Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné informace

Obecné informace o programovém období 2014-2020 

 • Obecné informace
 • Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
 • Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)

Obecné informace

Obecné informace

Oblast justice a vnitra patří k nejmladším, ale také k nejdynamičtějším unijním politikám. Jejím cílem je posílit bezpečnost a právní jistoty občanů, zajistit volný pohyb osob, usnadnit pohyb zboží a služeb a napomoci vzájemnému uznávání soudních rozhodnutí v rámci EU.

Základní pravidla, cíle politik a směřování Evropské unie v oblasti vnitřních věcí, tedy v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva stanovuje primární unijní právo v tzv. Lisabonské smlouvě, tedy Smlouvě o Evropské unii (SEU) a Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU).

K růstu důležitosti unijní politiky v oblasti migrace a vnitřní bezpečnosti přispěly i události posledních let, které vyústily v migrační a bezpečnostní krizi.

Jedním z nástrojů pro realizaci opatření v rámci těchto politik jsou také fondy v oblasti vnitřních věcí.

V programovém období 2014-2020 jsou finanční nástroje tvořeny dvěma fondy:

 • Azylový, migrační a integrační fond (AMIF);
 • Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF).
   

Zaměření fondů

Obecným cílem Azylového, migračního a integračního fondu je přispívat k účinnému řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoji společné azylové politiky, politiky týkající se doplňkové a dočasné ochrany a společné přistěhovalecké politiky při plném dodržování práv a zásad zakotvených v Listině základních práv Evropské unie.

Národní program AMIF tak počítá s podporou aktivit v těchto oblastech: azylové/příjímací systémy a přesídlení, legální migrace a integrace státních příslušníků třetích zemí a podpora návratové politky.

ISF se skládá ze dvou tematických částí: ISF-Hranice (ISF-B), která slouží k podpoře ochranu vnějších hranic EU a společné vízové politiky, a ISF-Policie (ISF-P), která se zabývá policejní spoluprací v oblasti vnitřních věcí, bojem proti závažnému a přeshraničnímu zločinu a ochranou kritické infrastruktury.

Další informace lze najít v sekcích příslušných pro jednotlivé fondy.
 

Národní programy

Pro každý fond existuje tzv. národní program, který stanovuje priority České republiky pro oblast čerpání na celé programové období 2014-2020.

Národní program Fondu pro vnitřní bezpečnost byl schválen Evropskou komisí dne 19. března 2015, národní program Azylového, migračního a integračního fondu byl schválen Evropskou komisí dne 24. března 2015.

S ohledem na dynamický vývoj politiky v oblasti vnitřních věcí dochází k revizím národních programů.

V případě AMIF došlo již k šesté revizi národního programu. V reakci na situaci v oblasti migrace rozhodla Evropská unie několikrát o navýšení finanční obálky. Přibližně polovina z alokace pro Českou republiku však tvoří finanční prostředky určené na relokaci a přesídlení, jichž Česká republika nevyužije, neboť se relokačních mechanismů na základě usnesení vlády č. 439 ze dne 5. června 2017 neúčastní.

V případě ISF taktéž došlo k několika revizím národního programu sestávajících v navýšení finanční alokace. Tato alokace byla navyšována vždy účelově, tj. nové finanční prostředky mohou být využity pouze za jasně stanoveným účelem - jednalo se o vybudování systému jmenné evidence cestujících (PNR) a systému Vstup/Výstup (EES).
 

Finanční alokace pro Českou republiku na rozpočtové období 2014-2020

 • AMIF: 51 224 740 € (z toho 34 078 740 € pro realizaci projektů)
 • ISF - Hranice: 21 911 695 €
 • ISF - Policie: 19 395 581 €
   

Přímé řízení

Oba finanční nástroje (AMIF i ISF) obsahují kromě finančních prostředků spravovaných členskými státy v rámci národních programů taktéž finanční prostředky spravované přímo Evropskou komisí. Evropská komise v rámci přímého řízení taktéž vypisuje výzvy na podporu projektů v rámci tzv. unijních akcí. Tyto projekty by měly mít významnější unijní přesah.

Informace o přímém řízení a případných vypsaných výzvách Evropskou komisí jsou k dispozici na stránkách Evropské komise pod těmito odkazy:

Současný stav

V současné době probíhá implementace národních programů dle plánu.

Informace o podpořených projektech v České republice naleznete zde.

Informace o úspěšných projektech ve všech členských státech Evropské unie je možné nalézt v přehledové publikaci vydané Evropskou komisí, která je k dispozici zde.

V případě ISF se očekává další revize národního programu a jeho navýšení o prostředky určené na systém ETIAS.

