Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský sociální fond: Podpora podnikatelským subjektům čelícím současné hospodářské krizi

Prohlubování vzděláníProhlubování vzdělání

V souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí a v souladu s vládními plány na její řešení v podmínkách ČR přistoupilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci programů Evropského sociálního fondu k vyhlášení mimořádných výzev a zahájení realizace nových projektů, zaměřených na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků.
 
Výzvy a projekty jsou spojeny s prohlubováním odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů. Výzvy se týkají jednak grantových projektů, to znamená poskytování finančních prostředků formou dotačního řízení, a jednak individuálních projektů, které jsou řešeny z úrovně ministerstva práce a sociálních věcí a z úrovně úřadů práce. Zároveň byly operativně provedeny úpravy v různých částech dokumentace programů, aby bylo umožněno tyto projekty urychleně zahájit a nastavit v nich podmínky, zajišťující přístup co nejširšího spektra podniků k finančním prostředkům, a umožňující, aby tyto prostředky byly poskytovány co nejjednodušším, nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem. Jednou z významných úprav v metodických dokumentech je změna v poskytování tzv. přímé podpory v projektech, a to konkrétně:
  • navýšení limitu mzdových příspěvků poskytovaných osobám účastnícím se školení až na trojnásobek minimální mzdy,
  • navýšení limitu mzdových příspěvků u všech zaměstnanců až do výše 100 procent mzdových nákladů na pracovní místo.
Jednotlivé výzvy a projekty jsou formulovány tak, aby se vzájemně doplňovaly a pokrývaly různé situace, v nichž se nacházejí zaměstnavatelé i zaměstnanci v současných nepříznivých hospodářských podmínkách, a aby byl také dán prostor pro různé formy řešení těchto situací. Všechny připravované aktivity směřují ke zmírnění dopadů ekonomické krize a udržení zaměstnanosti i v období poklesu výroby a odbytu. Realizované projekty přispějí k odbornému rozvoji zaměstnanců, zvýšení kvality vzdělávání a současně k udržitelnosti pracovních míst. 
 
Pokud jde o konkrétní výzvy a projekty, které byly 17. března zahájeny a vyhlášeny, jedná se o dvě hlavní aktivity, jež budou financovány z Evropského sociálního fondu v rámci prioritní osy na podporu adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, v oblasti podpory 1. 1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
 

Výzva „Školení je šance“

Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů. Specifickými cíli podpory jsou rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců; rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů; motivace zaměstnavatelů k prosazování odborného vzdělávání v rámci organizace, a posílení udržitelnosti pracovních míst.
 
Způsob realizace
Výzva je realizována formou grantových projektů. Zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty mohou předkládat od března 2009 projektové žádosti prostřednictvím webové aplikace Benefit7. Žádost je přístupná pro vyplnění on-line přímo na internetových stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu. Na těchto internetových stránkách jsou k dispozici Pokyny Řídícího orgánu“, které slouží žadateli jako postup při registraci do aplikace Benefit7 a rovněž jako pomůcka pro vyplnění žádosti o finanční podporu v rámci konkrétní výzvy. Pro žadatele je zřízena hotline adresa benefit7@mpsv.cz, na kterou mohou posílat případné dotazy technického rázu. Po vyplnění je třeba žádost vytisknout a zaslat také v listinné podobě na MPSV - Řídící orgán. Projekty bude možno předkládat průběžně až do konce roku 2009. Dílčí uzávěrky příjmu projektů a jejich hodnocení a výběr bude probíhat v třítýdenních intervalech tak, aby finanční prostředky bylo možné přidělit a čerpat v nejkratších možných termínech. První uzávěrka byla již 14. dubna 2009.
 
Oprávnění žadatelé, cílová skupina a podporované aktivity
Oprávněnými žadateli jsou podnikatelské subjekty, které předkládají projekty, jejichž cílovou skupinou jsou zaměstnanci žadatele. Cílová skupina podpořených projektů musí pocházet z jiného regionu než z hlavního města Prahy.
 
V rámci projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, na tvorbu vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů, na zavádění systému rozvoje a řízení lidských zdrojů v podnicích, vedoucí k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a zaměstnavatelů a k podpoře dalšího podnikového vzdělávání, a na další obdobné aktivity.
 
