Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský zbrojní pas (pro cestování do zahraničí)

  • Základní informace
  • Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit
  • Co musíte předložit, formuláře
  • Lhůty a účastníci řízení
  • Opravné prostředky a sankce
  • Bližší informace

Základní informace

Základní informace

Evropský zbrojní pas je veřejná listina, která opravňuje jeho držitele při cestách do jiných členských států Evropské unie vézt s sebou zbraň v něm zapsanou a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití, pokud členský stát Evropské unie, do kterého cestuje nebo přes který cestuje, udělil povolení k cestě s touto zbraní (§ 49 odst. 1 zákona o zbraních).
 
Před cestou do jednotlivých členských států Evropské unie se zbraní a střelivem na základě evropského zbrojního pasu je třeba se předem informovat o podmínkách vstupu s tímto dokladem a se zbraněmi a střelivem na území daného členského státu. Informace mohou poskytnout zejména zastupitelské úřady jednotlivých členských států Evropské unie.

 

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Kdo a za jakých podmínek, jak a kam se obrátit

Kdo a za jakých podmínek

  • fyzická osoba, která má místo pobytu na území České republiky
  • fyzická osoba je oprávněným vlastníkem a držitelem zbraně


Jak a kam se obrátit

Evropský zbrojní pas vydává na základě žádosti podané na předepsaném tiskopisu (§ 49 odst. 3 zákona o zbraních) příslušný útvar policie.

Co musíte předložit, formuláře

Co musíte předložit, formuláře

Co musíte předložit
Pro vydání evropského zbrojního pasu musíte předložit:

  • vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu.
K žádosti o vydání evropského zbrojního pasu je žadatel povinen připojit
  • 2 fotografie o předepsaném rozměru odpovídající současné podobě žadatele.


Formuláře
Tiskopis žádosti o vydání evropského zbrojního pasu je možné si vyzvednout na jakémkoliv krajském ředitelství policie nebo stáhnout a vytisknout. Jeho tisk musí být barevný. Tiskopis žádosti je stanoven vyhláškou č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb., v příloze č. 26.

Lhůty a účastníci řízení

Lhůty a účastníci řízení

Lhůty pro vydání zbrojního průkazu
Na řízení o vydání zbrojního průkazu se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty pro vyřízení upravuje § 71 tohoto zákona. Obecně platí, že správní orgán rozhoduje bez zbytečného odkladu, nejdéle pak ve lhůtě 30 dní od zahájení řízení.
 
Další lhůty
Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let, nebo i kratší na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele o jeho vydání (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních). Jeho doba platnosti se neprodlužuje, po jejím uplynutí je na základě žádosti doložené potřebnými doklady vydáván zbrojní průkaz nový. Žádost o vydání nového zbrojního průkazu je nutno podat u příslušného útvaru policie nejdříve 6 měsíců a nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby jeho platnosti. Informace k podání žádosti o vydání nového zbrojního průkazu po skončení platnosti dosavadního dokladu lze nalézt zde.
Držitel zbrojního průkazu je povinen provést u příslušného útvaru policie výměnu zbrojního průkazu (jakož i průkazu zbraně) za nový, pokud došlo ke změně jeho jména nebo příjmení, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a zároveň odevzdat doklad(y) původní [§ 29 odst. 1 písm. g) zákona o zbraních].
 
Účastníciřízení o vydání zbrojního průkazu
V řízení o vydání zbrojního průkazu, respektive o vydání nového zbrojního průkazu je účastníkem správního řízení jen fyzická osoba – žadatel o vydání tohoto dokladu. V řízení může být zastoupen na základě písemné plné moci (podpis zmocnitele na plné moci nemusí být ověřen).


Odbor bezpečnostní politiky, 5. 8. 2014

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky a sankce

Opravné prostředky
Na řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Opravné prostředky lze uplatnit v souladu s tímto zákonem.
 
Sankce
Pro vyřízení žádosti nejsou sankce stanoveny. Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, však držitelům zbraní a střeliva stanoví řadu povinností a některé činnosti jim zakazuje. Fyzická osoba, která jako držitel evropského zbrojního pasu tyto povinnosti nebo zákazy poruší, se dopouští přestupku. Přestupky jsou v zákoně o zbraních jednoznačně vymezeny a kategorizovány podle subjektů. Míře závažnosti přestupku odpovídá i příslušná sankce, která je rovněž stanovena zákonem o zbraních.

Bližší informace

Kde získáte bližší informace

Ministerstvo vnitra - odbor bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství
Nad Štolou 3, Praha 7
adresa: pošt. schránka 21/OBP, 170 34 Praha 7
e-mail: zbrane@mvcr.cz
fax: 974 833 557 nebo 974 833 566

vytisknout  e-mailem