Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vzdělávání: Evropská jazyková cena LABEL

 

Podpora mnohojazyčnosti je součástí evropské politiky již od doby Římských smluv, nicméně až v posledních letech se jedná o strategickou a systematickou podporu. Dokladem toho je i fakt, že od roku 2007 se mnohojazyčnost stala zcela samostatnou oblastí politiky EU – vznikl Direktorát pro mnohojazyčnost, který spadá do kompetencí eurokomisaře Leonarda Orbana.
 
V návaznosti na tyto iniciativy vznikla v roce 2001 aktivita v podobě ocenění Evropská jazyková cena Label. Hlavním cílem je ocenit a propagovat prospěšné a inovativní aktivity a iniciativy v oblasti jazykového vzdělávání. Zároveň chce Evropská jazyková cena Label motivovat další instituce a učitele k přejímání těchto aktivit. Do roku 2004 bylo udělováno ocenění pouze projektům z oblasti jazykového vzdělávání, od roku 2005 bylo doplněno o cenu pro jednotlivce - Evropského učitele jazyků roku, která je udělována jednou  za dva roky. S úspěšnými učiteli se můžete seznámit na www.naep.cz v sekci Evropská jazyková cena Label. Evropská jazyková cena Label je od roku 2007 součástí komunitárního programu EU, Programu celoživotního učení, a organizuje ji z pověření MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.
   Letos proběhl v České republice již osmý ročník tohoto ocenění. Každoročně je Evropská jazyková cena Label zaměřena na určité priority, které jsou stanoveny Evropskou komisí. V roce 2009 byla pozornost upřena na jazykové projekty ve vztahu k podnikání a uplatnění se na trhu práce a také na odbornou jazykovou přípravu a výuku druhého cizího jazyka s využitím znalosti prvního. Odborná porota, složená ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vysokých škol, kulturních institutů a dalších odborníků na jazykové vzdělávání, hodnotila 28 projektů, z nichž vzešlo sedm vítězných. Aby byla zajištěna maximální objektivita, hodnotil každý člen poroty každý projekt. Ocenění bylo slavnostně předáno letos v říjnu v reprezentačních prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy u příležitosti Evropského dne jazyků.
 
Evropskou jazykovou cenu Label pro rok 2009 získaly následující projekty:
 
„Den s překladem“ Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Mezinárodní studentská překladatelská soutěž je organizována již od roku 2005 učiteli překladu na katedrách cizích jazyků Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Mezi účastníky jsou převážně studenti překladatelských seminářů z univerzit z České i Slovenské republiky. Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích: v literárním a neliterárním (odborném či publicistickém) překladu z cizího jazyka do jazyka mateřského (tedy do češtiny nebo slovenštiny). Každý ročník vrcholí tzv. Dnem s překladem, během kterého mají všichni účastníci soutěže, studenti i učitelé, možnost proniknout k translatologickým tématům i do zákoutí konkrétní překladatelské a tlumočnické práce. Snahou organizačního týmu soutěže je nabídnout studentům co nejpestřejší paletu témat, přístupů a zkušeností, představit teorii a praxi překladu a tlumočení jako široké, rozmanité pole zájmu s přesahy do dalších oborů.
 
„Angličtina napříč předměty prvního stupně - kurz pro učitelky/ele prvního stupně ZŠ a vychovatelky ŠD“ Základní školy Hradec Králové, tř. SNP
Tým kvalifikovaných a zkušených angličtinářů připravil kurz CLILu pro učitele jiných předmětů, než je angličtina. Cílem kurzu je prohloubit jednak jazykové znalosti učitelů, ale zejména je rozšířit tak, aby byly použitelné v situacích ve třídě a při výuce jiných předmětů, než je angličtina (na prvním stupni, případně při činnostech ve školní družině). Součástí kurzu je metodická příručka s potřebnou slovní zásobou podle vzdělávacích oblastí vyučovaných na prvním stupni základní školy a s instrukcemi v angličtině a v češtině, CD s nahrávkami a portfoliem kopírovatelných materiálů - pracovních listů s návodem na výuku. Autoři kurzu plánují ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání školení i pro další zájemce z řad učitelů z ostatních škol a také možnost adaptace materiálů i pro další cizí jazyky.
 
„Odborná praxe skupiny sluchově postižených studentů 3. ročníku hotelové školy“ Střední, základní a mateřské školy pro sluchově postižené, Holečkova 104/4, Praha 5
Projekt odborných stáží v zahraničí je určen skupině sluchově postižených žáků střední odborné školy se zaměřením na hotelnictví a turismus. Stáž proběhla ve spolupráci se zahraniční partnerskou organizací TSBW Husum v SRN, která má podmínky pro odbornou praxi v hotelovém a restauračním provozu a přitom se specializuje na odbornou přípravu žáků a studentů se sluchovým postižením. Žáci se zdokonalili v německém jazyce, naučili se pohybovat v cizím prostředí, upevnili si své odborné znalosti a dovednosti a také své sebevědomí.
Před stáží prošli žáci i jejich pedagogický doprovod specializovanou jazykovou, odbornou a kulturní přípravou.
Získané zkušenosti chce škola předávat prostřednictvím poradenské rubriky na svých internetových stránkách a sdružení zastupující sluchově postižené v celé České republice.
 
