Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné informace

Obecné informace o programovém období 2014-2020 

 • Obecné informace
 • Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
 • Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)

Obecné informace

Obecné informace

Oblast justice a vnitra patří k nejmladším, ale také k nejdynamičtějším unijním politikám. Jejím cílem je posílit bezpečnost a právní jistoty občanů, zajistit volný pohyb osob, usnadnit pohyb zboží a služeb a napomoci vzájemnému uznávání soudních rozhodnutí v rámci EU.

Základní pravidla, cíle politik a směřování Evropské unie v oblasti vnitřních věcí, tedy v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva stanovuje primární unijní právo v tzv. Lisabonské smlouvě, tedy Smlouvě o Evropské unii (SEU) a Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU).

K růstu důležitosti unijní politiky v oblasti migrace a vnitřní bezpečnosti přispěly i události posledních let, které vyústily v migrační a bezpečnostní krizi.

Jedním z nástrojů pro realizaci opatření v rámci těchto politik jsou také fondy v oblasti vnitřních věcí.

V programovém období 2014-2020 jsou finanční nástroje tvořeny dvěma fondy:

 • Azylový, migrační a integrační fond (AMIF);
 • Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF).
   

Zaměření fondů

Obecným cílem Azylového, migračního a integračního fondu je přispívat k účinnému řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoji společné azylové politiky, politiky týkající se doplňkové a dočasné ochrany a společné přistěhovalecké politiky při plném dodržování práv a zásad zakotvených v Listině základních práv Evropské unie.

Národní program AMIF tak počítá s podporou aktivit v těchto oblastech: azylové/příjímací systémy a přesídlení, legální migrace a integrace státních příslušníků třetích zemí a podpora návratové politky.

ISF se skládá ze dvou tematických částí: ISF-Hranice (ISF-B), která slouží k podpoře ochranu vnějších hranic EU a společné vízové politiky, a ISF-Policie (ISF-P), která se zabývá policejní spoluprací v oblasti vnitřních věcí, bojem proti závažnému a přeshraničnímu zločinu a ochranou kritické infrastruktury.

Další informace lze najít v sekcích příslušných pro jednotlivé fondy.
 

Národní programy

Pro každý fond existuje tzv. národní program, který stanovuje priority České republiky pro oblast čerpání na celé programové období 2014-2020.

Národní program Fondu pro vnitřní bezpečnost byl schválen Evropskou komisí dne 19. března 2015, národní program Azylového, migračního a integračního fondu byl schválen Evropskou komisí dne 24. března 2015.

S ohledem na dynamický vývoj politiky v oblasti vnitřních věcí dochází k revizím národních programů.

V případě AMIF došlo již k šesté revizi národního programu. V reakci na situaci v oblasti migrace rozhodla Evropská unie několikrát o navýšení finanční obálky. Přibližně polovina z alokace pro Českou republiku však tvoří finanční prostředky určené na relokaci a přesídlení, jichž Česká republika nevyužije, neboť se relokačních mechanismů na základě usnesení vlády č. 439 ze dne 5. června 2017 neúčastní.

V případě ISF taktéž došlo k několika revizím národního programu sestávajících v navýšení finanční alokace. Tato alokace byla navyšována vždy účelově, tj. nové finanční prostředky mohou být využity pouze za jasně stanoveným účelem - jednalo se o vybudování systému jmenné evidence cestujících (PNR) a systému Vstup/Výstup (EES).
 

Finanční alokace pro Českou republiku na rozpočtové období 2014-2020

 • AMIF: 51 224 740 € (z toho 34 078 740 € pro realizaci projektů)
 • ISF - Hranice: 21 911 695 €
 • ISF - Policie: 19 395 581 €
   

Přímé řízení

Oba finanční nástroje (AMIF i ISF) obsahují kromě finančních prostředků spravovaných členskými státy v rámci národních programů taktéž finanční prostředky spravované přímo Evropskou komisí. Evropská komise v rámci přímého řízení taktéž vypisuje výzvy na podporu projektů v rámci tzv. unijních akcí. Tyto projekty by měly mít významnější unijní přesah.

Informace o přímém řízení a případných vypsaných výzvách Evropskou komisí jsou k dispozici na stránkách Evropské komise pod těmito odkazy:

Současný stav

V současné době probíhá implementace národních programů dle plánu.

