Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dotační program Ministerstva vnitra, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19

Výzva k zaslání žádostí o poskytnutí dotace
z dotačního programu státu (Ministerstva vnitra)

Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky)

v y h l a š u j e

jako výraz uznání práce strážníků při předcházení a eliminaci dopadů spojených s epidemií Covid-19 na bezpečnost v obcích, život a zdraví občanů obcí, jakož i při kontrole dodržování stanovených opatření a jejich vynucování, dotační program státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 (dále jen "dotační program Ministerstva vnitra").

Žádost o  podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid - 19 z dotačního programu Ministerstva vnitra (dále jen "dotace") může podat obec, která měla nejpozději k 31. prosinci 2020 zřízenu obecní policii.

Žadatelé o dotaci (příslušné obce / městyse / města / statutární města) se musí řídit (a zároveň i splnit podmínky stanovené) "Zásadami dotačního programu státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19", které jsou, spolu s touto výzvou a dalšími souvisejícími dokumenty, zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/obecni-policie-652273.aspx.

Základními podmínkami, pro splnění nároku na získání dotace jsou:

 • finanční spoluúčast obcí v minimální výši 5 000 Kč na jednoho strážníka obecní policie, které zřídily obecní policii nejpozději ke dni 31. prosince 2020, přičemž tento orgán obce zabezpečoval místní záležitosti veřejného pořádku minimálně prostřednictvím jednoho strážníka v základním pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce k obci v rozhodnou dobu a zároveň tak činí i v okamžiku podání žádosti o poskytnutí dotace,

 • podíl strážníka na realizaci úkolů a opatření přímo spojených s předcházením, eliminací dopadů epidemie Covid-19 na bezpečnost v obcích, život a zdraví občanů obcí, nebo s kontrolou dodržování stanovených opatření a jejich vynucováním v době krizového stavu,

 • trvání základního pracovněprávního vztahu strážníka podle zákoníku práce v době vyhlášení krizového stavu minimálně po dobu 30 kalendářních dnů a současně i v době podání žádosti obce o dotaci z dotačního programu Ministerstva vnitra,

 • připsání na účet nebo vyplacení dotace státu v pevně stanovené výši 5 000 Kč a mimořádné finanční odměny z rozpočtu obce v minimální výši 5 000 Kč oprávněným strážníkům v termínu do 31. prosince 2021,

 • k odměně připsané na účet nebo vyplacené strážníkovi z rozpočtu obce před vyhlášením tohoto dotačního programu, tj. před 1. zářím 2021, se nepřihlíží.
   

Rozhodnou dobou pro výše uvedený vznik nároku konkrétního strážníka na dotaci je vyhlášení a následné opakované prodlužování krizového stavu (nouzový stav) vládou České republiky, a to:

 1. od 12. března 2020 do 17. května 2020 (tzn. na 66 dnů),
 2. od 5. října 2020 do 14. února 2021 (tzn. na 132 dnů),
 3. od 15. února 2021 do 27. února 2021 (tzn. na 13 dnů),
 4. od 27. února 2021 do 11. dubna 2021 (tzn. na 43 dnů).
   

Dotace je určena výhradně pro podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků. Příjemcem této neinvestiční dotace je obec, která, jak uvedeno výše, k 31. prosinci 2020 zřídila obecní policii, přičemž tento orgán obce zabezpečoval místní záležitosti veřejného pořádku minimálně prostřednictvím jednoho strážníka v základním pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce k obci v rozhodnou dobu a zároveň tak činí i v okamžiku podání žádosti o poskytnutí dotace,

Dotace se, v souladu s § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu tyto obce leží.

Dotace se, samozřejmě, týká i strážníků Městské policie hlavního města Prahy, která, v případě podání žádosti hlavního města Prahy o poskytnutí dotace a při splnění všech náležitostí bude přidělena přímo této obci.

Žádost a Příloha k žádosti, musejí být zaslány v elektronické podobě do datové schránky Ministerstva vnitra ČR, jejíž ID je 6bnaawp. Žádost musí být označena slovy "Neotvírat - pro OBP - Dotace pro strážníky 2021".

Zároveň je třeba zaslat Žádost a Přílohu k žádosti ve formátu ".xls" nebo ".xlsx" na e-mailovou adresu straznik@mvcr.cz. V předmětu elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu straznik@mvcr.cz je třeba uvést název obce a slova "Dotace pro strážníky 2021".

Velikost zaslaných souborů nesmí přesáhnout 10 MB - případně může být rozdělena do více souborů, přičemž velikost jednotlivých souborů nesmí přesáhnout 10 MB.

Na jiný způsob podání žádosti o poskytnutí dotace nebude brán zřetel.

Termín pro podání žádosti o poskytnutí dotace je do 30. září 2021 (včetně). K žádostem o poskytnutí dotace podaným po tomto termínu nebude přihlíženo.

Odpovědi na časté dotazy k dotačnímu programu Ministerstva vnitra

  

vytisknout  e-mailem