Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský zbrojní pas (pro cestování do zahraničí)

 • Základní informace
 • Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit
 • Co musíte předložit, formuláře
 • Lhůty a účastníci řízení
 • Opravné prostředky a sankce
 • Bližší informace

Základní informace

Základní informace

Evropský zbrojní pas je veřejná listina, která opravňuje jeho držitele při cestách do jiných členských států Evropské unie, smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska vézt s sebou zbraň v něm zapsanou a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití, pokud výše uvedený stát, do kterého cestuje nebo přes který cestuje, udělil povolení k cestě s touto zbraní (§ 49 odst. 1 zákona o zbraních).

Před cestou do jednotlivých členských států Evropské unie, smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska se zbraní a střelivem na základě evropského zbrojního pasu je třeba se předem informovat o podmínkách vstupu s tímto dokladem a se zbraněmi a střelivem na území daného členského státu. Informace mohou poskytnout zejména zastupitelské úřady uvedených zemí.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 26. července 2021

  

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Kdo a za jakých podmínek

 • fyzická osoba, která:

  • má místo pobytu na území České republiky a
  • je oprávněným držitelem zbraně.
    

Jak a kam se obrátit

Evropský zbrojní pas vydává na základě žádosti podané na předepsaném tiskopisu (§ 49 odst. 3 zákona o zbraních) příslušný útvar policie.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 26. července 2021

  

Co musíte předložit, formuláře

Co musíte předložit, formuláře

Co musíte předložit

Pro vydání evropského zbrojního pasu musíte předložit:

K žádosti o vydání evropského zbrojního pasu je žadatel povinen připojit

 • 1 fotografii o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele.
   

Formuláře

Tiskopis žádosti o vydání evropského zbrojního pasu je možné si vyzvednout na jakémkoliv krajském ředitelství policie nebo stáhnout a vytisknout. Tiskopis žádosti je stanoven vyhláškou č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 28/2021 Sb., v příloze č. 9.

S podáním žádosti o vydání evropského zbrojního pasu je spojen správní poplatek ve výši 700 Kč. Příslušný útvar policie může snížit poplatek podle písmene d) této položky až na 50 Kč, vydává-li evropský zbrojní pas v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 26. července 2021

  

Lhůty a účastníci řízení

Lhůty a účastníci řízení

Lhůty pro vydání zbrojního průkazu

Na řízení o vydání evropského zbrojního pasu se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 tohoto zákona. Obecně platí, že správní orgán rozhoduje bez zbytečného odkladu, nejdéle pak ve lhůtě 30 dní od zahájení řízení.
 

Další lhůty

Doba platnosti evropského zbrojního pasu je 5 let a může být příslušným útvarem policie prodloužena; pokud jsou v tomto pasu zapsány pouze zbraně kategorie D, je doba platnosti nejvýše 10 let (§ 49 odst. 4 zákona o zbraních). Žádost o prodloužení platnosti evropského zbrojního pasu je potřeba podat u příslušného útvaru policie na předepsaném tiskopisu před uplynutím jeho stávající doby platnosti.
 

Účastníci řízení o vydání evropského zbrojního pasu

V řízení o vydání evropského zbrojního pasu, respektive o prodloužení platnosti evropského zbrojního pasu je účastníkem správního řízení jen fyzická osoba - žadatel o vydání tohoto dokladu. V řízení může být účastník zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 26. července 2021

  

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky

Na řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Opravné prostředky lze uplatnit v souladu s tímto zákonem.
 

Sankce

Pro vyřízení žádosti nejsou sankce stanoveny. Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, však držitelům evropského zbrojního pasu stanoví řadu povinností a některé činnosti jim zakazuje. Fyzická osoba, která jako držitel evropského zbrojního pasu tyto povinnosti nebo zákazy poruší, se dopouští přestupku. Přestupky jsou v zákoně o zbraních jednoznačně vymezeny a kategorizovány podle subjektů. Míře závažnosti přestupku odpovídá i příslušná sankce, která je rovněž stanovena zákonem o zbraních.

  

Odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, 26. července 2021

  

Bližší informace

Bližší informace

Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostní politiky
oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství
Nad Štolou 3, Praha 7

Adresa: pošt. schránka 21/OBP
             170 34 Praha 7
E-mail: zbrane@mvcr.cz
Tel: 974 832 282

  

vytisknout  e-mailem