Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

GeoInfoStrategie

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (GeoInfoStrategie) 

 • GeoInfoStrategie
 • Implementace GeoInfoStrategie
 • Komunikace projektu
 • Pokyny pro sběr informací o stávajících a připravovaných projektech v oblasti prostorových informací

GeoInfoStrategie

GeoInfoStrategie

GeoInfoStrategie byla vypracována na základě usnesení vlády ČR ze dne 14. listopadu 2012 č. 837 (pdf, 25 kB) při respektování veškerých mezinárodních závazků, jimiž je ČR vázána v oblasti prostorových informací (EU, NATO), a v návaznosti na strategické dokumenty ČR s cílem vymezit strategický rozvojový rámec, nastavit jasná pravidla pro tvorbu, správu a využívání prostorových informací celou společností a vytvořit podmínky pro organické začlenění garantovaných prostorových informací do rozhodovacích procesů veřejné správy i do života celé společnosti.

GeoInfoStrategie (zip, 2 MB), která byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 8. října 2014 č. 815 (pdf, 58 kB), rozpracovává základní principy rozvoje veřejné správy a eGovernmentu v oblasti prostorových informací, zaměřuje se na řešení specifických problémů v dané oblasti v ČR a navrhuje zajištění kvalitních garantovaných prostorových informací a služeb nad prostorovými daty nejen pro efektivní výkon veřejné správy, ale i pro potřeby celé společnosti.

Kontaktní e-mail: geoinfostrategie@mvcr.cz

Implementace GeoInfoStrategie

Implementace GeoInfoStrategie

Úvodní fáze implementace GeoInfoStrategie probíhala na základě Akčního plánu GeoInfoStrategie (zip, 1,4 MB) pod koordinací Pracovní skupiny pro prostorové informace (dále jen "PSPI") (pdf, 183 kB), která byla ustavena v rámci Rady vlády pro informační společnost v září 2015. Na svém 8. jednání dne 13. září 2016 PSPI jednomyslně schválila, že výchozím terminologickým výkladovým slovníkem pro implementaci GeoInfoStrategie bude Terminologický výkladový slovník pro potřeby realizace Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (pdf, 378 kB).

Průběh prvního roku implementace GeoInfoStrategie je popsán v materiálu Zpráva o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020. Na základě této zprávy, která konstatuje, že v prvním monitorovacím období nedošlo k úspěšnému naplňování implementace GeoInfoStrategie v souladu s Akčním plánem, bylo usnesením Vlády České republiky ze dne 24. srpna 2016 č. 736 (pdf, 45 kB) uloženo ministru vnitra předložit vládě do 31. prosince 2016 návrh prioritizace a optimalizace opatření Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 včetně indikátorů a stanovení rizik a návrh nové řídicí struktury.

Akční plán GeoInfoStrategie byl aktualizován na základě bodu II/1a usnesení Vlády ČR ze dne 24. srpna 2016 č. 736, k Informaci o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020, v rámci činnosti Pracovní skupiny RVIS pro prostorové informace (PSPI). Byla provedena potřebná prioritizace opatření Akčního plánu dle stanoveného a PSPI schváleného klíče s tím, že tento údaj byl doplněn do strukturovaného popisu opatření. Obsah některých opatření byl implementován do popisu jiných opatření, což se projevilo snížením celkového počtu opatření aktualizovaného Akčního plánu. Zároveň je navržena i nová, jednodušší řídicí struktura pro realizaci aktualizovaného Akčního plánu. Obsahovým jádrem aktualizovaného Akčního plánu (pdf, 313 kB) je jeho Příloha (pdf, 791 kB), obsahující popis jednotlivých prioritizovaných a aktualizovaných opatření. První aktualizace Akčního plánu GeoInfoStrategie byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 9. ledna 2017 č. 12 (pdf, 136 kB).

Vzhledem ke skutečnosti, že rozsah i charakter činnosti Pracovní skupiny RVIS pro prostorové informace, která je dlouhodobého charakteru, má nadresortní význam a dotýká se celé veřejné správy, odpovídal spíše rozsahu a charakteru činnosti stálého Pracovního výboru RVIS, byla PSPI zrušena a k 19. květnu 2017 byl rozhodnutím předsedy RVIS zřízen Pracovní výbor pro prostorové informace (dále jen "PVPI") (pdf, 94 kB).

Některé dosavadní výstupy realizace opatření Akčního plánu:

 1. Analýza stanovení jednotného referenčního polohového a výškového souřadnicového systému včetně způsobů transformace, zpracoval ČÚZK (pdf, 403 kB)
 2. Komplexní analýza stávajících právních předpisů ve vazbě na prostorové informace (pdf, 3,5 MB)
 3. Výstupy projektů programu BETA (TA ČR)

Komunikace projektu

Komunikace projektu

Projekt a jeho aktuální stav je po celou dobu jeho trvání prezentován na významných národních konferencích a seminářích. Záměr vypracování GeoInfoStrategie byl prezentován i na mezinárodním fóru a to na konferenci INSPIRE 2013, která se uskutečnila v červnu 2013 ve Florencii. O projektu bylo publikováno i několik článků v odborném tisku.