V roce 2018 byla zároveň zahájena vyjednávání ohledně příštího programového období 2021-2027. Pro toto období Evropská komise navrhuje v zásadě obdobnou strukturu jako v období 2014-2020 s tím rozdílem, že fond ISF bude rozdělen do dvou samostatných fondů, které však budou kopírovat části, na které je rozdělen již nyní.

Na základě současného stavu vyjednávání se v programovém období 2021-2027 předpokládá existence těchto tří nástrojů:

 • Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
 • Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)
 • Nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic (BMVI).
   

Další informace

Další informace o fondech v oblasti vnitřních věcí můžete nalézt také na stránkách Evropské komise v části DG Home Affairs.

  

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)

Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)

V říjnu 2013 se v Praze uskutečnil politický dialog, kterého se zúčastnili zástupci Ministerstva vnitra, do jehož gesce Azylový, migrační a integrační fond patří, a zástupci Evropské komise. Na jednání Česká republika představila své priority pro financování z Azylového, migračního a integračního fondu v programovém období 2014-2020. Následovala diskuze o těchto prioritách s přítomnými zástupci Evropské komise. Výsledkem jednání byla shoda nad klíčovými oblastmi, které je žádoucí v České republice pomocí Azylového, migračního a integračního fondu podpořit. Zápis z politického dialogu byl jedním ze základních podkladů pro tvorbu národního programu.

Národní program je strategický dokument, na jehož základě bude probíhat v letech 2014 - 2020 čerpání finančních prostředků z Azylového, migračního a integračního fondu.

Po dlouhém vyjednávání mezi Ministerstvem vnitra a Evropskou komisí Evropská komise schválila národní program dne 24. března 2015.
Anglická verze Národního programu AMIF je ke stažení zde, česká verze zde.

Na základě přijatých Závěrů zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o přesídlení 20 000 osob, které jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu, prostřednictvím mnohostranných a vnitrostátních programů dne 20. července 2015, schváleného Rozhodnutí rady (EU) 2015/1523 ze dne 14. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka a Rozhodnutí rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka, byla provedena revize Národního programu AMIF, která byla schválena Evropskou komisí dne 14. prosince 2015. Anglická verze revidovaného Národního programu AMIF je ke stažení zde (pdf, 183 kB), česká verze zde (pdf, 638 kB).

  

Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)

Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)

V říjnu 2013 se v Praze uskutečnil politický dialog, kterého se zúčastnili zástupci Ministerstva vnitra, do jehož gesce Azylový, migrační a integrační fond patří, a zástupci Evropské komise. Na jednání Česká republika představila své priority pro financování z Fondu pro vnitřní bezpečnost v programovém období 2014-2020. Následovala diskuze o těchto prioritách s přítomnými zástupci Evropské komise. Výsledkem jednání byla shoda nad klíčovými oblastmi, které je žádoucí v České republice pomocí Fondu pro vnitřní bezpečnost podpořit. Zápis z politického dialogu byl jedním ze základních podkladů pro tvorbu národního programu.

Národní program je strategický dokument, na jehož základě bude probíhat v letech 2014 - 2020 čerpání finančních prostředků z Fondu pro vnitřní bezpečnost.

Po dlouhém vyjednávání mezi Ministerstvem vnitra a Evropskou komisí Evropská komise schválila národní program dne 19. března 2015.
 

Shrnutí národního programu

Vzhledem k povaze současných bezpečnostních výzev, nelze bezpečnostní politiku striktně členit podle dílčích bezpečnostních zájmů. Oblast bezpečnosti se velmi dynamicky vyvíjí, rozdíly mezi vnitřní a vnější bezpečností se stírají a je nutné, aby existující strategie byly na tuto skutečnost schopny flexibilně reagovat. Bezpečnostní systém České republiky (ČR) je otevřený a dynamicky se vyvíjející. Bezpečnostní systém musí neustále reagovat na měnící se podmínky a změny v bezpečnostním prostředí.

Základním strategickým dokumentem bezpečnostní politiky je Bezpečnostní strategie ČR. Na ni následně navazují další strategie a koncepce. Bezpečnostní strategie ČR představuje přístupy, nástroje a opatření k zajištění bezpečnosti, obrany a ochrany občanů a státu.

