značky Davidoff Gold 200. Rakouský celní úřad jí vyměřil částku 16,80 eur jako daň z tabáku ze 175 dovezených cigaret. Paní Valeško namítala, že takováto aplikace rakouského zákona o daních z tabáku (Tabaksteuergesetz) je v rozporu s komunitárním právem. Podle rakouské úpravy je osvobození od spotřební daně pro tabákové výrobky dovážené v rámci cestovního ruchu omezeno na 200 cigaret. Odchylně však bylo osvobození od spotřební daně pro tabákové výrobky dovážené v osobních zavazadlech cestujících, kteří mají trvalé bydliště na daňovém území a kteří vstupují bezprostředně na toto území přes pozemní hranici nebo hranici ve vnitrozemních vodách, omezeno na 25 cigaret při vstupu ze Slovenské republiky, Republiky Slovinsko, Maďarské republiky a ze švýcarského svobodného celního pásma Samnauntal. Na předběžnou otázku položenou v souvislosti s tímto případem odpověděl Evropský soudní dvůr 5. 10. 2006. Podle soudu nelze popřít, že existuje určité napětí mezi možností snížit množství dovážených tabákových výrobků a obecným cílem směrnice 69/169, který spočívá v další liberalizaci režimu zdanění dovozů v cestovním ruchu za účelem jeho usnadnění. Proto mají členské státy povinnost v co největším možném rozsahu omezovat negativní účinky, které by jejich opatření mohla mít na uskutečňování obecného cíle směrnice 69/169, a dodržovat tak rozumnou rovnováhu mezi tímto cílem a zvláštním cílem uvedeným v čl. 5 odst. 8 této směrnice. Zvláštní cíl musí zohlednit specifickou povahu dotčených výrobků, zejména cigaret. Pokud jde o tento druh výrobků, právě daňová regulace je důležitým a účinným nástrojem boje proti nadměrné konzumaci cigaret, a tudíž pro ochranu veřejného zdraví. Daňové osvobození omezené na 25 cigaret bylo přijato s cílem zabránit tomu, aby se osoby s bydlištěm v Rakousku systematicky vyhýbaly spotřební dani z cigaret tím, že budou často během opakovaných cest kupovat cigarety ve třetích zemích, které mají úroveň zdanění, a tudíž i ceny mnohem nižší než ty, které platí v Rakousku. Rozsah působnosti předmětného opatření je specificky omezen na to, co je nezbytné pro boj s praktikami, u kterých se předpokládá, že představují - zejména s ohledem na jejich kumulativní účinky - značné riziko pro účinnost daňové politiky týkající se tabákových výrobků, a tudíž i pro požadavek ochrany veřejného zdraví. Napadené opatření se týká pouze osob, které mají trvalé bydliště v Rakousku a které přijíždějí ze sousedící třetí země, jež má nižší úroveň zdanění cigaret. To vysvětluje i důvody, proč se toto opatření neuplatní na dovozy ze třetích zemí sousedících s Rakouskou republikou, jako jsou Švýcarská konfederace a Lichtenštejnské knížectví, které nemají úroveň zdanění tabákových výrobků nižší, než je ta, kterou ukládá komunitární úprava, ale rovněž na dovozy ze švýcarského svobodného celního pásma Samnauntal, kde je úroveň zdanění nižší. Tato opatření se dále neuplatňuje při cestách, které nejsou rizikové pro účinnost daňové politiky, jako jsou cesty letadlem nebo cesty směřující do nesousedících třetích zemí. Lze proto konstatovat, že proporcionalita opatření znamená rozumnou rovnováhu mezi obecným cílem směrnice 69/169 a zvláštním cílem v čl. 5 odst. 8 této směrnice. Jelikož rakouská úprava byla odůvodněná s ohledem na jedno z opatření uvedených v článku 24 Aktu o přistoupení, není třeba zabývat se podrobně otázkou slučitelnosti této právní úpravy s ustanoveními článků 23, 25 a 26 SES. Tyto články musí být v této souvislosti vykládány tak, že nebrání napadené vnitrostátní právní úpravě, podle které je osvobození od spotřební daně pro cigarety dovážené v osobních zavazadlech cestujících omezeno na 25 kusů při vstupu na území Rakouské republiky z některých jiných členských států, a to bez ohledu na okolnost, že po posledním rozšíření Evropské unie se toto osvobození již neuplatňuje na žádnou třetí zemi, s jedinou výjimkou celního pásma Samnauntal, jelikož na dovozy cigaret ze třetích zemí se obecně vztahuje osvobození 200 kusů.

Prof. JUDr. Richard Pomahač, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

vytisknout  e-mailem