Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné přípravy příslušníků Policie České pro rok 2011

Výzva k podání nabídky 

Česká republika -Ministerstvo vnitra na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, vyhlašuje veřejně prospěšný program pro rok 2011:
 

Název dotačního programu

Veřejně prospěšný program v oblasti tělesné přípravy příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky a střelecké přípravy příslušníků Policie České republiky a jejich dalších sportovních aktivit a rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru ČR, zaměstnanců organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti, nebo zřízených zvláštním předpisem, ke kterým ministerstvo vykonává zřizovatelské funkce.
 

Cílové sociální kategorie:

Cílovými kategoriemi realizovaného programu jsou příslušníci Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „příslušníci“) a zaměstnanci Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru ČR, organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti, nebo zřízených zvláštním předpisem, ke kterým ministerstvo vykonává zřizovatelské funkce (dále jen „zaměstnanci“).
 

Cíle a hlavní zaměření programu:

1. Rozvoj tělesné zdatnosti, pohybových schopností a střelecké přípravy.
2. Zdokonalování pro výkon profese potřebných znalostí, dovedností a návyků.
3. Regenerace sil a aktivní odpočinek formou pravidelných rekreačně pohybových aktivit.
4. Organizační a materiální podpora systému sportovních soutěží pořádaných v resortu Ministerstva vnitra.
5. Pořádání vlastních místních, regionálních, celostátních i mezinárodních sportovních soutěží.
6. Prezentace a propagace úrovně tělesné připravenosti příslušníků a sportu v oboru působnosti resortu Ministerstva vnitra na veřejnosti i v resortu.
7. Rozvoj mezinárodního resortního sportovního styku.
8. Reprezentace sportovních organizací Policie ČR v mezinárodních policejních sportovních organizacích zejména U. S. P. E. (Evropská sportovní policejní unie) a U. S. I. P. (Světová policejní sportovní unie).
9. Podpora přípravy a účasti reprezentačních výběrů resortu na mezinárodních policejních sportovních soutěžích, policejních mistrovstvích Evropy a policejních mistrovstvích světa.
10. Spolupráce sportu v oboru působnosti resortu Ministerstva vnitra v rámci tělovýchovného a sportovního hnutí v České republice, zvláště pak v oblasti přípravy státní sportovní reprezentace.


Obecné zásady:

1. Veřejně prospěšný program má celostátní charakter a slouží k podpoře veřejně prospěšných činností občanských sdružení, která současně splňují tyto podmínky:
  1. vyvíjejí činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve zněnípozdějších předpisů,
  2. ve svých stanovách deklarují tělovýchovnou a sportovní činnost příslušníkůa zaměstnanců,
  3. mají celostátní i mezinárodní působnost.
2. Žádost o státní dotaci na veřejně prospěšný program předkládají občanská sdružení střešního typu souhrnně za všechny sdružené subjekty.

3. V rámci vyhlášeného programu nelze uplatňovat požadavky na investiční dotace.

4. Žádosti o poskytnutí dotace musí být zpracovány formou projektů na předepsaných formulářích.

5. Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok.

6. Zájemce o dotaci musí garantovat shodu údajů o svém sdružení ve všech registrech, které při evidenci poskytování a čerpání dotací přicházejí v úvahu.


Závěrečná ustanovení:

1. Uzávěrka přihlášek k veřejně prospěšnému programu je ke dni 27. září 2010, na adrese:
  • Ministerstvo vnitra, odbor vzdělávání a správy policejního školství,
    Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
2. Dotace bude poskytnuta na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR občanskému sdružení na rok 2011.
 
3. Pro příjemce dotace je závazná metodika vycházející z usnesení vlády ČR č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy a z Podmínek pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu ČR platnými v Ministerstvu vnitra.

4. Zaslané projekty se předkladatelům nevracejí a důvody nepřijetí se nesdělují.
 
 
V Praze dne 30. 8. 2010
 
Ing. Mgr. Miroslav Kroc v.r.
ředitel odboru vzdělávání
a správy policejního školství


 

vytisknout  e-mailem