V rámci působnosti Fondu pro vnitřní bezpečnost – část policie (ISF-P) bude ČR v budoucím víceletém finančním období 2014-2020 pokračovat v boji proti nejzávažnějším hrozbám, kterým čelí jak ČR, tak EU. Jako hrozby nejvíce ohrožující zájmy ČR, které navíc mají mezistátní přesah, byly identifikovány organizovaný zločin (se zvláštním důrazem na terorismus), kriminalita páchaná v kybernetickém prostředí nebo s pomocí nástrojů informačních technologií, dále drogová kriminalita, a to jak ve stádiu výroby, tak přepravy a prodeje a také kriminalita hospodářská. Velmi palčivým celospolečenským problémem zůstává korupce, která patologicky ohrožuje fungování společnosti, veřejné správy i politického systému. Vzhledem k tomu že finanční částka alokovaná ČR skrze ISF je značně omezená, není reálné pokoušet se obsáhnout všechny hrozby, respektive cíle předmětného nařízení. ČR na základě výstupů z politického dialogu, který vedla s Evropskou komisí, vybrala užší oblasti, v nichž bude zlepšení možné dosáhnout s omezenějším množstvím prostředků. ČR se tak rozhodla zbytečně nedrolit dostupné prostředky a cíleným způsobem koncepčně postihnout jen některé oblasti.

Hlavní cíle, kterých ČR chce dosáhnout s pomocí ISF-P, jsou zejména: zajištění akceschopnosti vyšetřovat informační kriminalitu; zefektivnit boj proti závažnému zločinu zejména v oblasti kybernetiky, drog a finanční kriminality; vybudovat a provozovat sofistikovanější, účinnější a efektivnější pracoviště v boji proti organizovanému zločinu; zajistit kvalitní sběr, vyhodnocování a sdílení daktyloskopických dat; vytvářet účinná preventivní opatření; zlepšení mezinárodní policejní spolupráce (se třetími zeměmi prostřednictvím styčných důstojníků); zajištění odpovídajících personálních kvalit prostřednictvím relevantních školení; omezení možného dalšího traumatizování obětí a svědků trestných činů v trestním procesu, zejména pak dětí; ochrana kritické infrastruktury policejních dat ve smyslu kybernetické bezpečnosti; efektivní kontrola nebezpečných látek na mezinárodních letištích jakožto součásti kritické infrastruktury.

Při hledání vhodných projektů ČR vychází a bude vycházet z platných národních a evropských strategií, ve výše zmíněných oblastech tedy zejména z Bezpečnostní strategie ČR a Evropské strategie vnitřní bezpečnosti, z nichž vychází řada dalších strategií a vládních dokumentů, které jsou tematicky zaměřeny na specifické problematiky, a dále z priorit politického cyklu.

V rámci působnosti Fondu pro vnitřní bezpečnost – část hranice (ISF-B) je situace pro ČR specifická. ČR je vnitrozemský stát sousedící výhradě se státy, které jsou členy schengenského prostoru a jedinou vnější hranicí jsou letiště s mezinárodním statusem. Tomuto faktu je podřízena strategie ochrany hranic a stejně tak budoucí využívání prostředků z ISF. Zásadním materiálem, který určuje strategii ČR v této oblasti, je tzv. „Národní schengenský plán 2014“ (NSP 2014).

V oblasti vízové problematiky plánuje ČR dále rozvíjet NS-VIS, jehož předchozí etapy byly hrazeny s pomocí Fondu pro vnější hranice (FVH) a dostatečně a pravidelně proškolovat zaměstnance zastupitelských úřadů ve vízovém procesu. Tyto aktivity povedou k zefektivnění procesu a jeho usnadnění pro žadatele o vízum, což je hlavním cílem ČR v oblasti vydávání víz. K tomuto dopomůže i spolupráce s ostatními členskými státy prostřednictvím zastupování při vydávání víz. Základním strategickým dokumentem pro oblast vízové politiky je stejně jako pro oblast ochrany hranice NSP 2014.

Cílem ČR je zajistit efektivní ochranu své vnější hranice (i s využitím informačních systémů využívajících biometrické informace), zabránit nelegálnímu překračování vnější hranice a v rámci toho odhalovat osoby nesplňující podmínky pro vstup na území ČR. Dále rozvíjet informační systémy ochrany hranic s vizí tzv. „Smart Borders“; rozšiřovat a podporovat spolupráci a výměnu informací orgánů ochrany hranic a podporovat odhalování padělaných a pozměněných cestovních dokladů.

V rámci ISF-B je přibližně 28 % částky alokováno na specifický cíl 1, 64 % na cíl 2 a 8 % na technickou pomoc. V rámci ISF-P je přibližně 84 % částky alokováno na specifický cíl 5, 10 % na cíl 6 a 6 % na technickou pomoc.

Národní program ISF je ke stažení zde (pdf, 266 kB).

  

vytisknout  e-mailem