Zaměstnancům se tak dostane možnosti účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné znalosti, dovednosti a kompetence, a zaměstnavatelé jsou motivováni k vytváření efektivního systému řízení lidských zdrojů a k uplatňování pružných forem práce. 
 
Kromě nákladů na realizaci vzdělávání mohou být zaměstnavatelům hrazeny i náklady na náhradu mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění, a to po celou dobu, kdy se jejich zaměstnanci účastní vzdělávacích kurzů. Výše podpory může být v určitých případech až 100 procent celkových nákladů; při omezení z důvodu pravidel veřejné podpory se zaměstnavatelé budou podílet určitou procentní částí ze svých finančních prostředků. Stanovení míry podpory závisí jednak na typu vzdělávání, na velikosti podniků a také na režimu veřejné podpory.
 

1. Typ vzdělávání

Za obecné vzdělávání se považuje vzdělávání zahrnující výuku, která se nevztahuje pouze nebo zásadně na současné nebo budoucí postavení zaměstnanců v podniku, ale která poskytuje kvalifikace ve větší míře přenositelné do ostatních podniků nebo pracovních oborů (například jazykové vzdělávání, IT dovednosti, komunikační dovednosti, ale i oborové vzdělávání uplatnitelné u více zaměstnavatelů v jednom oboru, například účetnictví, stavební práce, svářečské zkoušky atd.).
 
Za specifické vzdělávání se považuje vzdělávání, které zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku a poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu, do dalších podniků a pracovních oborů (například školení na práci se specifickým softwarem či technologií výroby, které byly vyvinuty pouze pro daný podnik).
 
2. Velikost podniku
Zařazení do kategorie podniků dle jejich velikosti upravuje Příloha I nařízení č. 800/2008. Z hlediska počtu zaměstnanců je velkým podnikem podnik, který má 250 a více zaměstnanců; středním podnikem podnik, který má 50 a více a zároveň méně než 250 zaměstnanců; a malým podnikem podnik, který má méně než 50 zaměstnanců. 
 
Z hlediska ročního obratu a aktiv podniku je velkým podnikem také podnik, který sice zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, jehož roční obrat však dosahuje alespoň 50 milionů eur a současně má aktiva nejméně ve výši 43 milionů eur. Středním podnikem je zároveň ten, který sice zaměstnává
méně než 50 zaměstnanců, jehož roční obrat i jeho aktiva jsou však vyšší než 10 milionů eur. Malým podnikem je podnik, který zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a zároveň jeho roční obrat nebo aktiva nepřesahují 10 milionů eur.
 
3. Režimy veřejné podpory
V rámci této výzvy bude podpora poskytnuta v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory buď v režimu de minimis, dle blokové výjimky na vzdělávání v souladu s nařízením ES č. 800/2008 nebo dle tzv. „dočasného rámce podpory“.
  • a) V režimu podpory de minimis je možné podniku, bez ohledu na jeho velikost, hradit až 100 procent nákladů projektu za předpokladu, že s ostatními přijatými podporami de minimis nepřesáhne celková částka podpory 200 tisíc EUR za poslední tři účetní období.
  • b) V případě blokové výjimky na vzdělávání podle nařízení Komise (ES) č. 800/2008 je možné poskytnout příspěvek v závislosti na velikosti podniku v souladu s limity pro poskytnutí veřejné podpory na vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnavatelé se budou podílet na úhradě nákladů na vzdělávání, na náhradu mzdy a sociálního a zdravotního příspěvku určitou procentní částí svých finančních prostředků (viz tabulka 1, 2).
 
