Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

eGovernment cloud - původní článek

Základní údaje

MV má dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dále pak na základě usnesení vlády č. 1050/2016 Sb., ke Strategickému rámci Národního cloud computingu - eGovernment cloud, a usnesení vlády č. 749/2018 Sb., o souhrnné analytické zprávě, výstupu Fáze I. projektu Příprava vybudování eGovernmnet cloudu (dále jen "eGC"), v gesci mimo jiné projekt Příprava vybudování eGC (dále jen "Projekt") a činnost Řídícího orgánu eGC (dále jen "ŘOeGC"). Činnost ŘOeGC je podporována Poradním orgánem eGC vzniklým z pracovní skupiny Rady vlády pro informační společnost pro přípravu vybudování eGC. Projekt je ŘOeGC koordinován se strategií "Digitální Česko", zejména s jejím pilířem "Informační koncepce České republiky". Projekt přímo naplňuje dílčí cíl 5.5 Informační koncepce ČR (Vytvoření eGovernment cloudu) a dále k naplnění řady dalších dílčích cílů.

Základním cílem Projektu je naplnění strategie 3E při současném zvýšení kvality a bezpečnosti při pořizování a provozu informačních systémů veřejné správy (dále jen "IS") využíváním sdílených cloudových služeb eGC. Dalším cílem projektu eGC je v maximální míře usnadnit jednotlivým správcům IS architektonické, bezpečnostní, nákupní a projektové procesy využíváním služeb eGC. Z celkového a dlouhodobého pohledu je souvisejícím cílem eGC také konsolidace datových center a ICT platforem veřejné správy.

Služby eGC zahrnují tři hlavní kategorie cloudových služeb: IaaS (Infrastructure as a Service - služby na úrovni datových center, sítí a HW), PaaS (Platform as a Service - služby na úrovni standardních SW platforem, jako jsou databáze, webové servery) a SaaS (Software as a Service - kompletní funkcionalita standardních nebo standardizovatelných aplikací poskytovaná jako služba, např. e-mail, ekonomický systém, spisová služba apod.).

Služby eGC jsou rozdělen do dvou částí - komerční část (KeGC - služby provozované komerčními subjekty s využitím jejich vlastních datových center a komunikační infrastruktury) a státní část (SeGC - služby provozované v datových centrech a na HW a SW platformách v majetku státu a provozované organizacemi řízenými státem).

Na úrovni centrálního řízení ŘOeGC koordinuje budování a rozvoj eGC, rozvíjí a udržuje metodické postupy pro eGC, kontroluje a řídí soutěžní mechanismus KeGC a nabídku služeb SeGC. ŘOeGC vybuduje a bude spravovat Portál eGC, na kterém bude zveřejňovat Katalogy služeb eGC a poskytovat správcům IS informační a metodickou podporu pro využívání eGC.
 

Výzva k účasti v předběžné tržní konzultaci na zavedení dynamického nákupního systému pro poskytování služeb IaaS a PaaS eGovernment cloudu ČR

Ministerstvo vnitra (dále jen "MV") v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje zahájení předběžné tržní konzultace k připravovanému zadávacímu řízení na zavedení dynamického nákupního systému s názvem "Služby IaaS a PaaS eGovernment cloudu ČR" (dále jen "DNS") a vyzývá k účasti na předběžné tržní konzultaci, a to za podmínek uvedených ve výzvě zveřejněné na profilu zadavatele MV v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem N006/19/P00000061.

MV připravuje zadávací řízení na zavedení DNS, v rámci kterého budou zadávány veřejné zakázky, jejichž předmětem bude poskytování služeb IaaS a PaaS definovaných v rámcovém katalogu služeb eGovernment cloudu. Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení na zavedení DNS je 1. srpen 2019.

Ministerstvo vnitra uvádí, že DNS bude zaveden v souladu s:

  1. usnesením vlády České republiky ze dne 14. listopadu 2018 č. 749 o souhrnné analytické zprávě, výstupu Fáze I. projektu Příprava vybudování eGovernment cloudu, dostupné např. na internetové adrese https://www.mvcr.cz/soubor/usneseni-vlady-c-749-2018-sb-o-souhrnne-analyticke-zprave-vystupu-faze-i-projektu-priprava-vybudovani-egovernment-cloudu.aspx;

  2. dokumentem Souhrnná analytická zpráva projektu eGovernment cloud (dále jen "SAZ"), dostupné např. na internetové adrese https://www.mvcr.cz/soubor/souhrnna-analyticka-zprava-projektu-egovernment-cloud.aspx);

  3. přílohami SAZ dostupnými např. na internetové adrese: https://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx.

  


19. září 2022

vytisknout  e-mailem