Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dynamický nákupní systém (Oracle)

 

Dne 1. 10. 2019 byl CZ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdější předpisů (dále jen "ZZVZ"), zaveden DNS na pořizování produktů Oracle pro zadávání veřejných zakázek vztahujících se k dále uvedenému předmětu plnění DNS.

Předmětem plnění DNS je:

1. Poskytování služeb technické podpory v rámci programu Oracle Software Technical Support

 • Podpora sw uvedených v ceníku Oracle Technology Global Price List:
  - Database Enterprise Edition, Database Standard Edition, Database Standard Edition One, Oracle Database Standard Edition 2 and Personal Edition
  - Internet Application Server Enterprise Edition, Internet Application Server Standard Edition, WebLogic Server Enterprise Edition, WebLogic Server Standard Edition, WebLogic Suite, Web Tier
 • Podpora Oracle Java SE
 • Podpora Oracle Linux
 • Podpora Oracle MySQL
 • Podpora Oracle VM
 • Reinstatement - obnova podpory po jejím přerušení v rámci licenčního setu
   

2) Poskytování služeb technické podpory v rámci programu Oracle Hardware and Systems Support

 • Oracle Premier Support for Systems (zahrnuje podporu hw + OS pro produkty SUN)
 • Oracle Premier Support for Operating Systems (zahrnuje podporu OS pro produkty SUN)
 • Oracle Customer Data and Device Retention (výměna vadného dílu s jeho ponecháním zákazníkovi)
   

3) Poskytování produktů typu Oracle Engineered Systems

 • Oracle Engineered Systems Cloud Services (produkt je poskytován formou placené služby a je umístěn u zákazníka, Bring Your Own Licences / Hourly Fee)
 • Oracle Engineered Systems  (databázová platforma pro využití stávajících i nových licencí)
   

4) Poskytování nových licencí k programovým prostředkům Oracle formou Cloud Subscription

 • Pay As You Go (kvartální platba dle využité sdílené služby)
 • Yearly / Monthly Flex (předplacené kredity s flexibilním čerpáním sdílených služeb)
   

DNS je zaveden na finanční objem plnění ve výši 1,8 miliardy Kč bez DPH a na dobu určitou do 30. září 2023, tedy  skončí po vyčerpání finančního objemu plnění nebo uplynutím doby trvání.

K DNS přistoupilo 287 Přistupujících zadavatelů (dále jen "PZ")  a další zadavatelé, kteří zatím k DNS nepřistoupili, mohou tak učinit kdykoli po dobu trvání DNS po podpisu Smlouvy o centralizovaném zadávání (dále jen "SoCZ"), kterou uzavřou s CZ.

Společnost Oracle se zavázala v "Prohlášení společnosti Oracle" poskytnout výhodnější podmínky pro služby technické podpory SW a HW oproti standardním podmínkám této společnosti pro produkty soutěžené v DNS. Dokumentace, týkající se tohoto závazku, je přístupná pouze pro PZ na těchto stránkách je ke stažení pod heslem, které obdrží každý PZ datovou schránkou.

Podmínky pro zařazení do DNS splnili následující dodavatelé:

 • COMPAREX CZ s. r. o.
 • YOUR SYSTEM, spol. s r. o.
 • Simac Technik, ČR a. s.
 • Neit Consulting s. r. o.
 • Asseco Central Europe, a. s.
 • Com-Sys TRADE spol. s. r. o.
 • Solutia, s. r. o.
 • T-Mobile Czech Republic a. s.
 • TECHNISERV IT, spol. s. r. o.
 • TESCO SW a. s.
 • O2 IT Services s. r. o.
 • SEFIRA spol. s r.o.
   

O účast v  DNS mohou v průběhu trvání DNS požádat další dodavatelé, přičemž zařazení do DNS trvá maximálně 15 pracovních dnů po splnění kvalifikačních předpokladů.
 

DNS - nákupní postup

Nákup produktů Oracle probíhá na základě platné SoCZ na produkty Oracle, uzavřené mezi PZ a CZ. Veřejné zakázky (dále jen "VZ") realizuje v DNS výhradně CZ.

Postup je následující:

 • Dokumenty ke stáhnutí jsou na konci této strany. PZ vyplní  Žádost o provedení VZ na základě DNS (dále jen "Žádost DNS") a DNS Oracle Kupní smlouvu včetně Přílohy č. 1. (dále jen "Kupní smlouva DNS"). V dokumentech doplňuje části vybarvené zeleně. V Kupní smlouvě DNS může PZ v souladu s podmínkami DNS přiměřeně modifikovat i ostatní části dokumentů, nejen části zabarvené zeleně (kupní a platební podmínky, dobu dodání apod.). Žlutě zabarvené části dokumentů vyplní dodavatel.

 • Doporučení: Řádně vyplněné dokumenty Žádost DNS a Kupní smlouva DNS odešle PZ e-mailem na kontaktní osoby CZ ke kontrole a případnému upřesnění.

 • Termín pro zaslání požadavků je minimálně 4 měsíce před vypršením stávající podpory s výjimkou VZ pro Oracle Linux Support, Oracle VM Support, JAVA SE Subscription, MySQL Subscription a Cloudové služby.

 • Po schválení dokumentů Žádost DNS a Kupní smlouva DNS ze strany CZ odešle PZ do datové schránky CZ řádně vyplněnou a elektronicky podepsanou Žádost DNS a také řádně vyplněnou Kupní smlouvu DNS (zatím nepodepsanou).