 
Tabulka 1: Maximální intenzita veřejné podpory na vzdělávání
 
Subjekty Specifické
vzdělávání
Obecné
vzdělávání

 
Velké podniky v ČR 25 % 60 %
Střední podniky 35 % 70 %
Malé podniky
(včetně mikropodniků)
45 % 80 %
 
 
 
 
 
 
Tabulka 2: Maximální intenzita veřejné podpory na vzdělávání zdravotně postižených a znevýhodněných pracovníků
 
Subjekty Specifické
vzdělávání
Obecné
vzdělávání
Velké podniky v ČR 35 % 70 %
Střední podniky 45 % 80 %
Malé podniky
(včetně mikropodniků)
55 % 80 %

 
 
 
 
  • c) Podle tzv. dočasného rámce podpory je možné podniku, bez ohledu na jeho velikost, hradit až 100 procent nákladů. Částka podpory jednomu podniku přitom nesmí spolu s podporou de minimis poskytnutou v období od 1.1. 2008 až 31. 12. 2010 přesáhnout hodnotu 500 000 EUR.
Podporu podle dočasného rámce bude možné podnikům poskytovat až po schválení odpovídajícího režimu podpory Evropskou komisí (předpokládaný termín schválení EK je květen až červen 2009).
 
Příklad
Tabulka uvádějící výpočet úhrady osobních nákladů na zaměstnance za dobu strávenou na školení (příklad při výši mzdových nákladů 15 000 Kč/měsíc, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění); Zaměstnavatel: střední nebo malý podnik, různé formy režimu veřejné podpory (viz tabulka 3).
 
Tabulka 3:  
 
         Veřejná podpora pro střední podnik    Veřejná podpora pro malý podnik
  Intenzita podpory
(%)
 
Náklady hrazené z OP LZZ Náklady hrazené podnikem Intenzita podpory
(%)
 
Náklady hrazené z OP LZZ Náklady hrazené podnikem
Podpora de minimis 100 15 000 0 100 15 000 0
Obecné vzdělávání 70 10 500 4500 80 12 000 3000
Obecné vzdělávání
pro znevýhodněné
80 12 000 3000 80 12 000 3000
Specifické vzdělávání 35 5250 9750 45 6 750 8 250
Specifické vzdělávání pro znevýhodněné 45 6750 8250 55 8 250 6 750
Podpora dle dočasného rámce 100 15 000 0 100 15 000 0
Financování projektů
Úhrady způsobilých výdajů projektu mohou probíhat dvěma základními způsoby. Standardní způsob bude aplikován u projektů, v nichž příjemci, kteří jsou podnikatelskými subjekty, alespoň částečně spolufinancují způsobilé výdaje projektu z vlastních prostředků. Způsob úhrady  předfinancováním bude aplikován u projektů realizovaných podnikatelskými subjekty, u nichž příjemce nespolufinancuje způsobilé výdaje projektu z vlastních prostředků.
 
Celková výše prostředků na výzvu a velikost projektů
Na výzvu bylo vyčleněno celkem 1,8 mld. Kč, výše podpory pro jednotlivé projekty byla stanovena následovně:
 
Projekty regionální:
Minimální výše podpory na jeden projekt: jeden milion korun
Maximální výše podpory na jeden projekt: sedm milionů korun
 
Projekty nadregionální (realizované ve dvou a více regionech ČR):
Minimální výše podpory na jeden projekt: dva miliony korun
Maximální výše podpory na jeden projekt: patnáct milionů korun
   

Projekt: „Vzdělávejte se!“ 

Projekt je zaměřen na zaměstnavatele, kteří v důsledku celosvětové finanční krize a hospodářské recese museli nebo budou muset omezit výrobu ve svých provozech, a na jejich zaměstnance. V rámci projektu mohou zaměstnavatelé získat finanční prostředky na realizaci vzdělávacích kurzů pro své zaměstnance, kteří jsou ohroženi negativními důsledky organizačních změn podniku v důsledku krize. Zaměstnancům se tak dostane možnosti účastnit se dalšího vzdělávání, zdokonalit si své odborné znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti tzv. obecného vzdělávání a zaměstnavatelé získají prostor pro efektivnější řešení personální situace podniku v období krize.
 
Způsob realizace
Zaměstnavatelé podají žádost o zapojení do projektu na příslušném úřadu práce, který jejich žádost posoudí a schválí. Žádost bude obsahovat relevantní důvody o zapojení se zaměstnavatele do projektu, seznam zaměstnanců účastnících se odborného rozvoje, vzdělávací kurzy a vybrané vzdělávací instituce, které budou odborný rozvoj zajišťovat. Součástí bude i kalkulace nákladů na vzdělávání (jednotlivé kurzy). Cena vzdělávání nesmí přesáhnout cenu v daném regionu obvyklou a kalkulované ceny uvedené zaměstnavatelem v žádosti budou cenou maximální.
 