Informace o podpořených projektech v České republice naleznete zde.

Informace o úspěšných projektech ve všech členských státech Evropské unie je možné nalézt v přehledové publikaci vydané Evropskou komisí, která je k dispozici zde.

V případě ISF se očekává další revize národního programu a jeho navýšení o prostředky určené na systém ETIAS.

V roce 2018 byla zároveň zahájena vyjednávání ohledně příštího programového období 2021-2027. Pro toto období Evropská komise navrhuje v zásadě obdobnou strukturu jako v období 2014-2020 s tím rozdílem, že fond ISF bude rozdělen do dvou samostatných fondů, které však budou kopírovat části, na které je rozdělen již nyní.

Na základě současného stavu vyjednávání se v programovém období 2021-2027 předpokládá existence těchto tří nástrojů:

 • Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
 • Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)
 • Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic (BMVI).
   

Další informace

Další informace o fondech v oblasti vnitřních věcí můžete nalézt také na stránkách Evropské komise v části DG Home Affairs.

  

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)

Struktura národního programu a jeho znění

Obecným cílem Azylového, migračního a integračního fondu je přispívat k účinnému řízení migračních toků, k podpoře integrace státních příslušníků třetích zemí do společnosti, k podpoře účinné návratové politiky a k provádění společné azylové politiky.

Národní program AMIF je členěn na tzv. specifické cíle, přičemž Česká republika je zapojena do realizace 3 ze 4 specifických cílů. Jedná se o cíle: azylové/příjímací systémy, integrace a návraty.

Národní program je flexibilním dokumentem, který je v případě potřeby aktualizován. Jedná se o dokument, který stanovuje oblasti pro financování na celé programové období 2014-2020, jehož implementace fakticky končí až 31. 12. 2022. Každá aktualizace národního programu vyžaduje schválení ze strany Evropské komise (EK). S ohledem na vývoj v oblasti migrační politiky v uplynulých letech došlo k většímu počtu revizí. Plné znění národních programů je k dispozici v následující tabulce. Národní program je schvalován v originální verzi v anglickém jazyce, český překlad je neoficiální.

Číslo verze[1]

Anglické znění

Český překlad

Datum schválení EK

7 NP AMIF 7 AJ NP AMIF 7 ČJ 12. 12. 2019

6

NP AMIF 6 AJ

NP AMIF 6 ČJ

29. 5. 2019

5

NP AMIF 5 AJ

NP AMIF 5 ČJ

13. 11. 2018

4

NP AMIF 4 AJ

NP AMIF 4 ČJ

3. 8. 2017

3

NP AMIF 3 AJ

NP AMIF 3 ČJ

31. 3. 2016

1

NP AMIF 1 AJ

NP AMIF 1 ČJ

24. 5. 2015

Finanční alokace národního programu

Celková finanční alokace národního programu AMIF je pro Českou republiku 51 224 740 eur. Nicméně 17 146 000 eur vyčlenila Evropská komise na provádění politiky relokace a přesídlení. S ohledem na skutečnost, že se Česká republika procesu relokací na základě usnesení vlády č. 439 ze dne 5. června 2017 neúčastní, nebudou tyto finanční prostředky využity.

K využití na běžné součásti národního programu, tj. pro realizaci projektů je tedy v národním programu České republiky pro programové období 2014-2020 k dispozici celkem 34 078 740 eur, což odpovídá přibližně 860 mil. Kč.

Pravidla implementace stanoví, že finanční prostředky Evropské unie tvoří 75 % způsobilých výdajů projektů. Zbývající část spolufinancování si zajišťuje příjemce buď z vlastních zdrojů, případně určitým typům příjemce poskytuje zbývající spolufinancování Ministerstvo vnitra ze státního rozpočtu.

Rozdělení alokace mezi jednotlivé specifické cíle je přehledně uvedeno v následující tabulce. Pro přepočet alokace z eur na koruny byl použit kurz 25,5, uvedené částky je tedy nutno považovat za orientační.