 • Na základě těchto dokumentů CZ zajistí v Národním elektronickém nástroji (dále jen "NEN") vypsání VZ na požadované plnění. Vítězný dodavatel je vybrán na základě nejnižší nabídkové ceny.

 • Po vyhodnocení VZ zašle CZ do datové schránky PZ oznámení o vítězném dodavateli a návrh Kupní smlouvy DNS podepsaný tímto dodavatelem.

 • Kupní smlouvu DNS pak uzavírá PZ přímo s vítězným dodavatelem.

 • Kupní smlouvu DNS uveřejňuje v Registru smluv PZ.

 • Podepsanou Kupní smlouvu DNS včetně kopie faktur doručí PZ (v elektronické podobě) CZ k evidenci.
   

Pro úspěšné vysoutěžení VZ je nezbytné zažádat o její realizaci minimálně 4 měsíce před vypršením stávající podpory a dodržet termíny uvedené v následujícím vzorovém harmonogramu:

Činnost Doba trvání Provádí
Zaslání Žádosti o realizaci VZ a Kupní smlouvy emailem 1 pracovní den PZ
Předání ke kontrole na Oracle 1 pracovní den CZ
Kontrola, doplnění a stanovení předběžné nabídkové ceny 5 pracovních dnů Oracle
Zaslání zkontrolované Kupní smlouvy PZ 5 pracovních dnů CZ
Zaslání Žádosti o realizaci VZ a Kupní smlouvy datovou schránkou 3 pracovní dny PZ
Příprava Zadávací dokumentace a Kupní smlouvy, schválení 5 pracovních dnů CZ
Zveřejnění VZ v NEN 2 pracovní dny CZ
Podání nabídek 10 kalendářních dnů Dodavatelé
Otevírání a hodnocení nabídek 2 pracovní dny CZ
Dotazy, námitky a jiné 5 pracovních dnů CZ
Oznámení o vybraném dodavateli v NEN 2 pracovní dny CZ
Žádost o předložení dokumentů před podpisem smlouvy 1 pracovní den CZ
Dodání dokumentů před podpisem smlouvy 3 pracovní dny Vybraný Dodavatel
Výzva k podpisu Kupní smlouvy 3 pracovní dny CZ
Podepsání PZ a zveřejnění v registru smluv 3 pracovní dny PZ
Objednávka dodavatele 2 pracovní dny Vybraný Dodavatel
Vyřízení objednávky 35 kalendářních dnů 1 Oracle

  

Na základě usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, (dále jen "Usnesení") je povinností většiny státních organizací (podrobné informace na stránkách Odboru hlavních architekta eGovernmentu) informovat vládu o:

 1. záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže tento výdaj je určen na pořízení či technické zhodnocení určeného informačního systému veřejné správy (systém definovaný zákonem č. 365/2000 Sb. ,§ 2y), anebo jde o výdaj s takovým informačním systémem související (například výdaj na technické a programové prostředky včetně prvků síťové infrastruktury);  součástí materiálu musí být stanovisko útvaru Hlavního architekta eGovernmentu vydané postupem podle Základních zásad,

 2. veškerých ostatních záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií s předpokládanou hodnotou plnění přesahující 6 mil. Kč, které nejsou uvedeny v bodě II/1/a) Usnesení.

Tuto povinnost splní každý povinný Pověřující zadavatel ještě před tím, než požádá Centrálního zadavatele o zadání Dílčí veřejné zakázky. Povinnost informovat vládu se týká jak nových licencí, tak i pravidelně obnovované podpory.
 

Kontakt:

Kontaktní osobou za Ministerstvo vnitra, na kterou se prosím obracejte ve smluvních záležitostech či s případnými dotazy, je Ing Dana Krejčí, tel: 974 816 525, e-mail: dana.krejci@mvcr.cz  nebo Mgr. Milan Soural, tel: 974 816 731, e-mail: milan.soural@mvcr.cz.

Odbor správy majetku
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Datová schránka: 6bnaawp

  

Dokumenty ke stáhnutí:

 1. Centrální nákup státu produktů Oracle (rar, 735 kB)
  Obsahuje Prohlášení společnosti Oracle o zvýhodněné podpoře a dále prezentaci, ve které je tato podpora vysvětlena. Soubor je zaheslován, je přístupný pouze pro PZ, kteří mají podepsanou SoCZ.

 2. DNS Oracle Žádost o provedení VZ na základě DNS (docx, 25 kB)
  Formulář, kterým PZ žádá CZ o provedení VZ v rámci DNS.

 3. DNS Oracle Kupní smlouva (docx, 58 kB)
  Kupní smlouva je přílohou Žádosti o provedení VZ v rámci DNS.

 4. DNS Oracle Kupní smlouva Příloha č. 1 (xlsx, 21 kB)
  Do Přílohy 1 Kupní smlouvy specifikuje PZ předmět plnění a další požadavky na dodávku produktů (délku podpory, způsob platby apod.).

 5. DNS Oracle Kupní smlouva Příloha č. 2 (docx, 36 kB)
  Tuto přílohu připojí PZ ke Kupní smlouvě, ale nevyplňuje ji.

 6. DNS Oracle Kupní smlouva Příloha č. 3 (docx, 36 kB)
  Tuto přílohu připojí PZ ke Kupní smlouvě, ale nevyplňuje ji.

  

1) Platí pro všechny požadavky na VZ s výjimkou VZ pro Oracle Linux Support, Oracle VM Support, JAVA SE Subscription, MySQL Subscription a Cloudové služby

  

vytisknout  e-mailem