 
Zaměstnavatelé dostanou příspěvek na úhradu nákladů na vzdělávání zaměstnanců a na náhradu mzdy, včetně sociálního a zdravotního pojištění a cestovních náhrad, a to po dobu, kdy se jejich zaměstnanci účastní vzdělávání. Příspěvek bude poskytnut v souladu s pravidly poskytování veřejné podpory - buď v režimu de minimis nebo dle blokové výjimky v souladu s nařízením ES č. 800/2008. V režimu de minimis je možné hradit až 100 procent nákladů, maximálně však do výše 200 tisíc eur za podmínky dodržení pravidel pro poskytování podpory v režimu de minimis. V případě blokové výjimky je možné poskytnout příspěvek v závislosti na velikosti podniku v souladu s limity pro poskytnutí veřejné podpory na obecné vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnavatelé se budou podílet na úhradě nákladů na vzdělávání, na náhradě mzdy a sociálního a zdravotního příspěvku určitou procentní částí svých finančních prostředků (viz tabulka 4 a 5).
 
 
 
Tabulka 4: Maximální intenzita veřejné podpory na vzdělávání
 
Subjekty Obecné vzdělávání
Velké podniky v ČR 60 %
Střední podniky 70 %
Malé podniky
(včetně mikropodniků)
 
80 %
 
 
 
Tabulka 5: Maximální intenzita veřejné podpory na vzdělávání zdravotně postižených a znevýhodněných pracovníků
Subjekty Obecné vzdělávání
Velké podniky v ČR 70 %
Střední podniky 80 %
Malé podniky
(včetně mikropodniků)
 
80 %
 
 
Příklad:
Zaměstnavatel předloží žádost s kalkulací a následně i vyúčtování ve výši
Na vzdělávání                                                    3 000 000 Kč
Počet zapojených zaměstnanců                          100
Počet hodin trvání vzdělávací aktivity                  100
Kalkulace náhrad mzdových nákladů/mezd     600 000 (při 60 Kč/hod)
 
Pokud tento zaměstnavatel v posledních třech účetních obdobích nečerpal podporu de minimis, může z projektu obdržet příspěvek ve výši až 100 procent, přičemž výše podpory nesmí překročit 200 tisíc eur (tj. dnes zhruba 5 600 000 Kč). Vzhledem k tomu, že výše uvedené náklady nepřesáhnou 3 600 000 Kč, může tento zaměstnavatel, protože nečerpal podporu v režimu de minimis v posledních třech letech, obdržet podporu v plné výši nákladů, tj. 3 600 000 Kč.
 
 
Pokud zaměstnavatel čerpá podle blokové výjimky:
obdrží velký podnik – 60 procent z prokázaných nákladů, tj. 2 160 000 Kč (v případě ZP 70 procent, tj. 2 520 000 Kč)
obdrží střední podnik – 70 procent z prokázaných nákladů, tj. 2 520 000 Kč (v případě ZP 80 procent, tj. 2 880 000 Kč)
obdrží malý podnik – 80 procent z prokázaných nákladů, tj. 2 880 000 Kč, u malých podniků je stejné procento i pro ZP.
 
Žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na vzdělávání zaměstnanců mohou zaměstnavatelé na úřadech práce podávat již od 23. března 2009.
 
Částka vyčleněná na projekt
Projekt bude realizován ve dvou fázích. Přednostně budou čerpány prostředky Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů - výzva bude vyhlášena na částku 500 milionů korun (uznatelnost výdajů končí 30. 6. 2009). Ve druhé fázi bude projekt realizován v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost - vyčleněna částka jedné miliardy korun (předpokládaná doba trvání do 30. 6. 2011). Druhá fáze by měla plynule navázat na fázi první.
 
Podmínky
Zaměstnavatelé mohou žádat na úřadu práce podle místa výkonu práce (pracoviště, provozovny), nikoli podle sídla zaměstnavatele. Vztahuje se na území celé ČR, s výjimkou hlavního města Prahy.
 
Text Jiří Sezemský, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

vytisknout  e-mailem