Specifický cíl

Alokace v CZK

1 Azyl

113 625 000,00

2 Integrace

515 211 334,83

3 Návraty

159 075 000,00

Technická pomoc

73 295 432,85

Celkem

861 206 767,68

Procentuální vyjádření rozdělení alokace v rámci českého národního programu je přehledně shrnuto v následujícím grafu. Z tohoto rozdělení je taktéž patrné, že pro Českou republiku je nejstěžejnější zajištění oblasti integrace státních příslušníků třetích zemí.

Výstřižek1_AMIF.JPG

Shrnutí věcného obsahu specifických cílů

Stěžejní částí českého národního programu je oblast integrace státních příslušníků třetích zemí. S ohledem na situaci cizinců v ČR byla oblast integrace identifikována jako nejdůležitější. Mezi čtyři hlavní priority České republiky v oblasti integrace v návaznosti na migrační změny patří znalost českého jazyka, ekonomická soběstačnost, orientace ve společnosti a zlepšování vztahů mezi státními příslušníky třetích zemí a hostitelskou společností. Česká republika podporuje ze svého rozpočtu rozličné integrační aktivity neziskových organizací, škol a regionálních subjektů. Na podporu rozvoje integračních aktivit na regionální a místní úrovni je z prostředků AMIF provozováno 14 Center na podporu integrace cizinců, která fungují v úzké spolupráci s nevládními organizacemi, místními orgány a dalšími zúčastněnými stranami. Centra poskytují především informační servis, poradenství a podporu, dále nabízejí kurzy českého jazyka a kurzy socio-kulturní orientace. Centra dokázala integrační opatření přenést v zásadní míře na regionální a místní úroveň a umožnila efektivní spolupráci státní správy, územní samosprávy a nestátního sektoru.

Další významnou částí národního programu tvoří podpora návratové politiky. Hlavním cílem je vytvořit komplexní návratový systém podporující jak dobrovolné tak nucené návraty státních příslušníků třetích zemí a zároveň zvýšit účinnost reintegračních mechanismů za účelem usnadnění sociální a ekonomické reintegrace v zemích původu.

Třetí oblastí podpory je azylová politika. V rámci této oblasti jde největší část finančních prostředků do vybudování a rekonstrukce infrastruktury Správy uprchlických zařízení. Dalšími důležitými cíli podpory jsou zajištění práv žadatelů a dosažení vyšší účinnosti a rychlosti rozhodovacího procesu a současně udržení vysoké kvality rozhodování.

Stav implementace a seznam podpořených projektů

Implementace národního programu probíhá od roku 2015. Za tu dobu bylo celkem schváleno k realizaci 40 projektů. Realizace 23 projektů již byla ukončena, u řady z nich zatím probíhá administrace finančního vypořádání. Seznam všech podpořených projektů je k dispozici zde.

S ohledem na skutečnost, že v červnu 2019 došlo k výraznému navýšení národního programu ze strany Evropské komise, nedošlo zatím k zavázání všech finančních prostředků.

V tabulce níže je uvedena výše alokace, výše zavázaných finančních prostředků (tj. schválených projektů k podpoře) a výše skutečně proplacených finančních prostředků. Vždy se jedná o finance z AMIF, tj. o 75 % celkových nákladů projektů. Jedná se o stav k 4. 7. 2019.

Specifický cíl

Alokace

Zavázáno v CZK

Zavázáno v %

Proplaceno v CZK

Proplaceno v %

1 Azyl

113 625 000,00

99 939 899,04

88

35 705 741,33

23

2 Integrace

515 211 334,83

329 306 815,26

64

190 848 482,80

25

3 Návraty

159 075 000,00

84 651 715,26

53

13 560 500,97

6

Celkem

787 911 334,83

513 898 429,56

65

240 114 725,10

21

Projekty v rámci NP AMIF jsou realizovány několika typy příjemců. Nejvýznamnějším typem příjemce jsou organizační složky státu. Dalšími příjemci jsou pak nevládní neziskové organizace, kraje a mezivládní organizace. Procentuální rozdělení přidělené finanční podpory na základě typu projektů je vyjádřeno v následujícím grafu.

Výstřižek2_AMIF.JPG


[1] Verze č. 2 byla jen technická úprava ze strany EK a nedošlo k žádné faktické změně, proto zde není uvedena.

Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)

Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)

Struktura národního programu a jeho znění

Národní program je strategický dokument, na jehož základě probíhá v letech 2014 - 2020 čerpání finančních prostředků z Fondu pro vnitřní bezpečnost.