„Nízkoprahové kursy pro cizince v ČR a vzdělávání lektorů pro jejich účely“ Centra pro integraci cizinců, o.s., Praha
Projekt nízkoprahových kurzů českého jazyka (NPK) je určený cizincům v České republice, kteří se chtějí začlenit do českého prostředí a potřebují k tomu kromě praktických rad i efektivní nástroje – jazyk, komunikační dovednosti a znalost odborných termínů pro obor, v němž pracují či podnikají. Základním principem kurzů je otevřenost – účastníci nejsou selektováni dle jazykových znalostí, země původu nebo míry pokročilosti ve znalosti češtiny. Mohou se ke kursu připojit kdykoliv, docházet stále či nárazově dle svého uvážení a možností. Základem výuky je práce s tzv. pracovními listy (hand-outy), které si každý lektor připravuje sám nebo po konzultaci s kolegy a metodiky programu na základě dostupné literatury, podkladů a pomůcek pro výuky češtiny. Kursy jsou bezplatné nebo za symbolický poplatek. Pořádají se v Praze, Karlových Varech, Chebu a v Českých Budějovicích.
 
„Jazykové mosty“ Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze
Autoři projektu připravili sadu multimediálních učebnic v jazyce anglickém, německém, ruském a v romském, která je určena především řadovým příslušníkům Policie České republiky, (zejména služby pořádkové a dopravní policie), dále jejich učitelům a instruktorům. Výstup projektu je koncipován tak, aby s jeho pomocí byli policisté schopni srozumitelně komunikovat cizím jazykem, aniž by museli využívat pomoci třetích osob či situaci „řešit“ nestandardně (ignorace problému, vyhrocení situací kvůli chybné komunikaci, apod.). V delším časovém horizontu by měl materiál přispět ke zlepšení komunikace mezi příslušníky policie ČR a cizinci či příslušníky menšin na našem území. Kromě důrazu na odborný jazyk, je obsah učebnice zaměřen na praktické situace policejního výkonu, čemuž odpovídají i tematické okruhy například komunikace s turistou, krádež a popis osoby, projednání přestupku či uložení pokuty. Součástí učebního kompletu jsou kromě CD-ROMu s videonahrávkami také cvičebnice a kapesní konverzační slovníky určené jako praktický pomocník policistům v přímém výkonu služby.
 
„Co skrývají a tají naše lesy“ Střední zemědělské školy Lanškroun
Jedním z hlavních cílů projektu bylo prohloubit zájem studentů o životní prostředí na biotopu lesa a přispět ke zkvalitnění a rozšíření jejich znalostí z oboru, na který je jejich studium z velké části zaměřeno. Partnerem projektu byla norská odborná škola stejného zaměření. Výsledkem a cílem celé týmové práce jsou tištěné i elektronické verze atlasu rostlin a zvířat (fauna a flóra našich a norských lesů) se čtyřjazyčným komentářem (norsky, česky, odborně latinsky a pracovně anglicky). Součástí atlasu je také základní slovníček potřebných výrazů a termínů týkajících se tématu lesa, rostlin, zvířat a jejich ochrany. Během prací na projektu se žáci obou škol vzájemně navštívili, porovnávali ochranu a péči o lesy v České republice a v Norsku, monitorovali situaci lesů, zkoumali jejich flóru a faunu, seznamovali se s jejich ochranou či vytvářeli návrhy, jak situaci vylepšit.
 
„Streaming towards B.E.S.T. Perfomance“ Česko-anglického gymnázia s.r.o., České Budějovice
Vyučující školy vypracovali koncepci výuky nazvanou Streaming, na základě které mají žáci ve dvou posledních ročnících studia možnost zvolit si podle svého budoucího profesního směřování oborovou specializaci vyučovanou v anglickém jazyce. Tematická angličtina si neklade za cíl suplovat přírodovědné či společenskovědní obory v celé jejich šíři, spíše nabízí studentovi možnost podívat se na zajímavá témata, na která v běžných hodinách není prostor, a navíc mu umožňuje seznámit se s používanou anglickou terminologií. Zavedení tematické angličtiny v předmětech Science, Political Science&Journalism, Literature, General Business představuje přímou odbornou přípravu studentů pro navazující VŠ studium. Kromě toho si studenti volí v rámci složky Anglický jazyk i gramatickou specializaci, která zahrnuje přípravu na mezinárodní zkoušky IESOL/ISESOL City&Guilds úrovní B2 (Communicator) – C1 (Expert), C2 (Master).
 
Na stránkách www.naep.cz se dočtete o úspěšných projektech z minulých let.
 
Text: Ing. Jitka Valchářová a Mgr. Jan Trnka, NAEP
 
 

vytisknout  e-mailem