Pro komunikaci projektu je hlavně využíváno moderních komunikačních metod a nástrojů. Pro potřeby projektu byla zřízena doména www.geoinfostrategie.gov.cz, kde jsou uveřejněny základní informace a dokumenty projektu a průběžně uveřejňovány aktuální informace i dílčí pracovní výstupy. Kdokoli může zaslat svůj názor či připomínky prostřednictvím geoinfostrategie@mvcr.cz.

V průběhu projektu tvorby GeoInfoStrategie bylo uskutečněno několik podpůrných a doprovodných seminářů. Zastavme se stručně u těch nejúspěšnějších.

V lednu minulého roku se uskutečnil seminář "Příprava GeoInfoStrategie - mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty", který uspořádalo sdružení Nemoforum ve spolupráci s ČÚZK a Ministerstvem vnitra. Hlavní blok semináře se zaměřil na zahraniční příklady řešení národních infrastruktur pro prostorové informace v jiných evropských státech, kde například existuje samostatný zákon o infrastruktuře pro prostorové informace dat. Byly uvedeny příklady rozdílného přístupu ke koordinaci národních infrastruktur pro prostorové informace, byla diskutována problematika referenčních datových sad. V závěru semináře proběhla zajímavá a užitečná diskuse, která přinesla řadu podnětů pro využití při přípravě návrhu GeoInfoStrategie. Výstupy ze semináře jsou k dispozici zde.

S velkým zájmem se setkal seminář "Konkurenceschopnost, vzdělávání a legislativa v oblasti prostorových informací a služeb v České republice", který byl uspořádán v rámci projektů NeoCartoLink (Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace) a tvorby GeoInfoStrategie ve spolupráci Univerzity Palackého v Olomouci, Ministerstva vnitra, České asociace pro geoinformace a sdružení Nemoforum 3. července 2013 v Olomouci.

Počátkem září 2013, kdy už byly k dispozici první pracovní návrhy cílů GeoInfoStrategie a byla intenzivně diskutována problematika dalšího rozvoje základních prostorových dat v ČR, uspořádalo sdružení Nemoforum ve spolupráci s ČÚZK a Ministerstvem vnitra interní diskusní setkání na téma "Proměny mapy velkého měřítka - nizozemská inspirace". Jako hlavní host vystoupil Dr. Martin Peersmann, výkonný ředitel nizozemského sdružení pro základní mapu velkého měřítka (GBKN), který vysvětlil přístup k budování základní mapy velkého měřítka v Holandsku. Prezentace z akce, která byla velmi inspirativní, jsou k dispozici zde.

Téměř dvouhodinový blok, workshop, v rámci kterého byl členy Zpracovatelského týmu projektu prezentován nejen aktuální stav projektu, ale i jeho dosavadní klíčové výstupy, se uskutečnil v průběhu konference GIS Esri v ČR, která proběhla ve dnech 13. - 14. listopadu 2013 v Praze. Videozáznam je k dispozici zde.

 1. Příprava GeoInfoStrategie - mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty
 2. Úvodní seminář pro členy Konzultačního týmu
 3. Seminář Konkurenceschopnost, vzdělávání a legislativa v oblasti prostorových informací a služeb v ČR
 4. Proměny mapy velkého měřítka - nizozemská inspirace
 5. Seminář Implementace GeoInfoStrategie
 6. Seminář Prostorová data pro rozhodovací procesy státní správy

Pokyny pro sběr informací o stávajících a připravovaných projektech v oblasti prostorových informací

Pokyny pro sběr informací o stávajících a připravovaných projektech v oblasti prostorových informací

V rámci schváleného Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (dále též „GeoInfoStrategie“) byla jako jedno z opatření definována i potřeba vytvoření katalogu projektů v oblasti prostorových informací. Cílem bylo, aby Pracovní skupina RVIS pro prostorové informace (PSPI) měla k dispozici informace o projektech, které se připravují či realizují v rámci rozvoje národní infrastruktury pro prostorové informace a využívání prostorových informací ve veřejné správě.

Pro realizaci výše zmíněného opatření O30 Zajištění centrální evidence stávajících a připravovaných projektů v oblasti prostorových informací Akčního plánu GeoInfoStrategie je nutné shromáždit aktuální informace o dotčených projektech od úřadů a veřejnoprávních institucí. Povinnost oznamovat do centrální evidence připravované projekty v oblasti prostorových informací ve své gesci je uložena orgánům státní správy usnesením vlády České republiky ze dne 9. ledna 2017 č. 12, o 1. aktualizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020, v části II. 2) b).

Pro sběr potřebných informací byl vytvořen Informační systém národní infrastruktury pro prostorové informace, který je v pilotním provozu přístupný zde. Bližší informace o projektu a uživatelská příručka jsou přístupné zde.

vytisknout  e-mailem