Fond pro vnitřní bezpečnost se člení na dvě tematické části – hranice a policejní spolupráci. Vzhledem k odlišným legislativním pravidlům pro obě oblasti nebylo možné zřídit fond jedním nařízením a bylo nutné schválit nařízení dvě, jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 513/2014 ze dne 16. dubna 2014 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014.

Obecným cílem Fondu pro vnitřní bezpečnost – část hranice (tzv. ISF-Borders, či ISF-B) je ochrana vnějších hranic Evropské unie a podpora společné vízové politiky. Obecným cílem Fondu pro vnitřní bezpečnost – část policie (tzv. ISF-Policie, či ISF-P) je boj se závažným, přeshraničním a organizovaným zločinem, posilování policejní spolupráce a zvládání krizí.

Národní program ISF je členěn na tzv. specifické cíle, přičemž Česká republika je zapojena do realizace cílů 1, 2, 5 a 6. Jedná se o cíle: vízová politika, ochrana vnějších hranic, boj proti trestné činnosti a rizika a krize.

Národní program je flexibilním dokumentem, který je v případě potřeby aktualizován. Jedná se o dokument, který stanovuje oblasti pro financování na celé programové období 2014-2020, jehož implementace fakticky končí až 31. 12. 2022. Každá aktualizace národního programu vyžaduje schválení ze strany Evropské komise (EK). V rámci ISF došlo zatím ke dvěma revizím, které sestávaly v navýšení alokace ze strany Evropské komise, a to na informační systémy v oblasti bezpečnosti a ochrany hranic.  Plné znění národních programů je k dispozici v následující tabulce.

Číslo verze

Text NP

Datum schválení EK

4 NP ISF 4 27. 11. 2019

3

NP ISF 3

12. 12. 2018

2

NP ISF 2

19. 9. 2017

1

NP ISF 1

19. 3. 2015


Finanční alokace národního programu

Celková finanční alokace národního programu ISF je pro Českou republiku 41 307 726 eur, což odpovídá přibližně 1 mld. Kč.

Pravidla implementace stanoví, že finanční prostředky Evropské unie tvoří 75 % způsobilých výdajů projektů. Zbývající část spolufinancování si zajišťuje příjemce buď z vlastních zdrojů. S ohledem na zaměření programu na oblast vnitřní bezpečnosti a ochrany hranic jsou z NP ISF prostředky přidělovány výhradě na principu tzv. přímého přidělení, tj. pomocí uzavřených výzev. Příjemci finančních prostředků jsou výhradně státní instituce. Zbývajících 25 % si zajišťují v rámci svého rozpočtu, jedná se tedy o finanční prostředky státního rozpočtu.

Rozdělení alokace mezi jednotlivé specifické cíle je přehledně uvedeno v následující tabulce. Pro přepočet alokace z eur na koruny byl použit kurz 25,5, uvedené částky je tedy nutno považovat za orientační.
 

Specifický cíl

Alokace v CZK

1 Víza

88 102 500,00

2 Hranice

419 384 226,38

5 Trestná činnost

420 642 986,70

6 Rizika a krize

44 115 000,00

Technická pomoc

61 353 825,00

Celkem

1 033 598 538,08

Procentuální vyjádření rozdělení alokace v rámci českého národního programu je přehledně shrnuto v následujícím grafu.

Výstřižek_ISF.JPG

Shrnutí věcného obsahu specifických cílů

V rámci působnosti Fondu pro vnitřní bezpečnost – část policie (ISF-P) se ČR ve víceletém finančním období 2014-2020 soustředí na boj proti nejzávažnějším hrozbám, kterým čelí jak ČR, tak EU. Jako hrozby nejvíce ohrožující zájmy ČR, které navíc mají mezistátní přesah, byly identifikovány organizovaný zločin, kriminalita páchaná v kybernetickém prostředí nebo s pomocí nástrojů informačních technologií, dále drogová kriminalita, a to jak ve stádiu výroby, tak přepravy a prodeje a také kriminalita hospodářská.

