Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropské seskupení pro územní spolupráci jako nová právní forma využitelná v praxi obcí a krajů

JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M. 

Evropské seskupení pro územní spolupráci jako nová právní forma využitelná v praxi obcí a krajů
 
Shrnutí:
 
V souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii je aktuální účast územních samosprávných celků v novém typu subjektu umožňujícím přeshra­niční spolupráci, kterým je Evropské seskupení pro územní spolupráci (dále též „ESÚS“). ESÚS představuje relativně nový specifický druh právnické osoby určené především pro mezinárodní spolupráci místní a regionální samosprávy v příhraničních oblastech. Cílem ESÚS je usnadnit a podpořit přeshraniční, nad­národní nebo meziregionální spolupráci mezi jeho členy za výhradním účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti. Právní postavení ESÚS je výjimečné i v tom, že jeho zakladateli mohou být výhradně veřejnoprávní subjekty. Primární právní úprava vychází z právních předpisů Evropské unie, které jsou v jednotli­vých státech zapracovány do vnitrostátní právní úpravy řešící postupy založení a fungování ESÚS v konkrétním státě. V článku nazvaném „Evropské seskupení pro územní spolupráci jako nová právní forma využitelná v praxi obcí a krajů“ se autor věnuje rozboru právní úpravy a také některým problematickým otázkám spojeným se vznikem
a fungováním ESÚS.
 
European grouping of teritorial cooperation as a new legal form usable for municipalities and regions – summary:
 
In connection with the membership of the Czech Republic in the European Union, participation of self-governing territorial divisions in European group­ing of territorial cooperation (EGTC), a new entity facilitating cooperation across borders, is up to date. EGTC is a quite new and specific type of legal person dedi­cated to international cooperation between local and regional self-governments in border areas. EGTC focuses on facilitating and supporting border, supranational
or regional cooperation between its members to strengthen economic and social cohesion. Legal status of EGTC is extraordinary because, inter alia, it may be created by bodies governed by public law only. Principal legal regulation is con­tained in legislation of the European Union which is implemented into national law dealing with EGTC creation and operation in particular state. In the article called “European grouping of territorial cooperation as a new legal form usable for municipalities and regions”, the Author makes analysis of legal regulation and certain questionable issues connected with EGTC creation and operation.

vytisknout  e-mailem