Hlavní cíle, kterých ČR chce dosáhnout s pomocí ISF-P, jsou zejména: zajištění akceschopnosti vyšetřovat informační kriminalitu; zefektivnit boj proti závažnému zločinu zejména v oblasti kybernetiky, drog a finanční kriminality; vybudovat a provozovat sofistikovanější, účinnější a efektivnější pracoviště v boji proti organizovanému zločinu; zajistit kvalitní sběr, vyhodnocování a sdílení daktyloskopických dat; vytvářet účinná preventivní opatření; zlepšení mezinárodní policejní spolupráce (se třetími zeměmi prostřednictvím styčných důstojníků); zajištění odpovídajících personálních kvalit prostřednictvím relevantních školení; omezení možného dalšího traumatizování obětí a svědků trestných činů v trestním procesu, zejména pak dětí; ochrana kritické infrastruktury policejních dat ve smyslu kybernetické bezpečnosti; efektivní kontrola nebezpečných látek na mezinárodních letištích jakožto součásti kritické infrastruktury.

Při hledání vhodných projektů ČR vychází a bude vycházet z platných národních a evropských strategií, ve výše zmíněných oblastech tedy zejména z Bezpečnostní strategie ČR a Evropské strategie vnitřní bezpečnosti, z nichž vychází řada dalších strategií a vládních dokumentů, které jsou tematicky zaměřeny na specifické problematiky, a dále z priorit politického cyklu.

V rámci působnosti Fondu pro vnitřní bezpečnost – část hranice (ISF-B) je situace pro ČR specifická. ČR je vnitrozemský stát sousedící výhradě se státy, které jsou členy schengenského prostoru a jedinou vnější hranicí jsou letiště s mezinárodním statusem. Tomuto faktu je podřízena strategie ochrany hranic a stejně tak budoucí využívání prostředků z ISF. Zásadním materiálem, který určuje strategii ČR v této oblasti, je tzv. „Národní schengenský plán 2014“ (NSP 2014).

V oblasti vízové problematiky plánuje ČR dále rozvíjet NS-VIS a dostatečně a pravidelně proškolovat zaměstnance zastupitelských úřadů ve vízovém procesu. Tyto aktivity povedou k zefektivnění procesu a jeho usnadnění pro žadatele o vízum, což je hlavním cílem ČR v oblasti vydávání víz. K tomuto dopomůže i spolupráce s ostatními členskými státy prostřednictvím zastupování při vydávání víz. Základním strategickým dokumentem pro oblast vízové politiky je stejně jako pro oblast ochrany hranice NSP 2014.

Cílem ČR je zajistit efektivní ochranu své vnější hranice (i s využitím informačních systémů využívajících biometrické informace), zabránit nelegálnímu překračování vnější hranice a v rámci toho odhalovat osoby nesplňující podmínky pro vstup na území ČR. Dále rozvíjet informační systémy ochrany hranic (např. Entry-Exit System); rozšiřovat a podporovat spolupráci a výměnu informací orgánů ochrany hranic a podporovat odhalování padělaných a pozměněných cestovních dokladů.

Stav implementace a seznam podpořených projektů

Implementace národního programu probíhá od roku 2016. Za tu dobu bylo celkem schváleno k realizaci 19 projektů. Realizace 12 projektů již byla ukončena, u řady z nich zatím probíhá administrace finančního vypořádání. Seznam všech podpořených projektů je k dispozici zde.

V současné době probíhá příprava dalších projektů, které budou reagovat zejména na navýšení alokace v oblasti ISF-Hranice na Entry Exit System.

V tabulce níže je uvedena výše alokace, výše zavázaných finančních prostředků (tj. schválených projektů k podpoře) a výše skutečně proplacených finančních prostředků. Vždy se jedná o finance z ISF, tj. o 75 % celkových nákladů projektů. Jedná se o stav k 4. 7. 2019.

Specifický cíl

Alokace

Zavázáno v CZK

Zavázáno v %

Proplaceno v CZK

Proplaceno v %

1 Víza

88 102 500,00

7 020 527,17

8

2 750 571,56

3

2 Hranice

419 384 226,38

130 756 438,16

31

13 197 703,99

3

5 Trestná činnost

420 642 986,70

314 588 878,89

75

120 021 362,71

28

6 Rizika a krize

44 115 000,00

31 578 482,17

72

9 684 275,55

22

Celkem

972 244 713,08

483 944 326,39

50

145 653 818,68

15

vytisknout  e-mailem